Over Esther van der Velden

  • Duidelijk
  • Geduldig
  • Nuchter

Momen­teel ben ik aan het afstu­de­ren als maat­schap­pe­lijk wer­ker. Prak­tijk­er­va­ring doe ik sinds een aan­tal jaren op als coach bij Hoor­idee. Zelf ben ik van­af mijn 17e pro­gres­sief slecht­ho­rend. Mijn pas­sie ligt in het (weer) in balans krij­gen en pret­ti­ger maken van je leven, mét een beper­king of ziekte.

Gespecialiseerd in

  • Lichamelijke beperking
  • Gehoorverlies
  • Tinnitus

Werkwijze

  • Vragend
  • Online met begeleiding

Met de mini-coa­ching gaan we op zoek naar dat­ge­ne waar jij blij van wordt en waar jouw leven leu­ker van wordt. Door het stel­len van vra­gen en het geven van feed­back, help ik je om je rich­ting te kun­nen bepa­len. Vaak weet je deze onbe­wust al, maar blijf je om aller­lei rede­nen tel­kens in het­zelf­de cir­kel­tje vast­zit­ten. Uit onze (onli­ne) gesprek­ken zul­len prak­ti­sche opdrach­ten voort­ko­men, waar­na jij in staat zal zijn om uit die cir­kel te stap­pen en je doel te bereiken.