Title Image

Jouw mening is belangrijk

We wil­len deze web­si­te graag ver­be­te­ren. Wil je drie kor­te vra­gen beant­woor­den?

Klik hier.

Deel je eigen ervaring

Mijn leven 2.0 deelt inzich­ten en tips van men­sen die goed leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king om ande­ren te inspi­re­ren. Woon je in de pro­vin­cie Utrecht en zou jij je eigen ver­haal wil­len ver­tel­len? Heb jij een tip of inzicht dat je leven heeft ver­an­derd? Neem con­tact met ons op.

Word vrijwilliger

Een groep erva­rings­des­kun­di­gen uit Soest, Amers­foort en Zeist is actief betrok­ken bij Mijn Leven 2.0. Ze den­ken mee in onze klank­bord­groep, rea­ge­ren op dilemma’s en hel­pen ons bij het schrij­ven van berich­ten voor de web­si­te en soci­al media. Lijkt het je wat om ook te hel­pen? Neem con­tact op dan bespre­ken we de moge­lijk­he­den.

Samenwerken

Mijn Leven 2.0 werkt graag samen met ande­ren want  samen komen we ver­der. Ben je een orga­ni­sa­tie, hulp­ver­le­ner of gemeen­te in de pro­vin­cie Utrecht en zie je moge­lijk­he­den om samen te wer­ken? Neem con­tact met ons op. 

Contact

We komen graag in con­tact met ieder­een die geïn­te­res­seerd is in Mijn Leven 2.0.

Mail ons of app naar 06 12272027

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.