Stap in je leven 2.0

Wil jij prettiger leven met ziekte of beperking? Heb je behoefte aan een plan dat je echt gaat uitvoeren?

Zet vandaag de eerste stap

Maak jouw leven prettiger

Met een ziek­te of beper­king is je lijf niet meer het­zelf­de. Hoe ga je ver­der? Wat ga jij doen?

Mis­schien wil je min­der stress, meer bewe­gen, meer con­tact met ande­ren of je werk oppak­ken. Het maakt niet uit wel­ke kant je opgaat, als je maar iets gaat doen waar jij blij van wordt.

Stap in je leven 2.0 kan helpenKom in actie!

Volg de 3 stap­pen en krijg:
• Inzicht in waar jij blij van wordt en wat een eer­ste stap is om je leven nu pret­ti­ger te maken
• Tools en tips gekre­gen hoe jij effec­tief in actie komt
Meer ver­trou­wen in jouw moge­lijk­he­den om pret­tig te leven met ziek­te of beperking

Je kan alleen of met een erva­rings­des­kun­di­ge aan de slag. Op dit moment zijn er 2 erva­rings­des­kun­di­gen actief. Ze heb­ben zelf erva­ring met leven met een ziek­te of beperking.

Wat vinden anderen

“Wat uit het gesprek kwam had ik zelf, maar niet alleen, kun­nen beden­ken. Ik had de erva­rings­des­kun­di­ge nodig om wat din­gen hel­der te krij­gen, op een rij­tje te zet­ten, door de bomen het bos weer te zien. ”

man, 55 jaar, mei 2024

“‘Stap in je leven 2.0’ helpt je om na te den­ken wat je ple­zier kan bren­gen en om con­creet te maken hoe je dit kan berei­ken. De coa­ching door een erva­rings­des­kun­di­ge die iets soort­ge­lijks heeft mee­ge­maakt is hier­bij uniek.”

man, 33 jaar, februari 2023

“‘Stap in je leven 2.0’ laat je naden­ken over waar je ple­zier uit haalt en hoe je dit (vaker) kunt inte­gre­ren in je week. Door het benoe­men van klei­ne con­cre­te stap­jes wordt het mak­ke­lij­ker om ermee aan de slag te gaan. Dat sti­mu­leert! Als je chro­nisch ziek bent moet je dik­wijls vele aan­pas­sin­gen maken in je leven. Het is fijn om te focus­sen op de ‘leuk-fac­tor’!”

vrouw, juli 2021

“‘Stap in je leven 2.0’ heeft me alert gemaakt dat ik zelf ver­ant­woor­de­lijk ben voor de leu­ke en inte­res­san­te din­gen in mijn leven. Het was een uit­da­ging om terug in actie te schie­ten en meer zelf­zorg ver­wen­mo­men­ten in mijn agen­da te plannen.”

vrouw, mei 2021

“Door de gesprek­ken en de film­pjes ben ik me er weer bewust van gewor­den hoe belang­rijk het is om na te den­ken over waar ik blij van word, in plaats van steeds maar nut­tig bezig te wil­len zijn. Dat maakt het een­vou­di­ger om ande­re of klei­ne­re keu­zes te maken en niet te ver voor­uit te denken.”

vrouw met MS, okt 2020

“Laatst ver­tel­de een reva­li­dant mij dat ze ‘Stap in je leven 2.0’ had gedaan en daar­bij con­tact had gehad met een erva­rings­des­kun­di­ge van Mijn Leven 2.0 die met haar meedacht. Ze had­den erva­rin­gen uit­ge­wis­seld en daar­door had ze idee­ën gekre­gen die haar ver­der hielpen. ”

Christel van Leeuwen, GZ psycholoog De Hoogstraat revalidatie, november 2022

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op.

Het is bedoeld voor men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king die
...een reva­li­da­tie ach­ter de rug heb­ben, weer rede­lijk zich­zelf kun­nen red­den en wil­len naden­ken over hoe je het leven leuk en inte­res­sant blijft vormgeven.
hoop en inspi­ra­tie zoe­ken. We laten zien hoe ande­ren die het­zelf­de heb­ben mee­ge­maakt din­gen doen die zij fijn vin­den. Jij kan het ook.
al hun ener­gie beste­den aan het wer­ken aan her­stel en het doen van nut­ti­ge din­gen en niet meer toe­ko­men aan fij­ne en pret­ti­ge dingen.

Je kan op twee manie­ren aan de slag:
1. Je begint met een gesprek met de erva­rings­des­kun­di­ge via (beeld)bellen van maxi­maal 1 uur. Daar­na door­loop je zelf de 3 sim­pe­le stap­pen van de coa­ching via ons onli­ne plat­form. Elke stap bestaat uit het bekij­ken van een kor­te film met uit­leg, voor­beel­den van ande­ren die het­zelf­de heb­ben mee­ge­maakt, en een opdracht waar je zelf mee aan de gang gaat.
De opdrach­ten bespreek je met je ervaringsdeskundige.

2. Je kan zelf­stan­dig de stap­pen door­lo­pen. Je bekijkt dan de film­pjes en doet voor jezelf de opdrach­ten. Klik hier om op deze manier aan de slag te gaan.

- Bege­lei­ding door een erva­rings­des­kun­di­ge. Onze erva­rings­des­kun­di­gen heb­ben zelf ook een ziek­te of beper­king. En omdat wij het belang­rijk vin­den dat je een klik hebt, kan je deze zelf kiezen.

- Alles gaat via ons onli­ne plat­form, (beeld)bellen en/of email. Je hoeft er de deur niet voor uit. Vind je echt afspre­ken fij­ner dan behoort dat wel tot de moge­lijk­he­den. De film­pjes en opdrach­ten kan je hier bekijken.

- Veel waar­de voor wei­nig geld. Je krijgt 2 een-op-een coa­chings­ses­sies van maxi­maal 60 minu­ten, instruc­tie­films met tips & erva­rin­gen van ande­ren die het­zelf­de heb­ben mee­ge­maakt en een e‑book waar­in je alles nog eens rus­tig na kan lezen.

Rea­li­seer je wel dat het gaat om het zet­ten van eer­ste stap. Wil je meer coa­ching of hulp? Kijk dan in de keu­ze­hulp wat hulp zou kun­nen zijn die bij je past.

Je kan het pro­gram­ma door­lo­pen samen met een erva­rings­des­kun­di­ge. Dat is iemand die zelf erva­ring heeft met het leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king en ook basis van eigen erva­rin­gen met je mee kan den­ken. Ver­an­de­ren is las­tig en het kan hel­pen als er iemand met je mee­denkt die snapt wat jij mee­maakt. Omdat het belang­rijk is dat je een klik hebt met je gespreks­part­ner, kun je zelf kie­zen met wie je wilt praten.

In 3 stappen naar een prettiger leven.

STAP 1

Bepaal je richting:
Wat wil je gaan doen en waarom?

STAP 2

Maak een actieplan:
Hoe ga je het aanpakken?

STAP 3

Voer je plan uit:
Wat helpt je om het echt te doen?

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.