#mijnlevenblogt

We zijn er nog!

Waar zijn jul­lie het meest trots op? Carin, mijn com­pag­non, en ik heb­ben een gesprek met Kris­tel, onze con­tact­per­soon in de gemeen­te Amers­foort. Zij stelt ons deze vraag. We den­ken even na en Carin ant­woordt: Dat het ini­ti­a­tief “Mijn Leven 2.0” er nog steeds is!

Begin 2018 won­nen wij de prijs­vraag ‘Ver­ster­ken men­ta­le weer­baar­heid’ van de gemeen­te Zeist en moch­ten een start maken met Mijn Leven 2.0, ons ini­ti­a­tief dat infor­ma­tie en steun biedt voor een pret­tig leven met ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king. Toen had­den we niet dur­ven dro­men dat Mijn Leven 2.0 bij­na vier jaar later zou zijn uit­ge­groeid tot wat het nu is. Afge­lo­pen jaar bezoch­ten meer dan 4000 men­sen onze web­si­te en maak­ten onge­veer 400 men­sen gebruik van een of meer van onze dien­sten: Ze zoch­ten bij­voor­beeld via de sup­port-zoe­ker naar een hulp­ver­le­ner of ze deden mee aan een onli­ne ont­moe­ting. We heb­ben inmid­dels zo’n 1500 vol­gers op soci­al media. Ja, we zijn er zeker nog en daar zijn we trots op.

Als ik terug­kijk dan lijkt het alle­maal zo logisch. De manier waar­op we het ini­ti­a­tief heb­ben opge­zet, de dien­sten die we ont­wik­kel­den en de men­sen die betrok­ken zijn. Je zou bij­na den­ken dat we bij de start een prach­tig busi­ness­plan had­den dat stap voor stap is uit­ge­rold. Maar schijn bedriegt, want het mees­te is onder­weg bedacht of ons over­ko­men. Neem de onli­ne ont­moe­tin­gen: dat zijn we gaan doen door Coro­na en die blij­ken nu een groot suc­ces; een gewel­di­ge manier om men­sen ken­nis te laten maken met Mijn Leven 2.0.
Of onze vrij­wil­li­gers: dat is gestart met Ali­ce, een vrouw die we inter­view­den om haar ver­haal op te teke­nen voor de web­si­te. Zij bena­der­de ons daar­na en ver­tel­de dat ze graag meer voor ons wil­de doen. Ze ging stuk­jes schrij­ven voor de web­si­te en soci­al media. We zagen de meer­waar­de voor haar, maar ook voor ons en inmid­dels is ze één van 8 vrijwilligers.

We heb­ben best hel­der waar we naar­toe wil­len, maar hoe we daar pre­cies komen dat is, een kwes­tie van luis­te­ren, kij­ken naar wat er om ons heen gebeurt, plan­nen maken, samen spar­ren, uit­pro­be­ren, doen wat goed voelt en soms stop­pen, afscheid nemen en weer opnieuw begin­nen. Het is nooit klaar, we blij­ven keer op keer ver­be­te­ren. Voor­uit kij­kend had ik dit nooit kun­nen beden­ken, maar inmid­dels weet ik dat gaan­de­weg dui­de­lijk wordt wat een goe­de vol­gen­de stap zal zijn.

Het ein­de van het jaar nadert en dat bete­kent dat Carin en ik druk zijn met gesprek­ken met de gemeen­ten die ons mede finan­cie­ren. We pra­ten over onze plan­nen voor vol­gend jaar. Dit past bij ons, we kij­ken graag voor­uit en doen graag nieu­we din­gen, maar het is ook goed om af en toe even stil te staan bij wat is bereikt en je even trots te voe­len. Dus, Kris­tel, bedankt voor de vraag!

Mia Wil­lems