Stuurkracht

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Stuurkracht

Mary Hogen­kamp komt uit Amers­foort en orga­ni­seert met Stuur­kracht fiets­toch­ten voor men­sen met een chro­ni­sche aan­doe­ning of beper­king. Het idee voor Stuur­kracht komt voort uit Mary’s eigen erva­ring. Ze heeft een fysie­ke beper­king en het is haar gelukt om haar focus te ver­leg­gen van ‘ziek zijn’ naar ‘zin­ge­ving’; ze mar­keer­de een peri­o­de van ‘ziek zijn’ door in 2013 een pel­grims­fiets­tocht van Amers­foort naar San­tia­go de Com­po­s­tel­la te maken. Dit lever­de haar heel veel op. Onder ande­re pijn­ver­min­de­ring, meer ver­trou­wen in haar lijf, veer­kracht en ontspanning.

Sinds 2016 biedt ze fiets­ac­ti­vi­tei­ten aan op elk niveau voor men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king. Het pro­gram­ma loopt van maart tot okto­ber. Je kan mee­doen met een fiets­dag, fiets­week­end of een fiet­strek­tocht in Europa.

alice

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat ik er veel in her­ken. Toen ik een beper­king kreeg, ben ik gaan zwem­men en dat had voor mij een­zelf­de effect. Hier­door werd ik fysiek ster­ker en kreeg meer ver­trou­wen in mijn lijf en leven. Ook pijn­klach­ten wer­den min­der. Hier­door wer­den (en wor­den) mijn beper­kin­gen fysiek maar ook men­taal mil­der en kan ik veel meer aan.
Met Stuur­kracht faci­li­teert Mary dit pro­ces ook voor ande­ren. Op de web­si­te vind je veel inspi­re­ren­de infor­ma­tie en prach­ti­ge foto’s. Of ze je ook leert ban­den plak­ken weet ik niet😉
Past fiet­sen niet echt bij je? Dan kan het toch leuk zijn om de web­si­te te bezoe­ken. Mary’s ver­haal en manier van schrij­ven geeft mij ver­trou­wen dat een pret­tig leven voor ieder­een moge­lijk is.

Bekijk de website

Stuur­kracht

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van anderen.

 

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.