Over Madelinde Olland-de Vries

 • Analytisch
 • Humoristisch
 • Out of the box / anders denkend

Kleur speelt een gro­te rol in mijn leven en vita­li­teit is om meer­de­re rede­nen belang­rijk voor mij. Balan­ce­ren met ener­gie, als erva­rings­des­kun­di­ge weet ik hoe las­tig dat soms is. Als PP-coach werk ik met Per­so­nal Power: deze metho­diek meet, ver­sterkt en maakt per­soon­lij­ke kracht zicht­baar. Geba­seerd op de psy­cho­lo­gie van Kleu­ren & filo­so­fie van Ele­men­ten.
Op een cre­a­tie­ve manier leg ik ver­bin­ding en zet dit op een flexi­be­le ver­fris­sen­de manier in. Zo sta ik in mijn kracht — zo ben ik ‘gebak­ken’

Kan helpen bij

 • Ontevreden met huidige leven
 • Overprikkeling
 • Stress
 • Vermoeidheid

Gespecialiseerd in

 • Chronische ziekten
 • Chronische pijn
 • Kanker

Madelinde legt snel de verbinding, geeft zelfvertrouwen & begrijpt goed wat er speelt

Werkwijze

 • Luisterend
 • Werkt met methodiek
 • Gesprek
 • In een groep
 • Online met begeleiding

Er ver­an­dert nog­al wat in je per­soon­lij­ke en werk­le­ven na een ziek­te, zoals kan­ker, burn-out of ande­re oor­zaak. Als PP-coach help ik men­sen bij hun per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling. Krijg ant­woord op vra­gen als: Hoe kan ik mijn ener­gie en veer­kracht ver­gro­ten? Hoe kan ik weer in m’n kracht staan? Mijn privé/werk is uit balans, wat nu? (Her)ontdek jouw talen­ten en drijf­ve­ren. Samen kij­ken we naar wat er wél moge­lijk is. Zet (beperk­te) ener­gie opti­maal in & leer jouw Per­soon­lij­ke kracht zicht­baar maken!