Title Image

Mijn Leven 2.0 is het digitale platform in de provincie Utrecht over leven met een ziekte of fysieke beperking.

Na een onge­val, her­sen­in­farct of ziek­te als kan­ker of reu­ma, zijn er vaak blij­ven­de gevol­gen in het dage­lijks leven. Mijn Leven 2.0 wil inspi­re­ren en steu­nen bij het dan (weer) vorm­ge­ven van je leven. We doen dit door inspi­ra­tie en steun te delen via deze web­si­te, videos en via onze facebook en inst­agram pagi­na’s. We delen meer­de­re malen per week nieu­we ver­ha­len van ande­ren die het­zelf­de heb­ben mee­ge­maakt en ver­wij­zen naar moge­lij­ke steun in de regio. In onze sup­port­zoe­ker kan je hulp of een hulp­ver­le­ner zoe­ken met exper­ti­se over pret­tig leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. Deze inno­va­tie­ve zoe­ker past hele­maal in deze tijd. We geven jou immers de regie om te kie­zen voor iemand die bij je past. En tot slot, lan­ce­ren we bin­nen­kort een onli­ne coa­ching ‘stap in je leven 2.0’ voor en door men­sen met een fysie­ke beperking.

De mensen achter Mijn Leven 2.0

Een actie­ve groep erva­rings­des­kun­di­gen is betrok­ken bij Mijn Leven 2.0. Ze delen hun ideeen en erva­rin­gen. In een klank­bord­groep den­ken ze mee over de ont­wik­ke­ling van (nieu­we) dien­sten en pro­duc­ten en geven gevraagd en onge­vraagd advies. De ini­ti­a­tief­ne­mers van Mijn Leven 2.0 zijn Mia Wil­lems en Carin Schröder.

Carin Schrö­der

 

“Het mooie vind ik dat we zowel erva­rings­des­kun­dig­heid als weten­schap­pe­lij­ke ken­nis op het gebied van gedrags­ver­an­de­ring inzetten.” 

 

Carin is gepro­mo­veerd GZ-psy­cho­loog en gespe­ci­a­li­seerd in gedrags­ver­an­de­ring en het ont­wer­pen van psy­cho­so­ci­a­le zorg voor men­sen met een ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king. Haar ken­nis en erva­ring helpt  bij het rea­li­se­ren van zorg­ver­be­te­rin­gen, want die gaan altijd gepaard met het ver­an­de­ren van gedrag van zowel pati­ën­ten als zorg­ver­le­ners. Ze werkt ook als psy­cho­loog in haar eigen prak­tijk Healthsupport4you.

Mia Wil­lems

 

“In de jaren dat ik in de reva­li­da­tie werk­te heb ik gezien dat het bij­na ieder­een lukt om de draad weer op te pak­ken ondanks ziek­te of beperking.” 

 

Mia is seni­or inno­va­tiema­na­ger en altijd op zoek naar kan­sen voor inno­va­ties in de zorg. Haar drijf­veer is om de zorg echt te ver­be­te­ren voor de men­sen die er gebruik van maken. Ze wil een prak­tisch en wer­kend resul­taat zien. Zij heeft zelf een ern­sti­ge vorm van migrai­ne en is actief als bestuurs­lid van de pati­ën­ten­ver­e­ni­ging Hoofd­pijn­net. Lees ook haar erva­rings­in­zicht en blog over wat ze zelf leert van Mijn Leven 2.0.

Mijn Leven 2.0 zou er niet zijn zonder de steun van:

Mijn Leven 2.0 is een inti­ti­a­tief van de coöpera­tie Ecare4you, een soci­a­le onder­ne­ming, en wordt ont­wik­keld met steun van de gemeen­te Zeist, Amers­foort en Soest.

“Wat we sterk vin­den is dat Mijn Leven 2.0 echt nieuw is. Ook zien we goe­de moge­lijk­he­den dat de ser­vi­ce blijft bestaan wan­neer het proef­pro­ject afge­rond is. Het is toekomstbestendig.” 

— Rian­ne van der Zan­den, Trim­bos Insti­tuut, jury­voor­zit­ter wed­strijd men­ta­le weer­baar­heid gemeen­te Zeist

 

“Ecare4you heeft de uit­wer­king van Mijn Leven 2.0 pro­fes­si­o­neel opge­pakt. De loka­le samen­wer­king met inwo­ners, zowel men­sen met een fysie­ke beper­king als pro­fes­si­o­nals, is een suc­ces. We zijn trots op het resultaat.” 

— Mar­cel Fluit­man, wet­hou­der gemeen­te Zeist

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.