Mini-coaching Stap in je leven 2.0

Wil jij prettiger leven met ziekte of beperking? Heb je behoefte aan een plan dat je echt gaat uitvoeren? Wij helpen de eerste stap te zetten.

Doe de mini-coaching

Maak jouw leven prettiger

Met een ziek­te of beper­king is je lijf niet meer het­zelf­de. Hoe ga je ver­der? Wat ga jij doen?

Mis­schien wil je min­der stress, meer bewe­gen, meer con­tact met ande­ren of je werk oppak­ken. Het maakt niet uit wel­ke kant je opgaat, als je maar iets gaat doen waar jij blij van wordt.

De mini-coa­ching kan helpenDe mini-coaching kan jou helpen!

Na de mini-coa­ching heb je:
• Inzicht in waar jij blij van wordt en wat een eer­ste stap is om je leven nu pret­ti­ger te maken
• Tools en tips gekre­gen hoe jij effec­tief in actie komt
Meer ver­trou­wen in jouw moge­lijk­he­den om pret­tig te leven met ziek­te of beperking

Met sub­si­die van de gemeen­te is de mini-coa­ching voor men­sen uit Soest, Zeist en Amers­foort kos­te­loos. Kom je uit een ande­re gemeen­te? Dan doe je al mee voor 25 euro.

Op dit moment zijn er 3 erva­rings­des­kun­di­gen actief. Ze heb­ben zelf erva­ring met leven met een ziek­te of beperking.

Wat vinden anderen

“De mini coa­ching laat je naden­ken over waar je ple­zier uit haalt en hoe je dit (vaker) kunt inte­gre­ren in je week. Door het benoe­men van klei­ne con­cre­te stap­jes wordt het mak­ke­lij­ker om ermee aan de slag te gaan. Dat sti­mu­leert! Als je chro­nisch ziek bent moet je dik­wijls vele aan­pas­sin­gen maken in je leven. Het is fijn om te focus­sen op de ‘leuk-fac­tor’!”

vrouw, deed online mini-coaching in juli 2021

“De mini coa­ching heeft me alert gemaakt dat ik zelf ver­ant­woor­de­lijk ben voor de leu­ke en inte­res­san­te din­gen in mijn leven. Het was een uit­da­ging om terug in actie te schie­ten en meer zelf­zorg ver­wen­mo­men­ten in mijn agen­da te plannen.”

vrouw, deed online mini-coaching in mei 2021

“Door de gesprek­ken en de film­pjes ben ik me er weer bewust van gewor­den hoe belang­rijk het is om na te den­ken over waar ik blij van word, in plaats van steeds maar nut­tig bezig te wil­len zijn. Dat maakt het een­vou­di­ger om ande­re of klei­ne­re keu­zes te maken en niet te ver voor­uit te denken.”

vrouw met MS, deed inspiratiesessie en online mini-coaching in okt 2020 i

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op.

De mini-coa­ching is bedoeld voor men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king die
...een reva­li­da­tie ach­ter de rug heb­ben, weer rede­lijk zich­zelf kun­nen red­den en wil­len naden­ken over hoe je het leven leuk en inte­res­sant blijft vormgeven.
hoop en inspi­ra­tie zoe­ken. We laten zien hoe ande­ren die het­zelf­de heb­ben mee­ge­maakt din­gen doen die zij fijn vin­den. Jij kan het ook.
al hun ener­gie beste­den aan het wer­ken aan her­stel en het doen van nut­ti­ge din­gen en niet meer toe­ko­men aan fij­ne en pret­ti­ge dingen.

Je begint met een gesprek met de erva­rings­des­kun­di­ge coach via (beeld)bellen van maxi­maal 1 uur. Daar­na door­loop je zelf de 3 sim­pe­le stap­pen van de coa­ching via ons onli­ne plat­form. Elke stap bestaat uit het bekij­ken van een kor­te film met uit­leg, voor­beel­den van ande­ren die het­zelf­de heb­ben mee­ge­maakt, en een opdracht waar je zelf mee aan de gang gaat.
De opdrach­ten bespreek je met je coach.

- Bege­lei­ding door erva­rings­des­kun­di­ge coa­ches. Onze coa­ches heb­ben zelf ook een ziek­te of beper­king. En omdat wij het belang­rijk vin­den dat je een klik hebt met je coach, kan je deze zelf kiezen.

- Alles gaat via ons onli­ne plat­form, (beeld)bellen en/of email. Je hoeft er de deur niet voor uit. Vind je echt afspre­ken fij­ner dan behoort dat wel tot de moge­lijk­he­den. De film­pjes en opdrach­ten kan je hier bekijken.

- Veel waar­de voor wei­nig geld. Je krijgt 2 een-op-een coa­chings­ses­sies van maxi­maal 60 minu­ten, instruc­tie­films met tips & erva­rin­gen van ande­ren die het­zelf­de heb­ben mee­ge­maakt en een e‑book waar­in je alles nog eens rus­tig na kan lezen.

Rea­li­seer je wel dat het gaat om een mini-coa­ching. Wil je meer coa­ching of hulp? Kijk dan in de keu­ze­hulp wat hulp zou kun­nen zijn die bij je past.

We krij­gen sub­si­die van de gemeen­ten Soest, Zeist en Amers­foort en daar­om is de bege­lei­ding door erva­rings­desk­unid­ge coa­ches voor men­sen uit deze gemeen­ten gra­tis. Kom je uit een ande­re gemeen­te? Dan vra­gen we een bij­dra­ge in de kos­ten van 25 euro.

Je door­loopt het pro­gram­ma samen met een erva­rings­des­kun­di­ge coach. Dat is iemand die zelf erva­ring heeft met het leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king en ook basis van eigen erva­rin­gen met je mee kan den­ken. Ver­an­de­ren is las­tig en het kan hel­pen als er iemand met je mee­denkt die snapt wat jij mee­maakt. Omdat het belang­rijk is dat je een klik hebt met je coach, kun je zelf kie­zen wie van de coa­ches bij je past.

In 3 stappen naar een prettiger leven.

STAP 1

Bepaal je richting:
Wat wil je gaan doen en waarom?

STAP 2

Maak een actieplan:
Hoe ga je het aanpakken?

STAP 3

Voer je plan uit:
Wat helpt je om het echt te doen?

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.