Over Madelinde Olland-de Vries

 • Analytisch
 • Humoristisch
 • Out of the box / anders denkend

Als Per­soon­lij­ke Kracht Coach & erva­rings­des­kun­di­ge help en inspi­reer ik vrou­wen die na borst­kan­ker toe zijn aan een vol­gen­de stap. Vrou­wen die met levens­lust en een posi­tie­ve blik wil­len kij­ken naar wat er wél is en kan — voor ver­bin­ding met zich­zelf, zelf­ver­trou­wen, een bete­re ener­gie­ver­de­ling, rust & krach­tig in het leven staan! Omdat ik zelf in 2018 borst­kan­ker had, neem ik mijn erva­rin­gen mee in mijn coa­ching. Met een gelijk­ge­stem­de deel je je ver­haal en wens mak­ke­lij­ker. Dat is fijn en ver­hel­de­rend. Wij begrij­pen elkaar als geen ander en heb­ben vaak aan een half woord of blik genoeg.

Kan helpen bij

 • Stress
 • Omgaan met vermoeidheid
 • Omgaan met overprikkeling
 • Ontevreden met huidige leven

Gespecialiseerd in

 • Chronische ziekten
 • Chronische pijn
 • Kanker

Madelinde geeft energie! Zij legt snel de verbinding, begrijpt goed wat er speelt & geeft je zelfvertrouwen

Werkwijze

 • Luisterend
 • Werkt met methodiek
 • Gesprek
 • In een groep
 • Online met begeleiding
 • Oplossingsgerichte benadering

Veel vrou­wen die borst­kan­ker had­den, zijn op zoek naar meer zelf­ver­trou­wen, ver­bin­ding met zich­zelf, eigen­waar­de en/of een bete­re ener­gie­ver­de­ling. Spe­ci­aal voor hen ont­wik­kel­de ik het Levens­lust Pro­gram­ma. Ik werk met de Per­soon­lij­ke Kracht metho­diek. De nadruk ligt altijd op de posi­tie­ve, mooie, unie­ke eigen­schap­pen. ‘Weet­je’: het dra­gen van je per­soon­lij­ke kracht kleur heeft een posi­tief effect op gedrag, dus het zelf­ver­trou­wen groeit. Het aller­mooi­ste resul­taat & mijn mis­sie is: als vrou­wen zich­zelf weer omar­men, stra­len en weer beter met zich­zelf in ver­bin­ding staan!