Mijn Leven 2.0 is het platform in de regio Utrecht 

over prettig leven met een ziekte of fysieke beperking.

Mijn Leven 2.0 is er voor vol­was­se­nen met een ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king. Ieder­een is wel­kom die inspi­ra­tie kan gebrui­ken, of inspi­ra­tie wil delen over fijn leven. Ons mot­to is: samen weten we meer en ‘afkij­ken’ helpt!

Leuke dingen doen is een nuttige bezigheid! 

De mensen achter Mijn Leven 2.0

Een actieve groep ervaringsdeskundigen is betrokken bij Mijn Leven 2.0. Ze delen hun ideeën en ervaringen. Ze denken mee over de ontwikkeling van (nieuwe) diensten en producten en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Carin Schöder

Carin Schröder

Initiatiefnemer & GZ-psycholoog

Lees meer op LinkedIn

Het mooie vind ik dat we zowel ervaringsdeskundigheid als wetenschappelijke kennis over gedragsverandering inzetten.

Ik ben gepro­mo­veerd GZ-psy­cho­loog en gespe­ci­a­li­seerd in gedrags­ver­an­de­ring en het ont­wer­pen van psy­cho­so­ci­a­le zorg voor men­sen met een ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king. Mijn ken­nis en erva­ring helpt me bij het rea­li­se­ren van zorg­ver­be­te­rin­gen, want die gaan altijd gepaard met het ver­an­de­ren van gedrag van zowel pati­ën­ten als zorg­ver­le­ners. Ik werk ook als psy­cho­loog in mijn eigen prak­tijk Healthsupport4you.

Mia Willems

Mia Willems

Initiatiefnemer & Innovatie manager

Lees meer op LinkedIn

Ik vind het bijzonder dat het bijna iedereen lukt om de draad weer op te pakken ondanks ziekte of beperking

Ik ben seni­or inno­va­tiema­na­ger en altijd op zoek naar kan­sen voor inno­va­ties in de zorg. Mijn drijf­veer is om de zorg echt te ver­be­te­ren voor de men­sen die er gebruik van maken. Ik wil een prak­tisch en wer­kend resul­taat zien. Ik heb zelf hoge bij­ziend­heid en migrai­ne. Lees ook mijn erva­rings­in­zicht en blog over wat ik zelf leer van Mijn Leven 2.0.

Rosanne Faber

Social media, tekst & video

Lees meer op LinkedIn

Het leren van ervaringen van anderen staat centraal. Ik vind dat heel mooi, want het zorgt voor verbinding

Ik werk veel in de zorg en geloof in de kracht van erva­rings­ken­nis. Het delen van mooie ver­ha­len over veer­kracht werkt inspi­re­rend, maar ook het door­ge­ven van klei­ne, prak­ti­sche tips kan een groot effect heb­ben. En mij boeit dan voor­al de rol die taal daar­bij speelt: wel­ke woor­den moti­ve­ren, hoe voor­kom je betut­te­ling en wat zet aan tot actie? Op mijn web­si­te kan je meer lezen over mij en mijn werk.

Eelke Kelderman

Tekstredacteur

Lees meer op LinkedIn

Als tekstschrijver zet ik mijn ervaringskennis graag in, juist omdat dat dat mijn tekst uniek maakt.

Als kind dacht ik dat ik van een ande­re pla­neet kwam, Mars of in elk geval een plek waar de zwaar­te­kracht anders werk­te. Mijn lijf zou daar heel nor­maal zijn. Op aar­de had ik het te doen met de beper­kin­gen die mijn aan­ge­bo­ren spier­ziek­te met zich mee­bracht. Ik ervaar in elke levens­fa­se ande­re uit­da­gin­gen en heb gemerkt dat con­tact met ande­re ‘ver­dwaal­de mars­be­wo­ners’ mij ver­der helpt. Ik werk daar­om graag mee aan Mijn Leven 2.0.
Ver­der heb ik van mijn groot­ste hob­by heb ik mijn werk gemaakt als rol­stoel­reis­blog­ger op eelkedroomt.nl

Alice van Boxel

Vrijwilligers-coördinator

Er zijn veel mensen zoekende en daarom is informatie en inspiratie om je aan op te trekken belangrijk

Ik kreeg op mij 39e aan bei­de kan­ten een nieu­we heup. Hier­van ben ik niet 100 % her­steld waar­door ik nu met fysie­ke beper­kin­gen leef. Ik heb des­on­danks een goed leven, maar het was wel een zoek­tocht en had wel wat inspi­ra­tie kun­nen gebrui­ken. Ik ben vrij­wil­li­gers­co­ör­di­na­tor. Dit is mij op het lijf geschre­ven. Let­ter­lijk en figuurlijk.
Daar­naast bege­leid ik de onli­ne ont­moe­tin­gen en word ook zelf steeds weer door de ver­ha­len en tips van ande­ren geïnspireerd.
Lees ook mijn erva­rings­in­zicht.

Anke de Jong-Koelé

Anke de Jong-Koelé

Regio-coördinator

Lees meer op LinkedIn

Als ervaringsdeskundige en professional weet ik hoe belangrijk het is om een fijn leven te hebben ondanks je ziekte of beperking

Mijn leven 2.0 is een net­werk dat ik graag onder de aan­dacht wil bren­gen. Ik ga als regio-coör­di­na­tor daar­voor gesprek­ken aan met (poten­ti­ë­le) ver­wij­zers en hoop hen enthou­si­ast te maken, zodat zij hun cli­ën­ten wij­zen op de inspi­ra­tie en onder­steu­ning die op de web­si­te te vin­den is. Want zeg nou zelf, als je ziek bent of een licha­me­lij­ke beper­king hebt dan ben je toch ont­zet­tend blij met al die inspi­ra­tie van lotgenoten?!
Lees ook mijn erva­rings­in­zicht of bekijk dit film­pje.

Ingrid van Wielink

Vrijwilliger

Ik wil de steun die ik zelf gemist heb in het opbouwen van een goed leven met een fysieke beperking bereikbaarder maken voor anderen.

Ik wil graag mee­hel­pen aan de groei van een plat­form dat ande­ren men­sen die moe­ten leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king kan hel­pen. Zelf heb ik een been­am­pu­ta­tie en zit in een rol­stoel. Ik vind het fijn om gelijk­ge­stem­den te ont­moe­ten en samen te wer­ken aan steun voor men­sen die ver­ge­lijk­ba­re pro­ble­ma­tiek erva­ren. Bekijk ook mijn erva­rings­in­zicht.

Adri Hopman

Vrijwilliger

Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking goed geïntegreerd zijn in de maatschappij.

Daar­naast vind ik het leuk om te laten zien dat men­sen met een beper­king een gewoon leven lei­den. Ondanks dat ik slecht­ziend ben gewor­den, kan ik som­mi­ge din­gen toch beter dan men­sen zon­der een beper­king, dat is te zien in de film­pjes van Mijn Leven 2.0. Ook ben ik actief in de klankbordgroep.

Diana Bos

Vrijwilliger

Ik hou van de creatieve manier waarop Mijn Leven 2.0 kijkt naar het bieden van hulp. 

Pret­tig leven met een beper­king is in mijn ogen goed moge­lijk. Een posi­tie­ve mind­set, het geloof in jezelf en humor vind ik daar­bij essen­ti­eel. De pro­ble­men die ik ervaar van­we­ge onder meer mijn rug­klach­ten maken dat ik al vroeg leer­de din­gen te accep­te­ren en er het bes­te van te maken. Veel bege­lei­ding hier­bij was er niet en zeker niet iets zoals Mijn Leven 2.0. Dit inspi­reert mij om Mijn Leven 2.0 te hel­pen waar ik maar kan.

Annemiek Assen

Klankbord

Het is leuk om met gelijkgestemden te werken aan een platform dat bijdraagt aan een gezonde mindset en zelfvertrouwen.

Ik vind het belang­rijk dat er pas­sen­de men­ta­le onder­steu­ning is voor men­sen die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king, dat heb ik zelf erg gemist. Fijn dat er nu een ‘sup­port-zoe­ker’ is zodat je zelf naar die pas­sen­de steun kan zoe­ken. Ik heb de auto-immuun­ziek­te Lupus en wil graag hel­pen door het delen van mijn ervaringen.

Miriam Rybier

Miriam Rybier

Vrijwilliger

Bij Mijn Leven 2.0 wil ik vanuit mijn eigen ervaringen anderen ondersteunen en helpen.

In mijn omge­ving merk ik dat het behoor­lijk las­tig is voor veel chro­nisch zie­ken en men­sen met een beper­king om de weg te vin­den naar een fijn leven. De drem­pel er naar toe is hoog. Met name het onbe­grip voor ‘onzicht­ba­re zie­ken’ is las­tig. Door­dat ik zelf MS (mul­ti­ple scle­ro­se) heb, weet ik dat als geen ander. Bekijk ook mijn erva­rings­in­zicht.

Anne van den Hout

Vrijwilliger

Met mijn bijdrage hoop ik anderen te inspireren hoe je een goed leven kan hebben met je beperking.

Ik ben na een mis­luk­te ope­ra­tie blind gewor­den. Na mijn reva­li­da­tie had ik nog veel vra­gen hoe ik met mijn han­di­cap mijn leven ging invul­len. Mijn Leven 2.0 biedt een laag­drem­pe­li­ge moge­lijk­heid om te leren van ande­ren die dezelf­de wor­ste­ling heb­ben door­ge­maakt. Je ziet hoe jij het niet wilt of je kijkt af hoe jij het ook kan doen. Heel prik­ke­lend en posi­tief! Bekijk ook mijn erva­rings­in­zicht.

Rita Rethmeier

Vrijwilliger

Ik vind het fijn om mijn ervaringen te delen.

Mijn leven 2.0 heeft me met een onli­ne ont­moe­ting ver­der gebracht. Ik vind het fijn om met lot­ge­no­ten te pra­ten over het chro­nisch ziek zijn en hoop dat men­sen iets heb­ben aan mijn erva­rin­gen. Mijn mot­to is ‘go with the flow’. Bekijk ook mijn erva­rings­in­zicht.

Geert Joosten

Vrijwilliger

Alles wat je aandacht geeft groeit

Bij Mijn Leven 2.0 bege­leid ik inspi­ra­tie­ses­sies en de mini-coa­ching ‘stap in je leven 2.0’. Ik vind het fijn om ande­ren bij te staan door vra­gen te stel­len en zo te onder­zoe­ken hoe je een fij­ner leven kan heb­ben met je beper­king. Ik ben zelf erva­ren in het omgaan met fysie­ke beper­kin­gen. Ik heb de ziek­te ME/CVS gehad en heb de ziek­te van Lyme. Bekijk ook mijn pro­fiel

Ilse de Goeij

Vrijwilliger

Geluk is niet de afwezigheid van problemen, maar het vermogen om ermee om te gaan

Ik ben host van de onli­ne ont­moe­tin­gen en doe de mini-coa­ching ‘Stap in je Leven 2.0’. Van­uit mijn ach­ter­grond als leer­kracht en coach vind ik het heel fijn om men­sen te hel­pen met een oplos­sings­ge­rich­te han­dels­wij­ze. Dit zit ook hele­maal in mijn doen en laten ingebakken.
Door mijn leven met Pri­mair Pro­gres­sie­ve Mul­ti­ple Scre­lo­se heb ik al heel wat in moe­ten leve­ren. Des­on­danks pro­beer ik altijd te kij­ken naar wat wel kan en te genie­ten van de klei­ne dingen.

Bekijk ook mijn vraag-ant­woord video.

Mijn leven 2.0 in 1 minuut

Ook vrijwilliger worden?

Ben je ervaringsdeskundige voor wat betreft ziekte of beperking? Woon je in de regio Utrecht? We bespreken graag de mogelijkheden. Neem contact op via mail of bel of app naar 06-12272027.Wat vinden anderen van Mijn Leven 2.0

“Ik vind Mijn Leven 2.0 een prach­tig ini­ti­a­tief, omdat het niet gericht is op één ziek­te of aan­doe­ning. Het aan­bod is breed en gericht op pret­tig leven. Het gaat over vrije tijd, zin­ge­ving of sport. Ieder­een kan er iets van z’n eigen gading halen en dat vind ik zo mooi!”

Mary Hogenkamp, initiator Stuurkracht en ervaringsdeskundige

“Wat we sterk vin­den is dat Mijn Leven 2.0 echt nieuw is. Ook zien we goe­de moge­lijk­he­den dat de ser­vi­ce blijft bestaan wan­neer het proef­pro­ject afge­rond is. Het is toekomstbestendig.”

Rianne van der Zanden, Trimbos Instituut, juryvoorzitter wedstrijd mentale weerbaarheid gemeente Zeist

“Ik denk dat de infor­me­le, beet­je speel­se aan­pak van het plat­form voor som­mi­ge men­sen beter werkt, dan dat ik als behan­de­laar men­sen aan­spreek om weer acti­vi­tei­ten aan te gaan. Je kunt er zelf kij­ken wat jou aan­spreekt. En als je dan ziet wat er moge­lijk is, kan dat hel­pen om het ook echt te gaan doen. Ik zou mijn col­le­ga-behan­de­laars dan ook zeker aan­ra­den hun reva­li­dan­ten hier­op te wijzen. ”

Christel van Leeuwen, GZ psycholoog bij De Hoogstraat Revalidatie 

“Ecare4you heeft de uit­wer­king van Mijn Leven 2.0 pro­fes­si­o­neel opge­pakt. De loka­le samen­wer­king met inwo­ners, zowel men­sen met een fysie­ke beper­king als pro­fes­si­o­nals, is een suc­ces. We zijn trots op het resultaat.”

Marcel Fluitman, wethouder gemeente Zeist

Partners & onafhankelijkheid

Mijn Leven 2.0 is een initiatief van de coöperatie Ecare4you, een sociale onderneming zonder winstoogmerk, en is ontwikkeld in samenwerking en met steun van Onbeperkt Amersfoort, Handicap.nl en de gemeenten Zeist, Amersfoort, Soest en Vijfheerenlanden. We bepalen zelf (dat wil zeggen samen met mensen met een ziekte of beperking) waar wij aandacht aan besteden. Dat gebeurt zonder enige invloed van het bedrijfsleven of de gemeenten die ons ondersteunen.

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.