Een beperking is pas een beperking als je jezelf erdoor laat beperken

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Een beperking is pas een beperking als je jezelf erdoor laat beperken

De Stad Amers­foort inter­view­de de Amers­foort­se para­kim­mer Eva Mol. Eva ver­telt hoe ze zich niet laat beper­ken door haar beper­kin­gen. Als iets niet lijkt te luk­ken, ver­zint ze iets anders. Ze zocht (en zoekt) naar manie­ren waar­door ze toch kan doen wat ze graag doet en hangt regel­ma­tig meters boven haar rol­stoel in de boul­der­hal in Amers­foort. Door haar gren­zen te ver­leg­gen en te den­ken in moge­lijk­he­den komt ze er keer op keer ach­ter dat ze een hele­boel kan.

CheeseWorks-0016

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat Eva laat zien dat leven met een beper­king niet hoeft te bete­ke­nen dat iets niet kan. Door het op ande­re manie­ren te pro­be­ren en je lichaam en hulp­mid­de­len slim te gebrui­ken kan het vaak wel. Eva laat zich niet weer­hou­den door alles wat niet kan, maar ver­legt haar gren­zen. Elke suc­ce­s­er­va­ring geeft haar ener­gie en moti­va­tie om door te gaan. Ik zeg: “Ga op zoek naar wat jou leuk lijkt en laat je inspi­re­ren door Eva. Zoek naar een manier waar­door jij je doel haalt. En leef net als Eva ‘een tof leven’”

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Centrum voor levensvragen Eemland

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Centrum voor levensvragen Eemland

Bij het Cen­trum voor levens­vra­gen kan je terecht met vra­gen over het leven. Na een tele­fo­ni­sche inta­ke word je aan een pro­fes­si­o­ne­le gees­te­lijk ver­zor­ger gekop­peld. Deze luis­tert zon­der te oor­de­len en zoekt met jou naar hou­vast en zin van leven. De mede­wer­kers bezoe­ken je thuis. Je kan 3 tot 5 keer (kos­te­loos) een gesprek heb­ben. De gesprek­ken zijn kos­te­loos als je ouder dan 50 jaar bent of als je ter­mi­naal ziek bent.

CheeseWorks-0016

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat gesprek­ken met een gees­te­lijk ver­zor­ger tot voor kort alleen beschik­baar waren voor men­sen die in een zie­ken­huis of ver­pleeg­huis ver­blij­ven. Nu is het er ook voor men­sen die thuis zijn en levens­vra­gen heb­ben. Zelf dacht ik boven­dien dat con­tact met een gees­te­lijk ver­zor­ger alleen iets is voor men­sen die gelo­vig en ter­mi­naal ziek zijn, maar dat is niet zo. Ieder­een kan er terecht die de bakens moet ver­zet­ten. Dit kan, lijkt mij, heel hel­pend zijn. Ik weet immers uit eigen erva­ring hoe belang­rijk je men­ta­le gesteld­heid is voor het vorm­ge­ven van je leven met een fysie­ke beper­king. Een men­ta­le bar­ri­è­re kan fysiek her­stel zelfs in de weg staan.

 

Bekijk hier de website

Cen­trum voor levens­vra­gen Eem­land

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Ontvang gratis video’s met inspiratie

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Ontvang gratis video’s met inspiratie

De video­ser­vi­ce van Mijn leven 2.0 is bedoeld om je te inspi­re­ren bij het (opnieuw) vorm­ge­ven van het leven met ziek­te of fysie­ke beper­king. Je kan je hier gra­tis aan­mel­den en ont­vangt dan 3 of 5 keer een kor­te video waar­in men­sen die al lan­ger leven met een licha­me­lij­ke beper­king laten zien hoe zij hun ‘leven 2.0’ heb­ben opge­pakt. Er is een video­ser­vi­ce van Zeist en Amers­foort.

Portretten-CenM-11-700x700

Carin: “#vin­den­wij­leuk omdat men­sen die de video’s heb­ben beke­ken, ver­tel­len dat ze inspi­ra­tie heb­ben opge­daan voor het vorm­ge­ven van hun Leven 2.0. Som­mi­ge men­sen zeg­gen zelfs dat ze meer ver­trou­wen heb­ben gekre­gen in hun moge­lijk­he­den om een goed leven met een fysie­ke beper­king op te bou­wen.”

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.