Title Image

Jouw mening is belangrijk

We wil­len deze web­si­te graag ver­be­te­ren. Wil je drie kor­te vra­gen beant­woor­den?

Klik hier.

Deel je eigen ervaring

Mijn leven 2.0 deelt inzich­ten en tips van men­sen die goed leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king om ande­ren te inspi­re­ren. Woon je in de pro­vin­cie Utrecht en zou jij je eigen ver­haal wil­len ver­tel­len? Heb jij een tip of inzicht dat je leven heeft ver­an­derd? Mail ons, dan nemen wij con­tact op.

Vraag advies aan anderen

Mijn Leven 2.0 legt dilemma’s en pro­ble­men bij het leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king voor aan ande­ren in dezelf­de situ­a­tie. Heb je een dilem­ma of pro­bleem en wil je advies van ande­ren? Mail ons voor de rubriek #hoe­doe­jij­dat? je pro­bleem in maxi­maal 200 woor­den.

Samenwerken

Mijn Leven 2.0 werkt graag samen met ande­ren want  samen komen we ver­der. Ben je een orga­ni­sa­tie, hulp­ver­le­ner of gemeen­te in de pro­vin­cie Utrecht en zie je moge­lijk­he­den om samen te wer­ken? Neem con­tact met ons op. 

Contact

We komen graag in con­tact met ieder­een die geïn­te­res­seerd is in Mijn Leven 2.0.

Mail ons of app naar 06 12272027

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.