Mini-coaching Stap in je leven 2.0

Hoe weet je wat je leven prettiger maakt? Hoe maak je een plan dat je echt gaat uitvoeren? De gloednieuwe mini-coaching helpt je een eerste stap te zetten en is bedoeld voor mensen met een ziekte of fysieke beperking.

Bekijk de gratis mini-coaching

In 3 stappen naar een prettiger leven.

STAP 1

Bepaal je richting:
Wat wil je gaan doen en waarom?

STAP 2

Maak een actieplan:
Hoe ga je het aanpakken?

STAP 3

Voer je plan uit:
Wat helpt je om het echt te doen?

Wat is de mini-coaching?

Probeer gratis uit

Denk je dat je leven beter kan, maar weet je niet pre­cies hoe je dat kan aan­pak­ken? Dan is deze mini-coa­ching mis­schien wel wat voor jou. Door sub­si­die kun­nen we deze kos­te­loos aanbieden!

Start mini-coa­ching zon­der begeleiding

Klik hier om meer te lezen over de ontwikkelaars.

Wil je lie­ver met iemand spar­ren? Scroll dan naar beneden.Inspiratiesessie

Hoe kom je erach­ter wat jouw leven pret­ti­ger zou maken? Vind je het fijn om hier samen over na te den­ken? Dat kan in een inspi­ra­tie­ses­sie. Je (beeld)belt dan met een coach naar keuze.

Door sub­si­die van de gemeen­te is de inspi­ra­tie­ses­sie voor men­sen uit Soest, Zeist en Amers­foort kos­te­loos. Kom je uit een ande­re gemeen­te? Neem dan con­tact op om de moge­lijk­he­den te bespreken.

Op dit moment zijn er 2 coa­ches. Ze heb­ben zelf erva­ring met leven met een ziek­te of beperking.

Wat vinden anderen van de Mini-coaching Stap in je leven 2.0

“De mini coa­ching laat je naden­ken over waar je ple­zier uit haalt en hoe je dit (vaker) kunt inte­gre­ren in je week. Door het benoe­men van klei­ne con­cre­te stap­jes wordt het mak­ke­lij­ker om ermee aan de slag te gaan. Dat sti­mu­leert! Als je chro­nisch ziek bent moet je dik­wijls vele aan­pas­sin­gen maken in je leven. Het is fijn om te focus­sen op de ‘leuk-fac­tor’!”

vrouw, deed online mini-coaching in juli 2021

“De mini coa­ching heeft me alert gemaakt dat ik zelf ver­ant­woor­de­lijk ben voor de leu­ke en inte­res­san­te din­gen in mijn leven. Het was een uit­da­ging om terug in actie te schie­ten en meer zelf­zorg ver­wen­mo­men­ten in mijn agen­da te plannen.”

vrouw, deed online mini-coaching in mei 2021

“Door de gesprek­ken en de film­pjes ben ik me er weer bewust van gewor­den hoe belang­rijk het is om na te den­ken over waar ik blij van word, in plaats van steeds maar nut­tig bezig te wil­len zijn. Dat maakt het een­vou­di­ger om ande­re of klei­ne­re keu­zes te maken en niet te ver voor­uit te denken.”

vrouw met MS, deed inspiratiesessie en online mini-coaching in okt 2020 i

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over de mini-coaching. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op.

Het krij­gen van een ziek­te of fysie­ke beper­king kan je leven behoor­lijk op z’n kop zetten.
Je kan de din­gen mis­schien niet meer doen zoals je gewend was en moet (of wil) je leven op een ande­re manier gaan invul­len. Dat vraagt best wat van je. Om je daar­bij te hel­pen heb­ben we deze mini-coa­ching ont­wik­keld. In 3 sim­pe­le stap­pen ga je op weg om actief stap­pen te zet­ten op weg naar een pret­ti­ger leven.

Deze mini-coa­ching is zelf­hulp, dat wil zeg­gen dat je aan de hand van kor­te instruc­tie­films en vra­gen zelf aan de slag gaat om een stap te zet­ten om je leven pret­ti­ger te maken. Zelf­hulp heeft als voor­deel dat je het in je eigen tijd en op je eigen tem­po kan doen.
Daar­naast heb je de optie om gebruik te maken van een inspi­ra­tie­ses­sie met een erva­rings­des­kun­di­ge coach. Dit is iemand die zelf erva­ring heeft met het leven met een ziek­te of beper­king die met je mee kan denken.
Rea­li­seer je wel dat het gaat om een mini-coa­ching. Wil je meer coa­ching of hulp? Kijk dan in de keu­ze­hulp wat hulp zou kun­nen zijn die bij je past.

Je kunt het pro­gram­ma zelf door­lo­pen, in je eigen tem­po en op het moment dat het jou uitkomt.
Het door­lo­pen van de stap­pen van deze coa­ching kost je in totaal mis­schien zo’n 1 a 2 uur. Elke stap bestaat uit het bekij­ken van een kor­te film met uit­leg van ons en van ande­ren die het­zelf­de heb­ben mee­ge­maakt, en een opdracht waar je zelf mee aan de gang gaat.

We krij­gen sub­si­die van de gemeen­ten Soest, Zeist en Amers­foort en daar­om is de inspi­ra­tie­ses­sie voor men­sen uit deze gemeen­ten gra­tis. Kom je uit een ande­re gemeen­te? Neem dan con­tact op om de moge­lijk­he­den te bespreken.

Als je wilt, kun je het pro­gram­ma ook samen met een erva­rings­des­kun­di­ge coach door­lo­pen. Dat is iemand die zelf erva­ring heeft met het leven met een ziek­te of fysie­ke beperking.

Ver­an­de­ren is las­tig en het kan enorm hel­pen als er iemand met je meedenkt.

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.