Over Yvonne Lankhaar

 • Aanpakker
 • Concreet
 • Zorgzaam

Mijn naam is Yvon­ne Lank­haar. In mijn vrije tijd trek ik er graag op uit om te foto­gra­fe­ren en nieu­we plek­ken te ont­dek­ken. Ook geniet ik ervan om tijd door te bren­gen met mijn gezin. Van­we­ge mijn chro­ni­sche rug­klach­ten heb ik diver­se (lang­du­ri­ge) behan­del­tra­jec­ten gevolgd. Ik weet uit eigen erva­ring hoe las­tig het kan zijn om los te moe­ten laten en je leven opnieuw vorm te moe­ten geven. Ik ben ervan over­tuigd dat ik om deze reden men­sen met chro­ni­sche klach­ten beter kan begeleiden.

Kan helpen bij

 • Acceptatie & rouw
 • Stress
 • Omgaan met pijn
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Vriendschap & sociaal contact

Gespecialiseerd in

 • Chronische ziekte
 • Chronische pijn
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • Chronisch vermoeidheid
 • Fibromyalgie

‘De sessies van Yvonne hebben mij enorm geholpen bij het accepteren en leren omgaan met een chronische ziekte. Er was echt begrip en echte aandacht.

Werkwijze

 • Confronterend
 • Vragend
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Gesprek met partner
 • Online met begeleiding
 • Online zonder begeleiding
 • Wandelen

Mijn manier van wer­ken zou ik omschrij­ven als betrok­ken, open, prak­tisch en posi­tief. Ik daag je graag uit om anders te kij­ken naar jezelf, je pro­ble­men en je omge­ving. Gedu­ren­de mijn stu­dies heb ik mij gespe­ci­a­li­seerd in de meer posi­tie­ve bena­de­rin­gen van de psy­cho­lo­gie. Ik zie het als een uit­da­ging om ook te rich­ten op de krach­ten en kwa­li­tei­ten van men­sen. Door die te ver­ster­ken en meer ruim­te te geven pro­beer ik men­sen weer­baar­der te maken voor de las­ti­ge din­gen die het leven ook brengt.