Over Anke de Jong-Koelé

 • Nuchter
 • Rustig
 • Geduldig

Als erva­rings­des­kun­di­ge én pro­fes­si­o­nal ken ik de impact ziek­te en ver­lies. Ik heb rui­me erva­ring in bege­lei­den, coa­chen en trai­nen van men­sen en mijn aan­pak is afge­stemd op de per­soon die voor me zit. Men­sen omschrij­ven mij als warm, met aan­dacht voor de ander. Het levens­ver­haal van men­sen inte­res­seert me en ik loop als het ware een stuk met je mee door het onbe­ken­de land­schap van ziek­te en ver­lies. Zelf heb ik erva­ren dat bege­lei­ding mij gehol­pen heeft de draad van het leven weer op te pakken.

Lees ook het erva­rings­in­zicht van Anke.

Kan helpen bij

 • Acceptatie & rouw
 • Omgaan met vermoeidheid
 • Omgaan met overprikkeling
 • Omgaan met pijn
 • (Vrijwilligers)werk

Gespecialiseerd in

 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • Chronische pijn
 • Reumatische aandoeningen

Ik voel me gehoord door jou en door jouw begeleiding worden dingen veel duidelijker voor me. Ik voel me opgelucht dat ik de stap genomen heb, dat had ik veel eerder moeten doen!

Werkwijze

 • Vragend
 • Luisterend
 • Creatieve activiteit
 • Gesprek
 • Gesprek met partner
 • Wandelen

Na een inta­ke bepa­len we samen de doe­len, de fre­quen­tie en wel­ke vorm van bege­lei­ding jou kan hel­pen. Ik maak gebruik van ver­schil­len­de werk­vor­men die pas­sen bij jou en je the­ma’s. Belang­rijk is dat we eerst dui­de­lijk krij­gen waar de pro­ble­men zit­ten waar je mee wor­stelt en hoe je daar zo goed moge­lijk mee om kunt gaan. Soms zal ik een opdracht voor tus­sen­door mee­ge­ven. Tus­sen­door eva­lu­e­ren we en stel­len we even­tu­eel doe­len en fre­quen­tie bij.