#mijnlevenblogt

Je eigen beste vriend zijn

Mijn migrai­ne-aan­val­len blij­ven komen. De pijn heeft alle hoe­ken van mijn hoofd, of eigen­lijk lijf, al bezocht. Soms trekt de pijn tegen de avond weg waar­door ik denk, of hoop, dat ik aan de bete­ren­de hand ben. Maar, de ‘brain­fog’ blijft en hop­pa… in de och­tend begint de ellen­de weer.

Wat een ver­spil­ling van tijd zijn deze migrai­ne-aan­val­len. Er komt zo goed als niks uit mijn han­den. Geen ener­gie of inspi­ra­tie. En dat ter­wijl het heer­lijk weer is, er zoveel te doen is en we zul­ke mooie plan­nen heb­ben met Mijn Leven 2.0.
Ik pie­ker me suf waar ik goed aan doe. Sla­pen of rus­tig wan­de­len? Een pijn­stil­ler of wat lichts eten? In bad of juist bewe­gen? Ik zorg goed voor mezelf: eet gezond, neem vita­mi­nes, start de dag met yoga oefe­nin­gen en pro­beer zelfs te medi­te­ren. Het helpt alle­maal nada-niks.

Onder­tus­sen zijn Carin, mijn com­pag­non, en ik bezig met de pro­gram­me­ring van ons Fes­ti­val Levens­kunst 2.0, over omgaan met (fysie­ke) tegen­slag. Tus­sen de aan­val­len door, lukt het me om af te spre­ken met Han­ne­ke Dul­le­mond, een erva­rings­des­kun­di­ge levens­kun­ste­naar die dag­voor­zit­ter zal zijn. Bij onze ken­nis­ma­king ver­telt ze hoe zelf­com­pas­sie haar hielp om haar emo­ties te voe­len en toe te laten en hoe dat leid­de tot opluch­ting en ruim­te om ver­der te gaan. Ze wil­de na haar onge­luk in 2003 geen zelf­me­de­lij­den heb­ben, maar, ze was ver­ge­ten wel zelf­com­pas­sie te heb­ben. Dat leer­de ze later als­nog en zo merk­te ze hoe belang­rijk het is om ‘je eigen bes­te vriend’ te zijn. Ook weten­schap­pe­lijk onder­zoek laat zien dat zelf­com­pas­sie een ster­ke bij­dra­ge levert aan levens­ge­luk en is daar­mee een essen­ti­eel onder­deel van levenskunst.

Het zet me aan het den­ken over mijn eigen situ­a­tie. Wat zou ik zeg­gen als mijn bes­te vriend zich zo voel­de als ik nu? Ik kom er niet goed uit en blijf ste­ken in de prak­ti­sche advie­zen die ik mezelf ook geef. Maar dan krijg ik een spraak­be­richt­je van mijn bes­te vrien­din en dit is wat ze zegt: “Mia, je kan er niks aan doen. Dat is vol­gens mij het hele punt met een chro­ni­sche ziek­te. Het komt en het gaat wan­neer het wil. Je doet genoeg. Je doet alles wat je kan, maar je hebt het niet in de hand. Het is gewoon super ver­ve­lend en ik stuur je ‘good vibes’.”
Het is goed dat dit een spraak­be­richt­je is, anders had ik haar vast onder­bro­ken. Nu luis­ter ik en luis­ter zelfs nog een keer. Het raakt me, ik ben het eigen­lijk wel met haar eens en dan merk ik, grap­pig genoeg, dat ik me, ondanks de hoofd­pijn-ellen­de, toch een beet­je beter voel…. zou dit zelf­com­pas­sie zijn?

Mia Wil­lems

PS Zin om je ook te laten inspi­re­ren door Han­ne­ke Dul­le­mond en ande­ren die naar ons fes­ti­val op zater­dag 27 augus­tus komen? We ont­moe­ten je daar graag! Meld je hier aan.

PPS Wil je meer lezen over zelf­com­pas­sie? Een goed boek  vin­den wij ‘Com­pas­sie als sleu­tel tot geluk’ van de Moni­que Huls­ber­gen en Ernst Bohl­meij­er (2015)