Mijn Leven 2.0 is het digitale platform in de provincie Utrecht 

over leven met een ziekte of fysieke beperking.

Bij Mijn Leven 2.0 vind je inspi­ra­tie en steun voor een pret­tig leven met ziek­te of beper­king. Ieder­een is wel­kom die inspi­ra­tie kan gebrui­ken, of inspi­ra­tie wil delen.  Het maakt niet uit of je kort of lang leeft met een beper­king en of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. Ons mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!

De inspiratie is universeel, maar de focus is lokaal

De mensen achter Mijn Leven 2.0

Een actieve groep ervaringsdeskundigen is betrokken bij Mijn Leven 2.0. Ze delen hun ideeën en ervaringen in de klankbordgroep. Ze denken mee over de ontwikkeling van (nieuwe) diensten en producten en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Carin Schöder

Carin Schröder

Initiatiefnemer & GZ-psycholoog

Lees meer op LinkedIn

Het mooie vind ik dat we zowel ervaringsdeskundigheid als wetenschappelijke kennis over gedragsverandering inzetten.

Ik ben gepro­mo­veerd GZ-psy­cho­loog en gespe­ci­a­li­seerd in gedrags­ver­an­de­ring en het ont­wer­pen van psy­cho­so­ci­a­le zorg voor men­sen met een ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king. Mijn ken­nis en erva­ring helpt me bij het rea­li­se­ren van zorg­ver­be­te­rin­gen, want die gaan altijd gepaard met het ver­an­de­ren van gedrag van zowel pati­ën­ten als zorg­ver­le­ners. Ik werk ook als psy­cho­loog in mijn eigen prak­tijk Healthsupport4you.

Mia Willems

Mia Willems

Initiatiefnemer & Innovatie manager

Lees meer op LinkedIn

Ik vind het bijzonder dat het bijna iedereen lukt om de draad weer op te pakken ondanks ziekte of beperking

Ik ben seni­or inno­va­tiema­na­ger en altijd op zoek naar kan­sen voor inno­va­ties in de zorg. Mijn drijf­veer is om de zorg echt te ver­be­te­ren voor de men­sen die er gebruik van maken. Ik wil een prak­tisch en wer­kend resul­taat zien. Ik heb zelf een ern­sti­ge vorm van migrai­ne en ben actief bij de pati­ën­ten­ver­e­ni­ging Hoofd­pijn­net. Lees ook mijn erva­rings­in­zicht en blog over wat ik zelf leer van Mijn Leven 2.0.

Rosanne Faber

Social media, tekst & video

Lees meer op LinkedIn

Het leren van ervaringen van anderen staat centraal. Ik vind dat heel mooi, want het zorgt voor verbinding

Ik werk veel in de zorg en geloof in de kracht van erva­rings­ken­nis. Het delen van mooie ver­ha­len over veer­kracht werkt inspi­re­rend, maar ook het door­ge­ven van klei­ne, prak­ti­sche tips kan een groot effect heb­ben. En mij boeit dan voor­al de rol die taal daar­bij speelt: wel­ke woor­den moti­ve­ren, hoe voor­kom je betut­te­ling en wat zet aan tot actie? Op mijn web­si­te kan je meer lezen over mij en mijn werk.

Hetty Buist

Vrijwilliger

Ik wil vooroordelen wegnemen en laten zien dat je goed kan leven met een ziekte of beperking

Je vindt mij in de film­pjes en op pro­mo­tie­ma­te­ri­aal van Mijn Leven 2.0. Ook denk ik mee in de klank­bord­groep. Zelf heb ik een arm-ampu­ta­tie en vind het belang­rijk om te kij­ken naar wat je wel kan en je zo min moge­lijk te laten weer­hou­den door de gedach­te dat iets niet kan van­we­ge je beper­king. Bekijk ook mijn erva­rings­in­zicht.

Ingrid van Wielink

Vrijwilliger

Ik wil de steun die ik zelf gemist heb in het opbouwen van een goed leven met een fysieke beperking bereikbaarder maken voor anderen.

Ik wil graag mee­hel­pen aan de groei van een plat­form dat ande­ren men­sen die moe­ten leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king kan hel­pen. Zelf heb ik een been­am­pu­ta­tie en zit in een rol­stoel. Ik vind het fijn om gelijk­ge­stem­den te ont­moe­ten en samen te wer­ken aan steun voor men­sen die ver­ge­lijk­ba­re pro­ble­ma­tiek erva­ren. Bekijk ook mijn erva­rings­in­zicht.

Adri Hopman

Vrijwilliger

Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking goed geïntegreerd zijn in de maatschappij.

Daar­naast vind ik het leuk om te laten zien dat men­sen met een beper­king een gewoon leven lei­den. Ondanks dat ik ben slecht­ziend ben gewor­den, kan ik som­mi­ge din­gen toch beter dan men­sen zon­der een beper­king, dat is te zien in de film­pjes van Mijn Leven 2.0. Ook ben ik actief in de klankbordgroep.

Esther van der Velden

Vrijwilliger

Het is prettig om met anderen te praten over leven met een beperking, thema’s te herkennen en ervaringen te delen.

Ik vind het belang­rijk dat je infor­ma­tie kunt vin­den over hoe je leuk kunt leven met je beper­king. Ik heb sinds mijn 17de pro­gres­sief gehoor­ver­lies en het inspi­reert mij om te zien wat er wel kan. Ik ben als erva­rings­des­kun­di­ge coach betrok­ken bij de mini-coa­ching ‘Stap in je leven 2.0’ en denk mee in de klank­bord­groep. Bekijk ook mijn erva­rings­in­zicht.

Alice van Boxel

Vrijwilliger

Er zijn veel mensen zoekende en daarom is informatie en inspiratie om je aan op te trekken belangrijk

Ik heb twee ver­sle­ten heu­pen. Ik heb des­on­danks een goed leven, maar het was wel een zoek­tocht. Ik had wel wat inspi­ra­tie kun­nen gebrui­ken. Ik schrijf berich­ten voor de web­si­te en word ook zelf steeds weer door de ver­ha­len van ande­ren geïn­spi­reerd. Daar­naast bege­leid ik de onli­ne ont­moe­tin­gen. Lees ook mijn erva­rings­in­zicht.

Annemiek Assen

klankbordgroeplid

Het is leuk om met gelijkgestemden te werken aan een platform dat bijdraagt aan een gezonde mindset en zelfvertrouwen.

Ik vind het belang­rijk dat er pas­sen­de men­ta­le onder­steu­ning is voor men­sen die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king, dat heb ik zelf erg gemist. Fijn dat er nu een ‘sup­port-zoe­ker’ is zodat je zelf naar die pas­sen­de steun kan zoe­ken. Ik heb de auto-immuun­ziek­te Lupus en wil graag hel­pen door het delen van mijn erva­rin­gen. Bekijk ook mijn erva­rings­in­zicht.

Miriam Rybier

Vrijwilliger

Bij Mijn Leven 2.0 wil ik vanuit mijn eigen ervaringen anderen ondersteunen en helpen.

In mijn omge­ving merk ik dat het behoor­lijk las­tig is voor veel chro­nisch ziek­ten en men­sen met een beper­king om de weg te vin­den naar een fijn leven. De drem­pel er naar toe is hoog. Met name het onbe­grip voor ‘onzicht­ba­re zie­ken’ is las­tig. Door­dat ik zelf MS (mul­ti­ple scle­ro­se) heb, weet ik dat als geen ander. Bekijk ook mijn erva­rings­in­zicht.

Anne van den Hout

Vrijwilliger

Met mijn bijdrage hoop ik anderen te inspireren hoe je een goed leven kan hebben met je beperking.

Ik ben na een mis­luk­te ope­ra­tie blind gewor­den. Na mijn reva­li­da­tie had ik nog veel vra­gen hoe ik met mijn han­di­cap mijn leven ging invul­len. Mijn Leven 2.0 biedt een laag­drem­pe­li­ge moge­lijk­heid om te leren van ande­ren die dezelf­de wor­ste­ling heb­ben door­ge­maakt. Je ziet hoe jij het niet wilt of je kijkt af hoe jij het ook kan doen. Heel prik­ke­lend en positief!

Wat vinden anderen van Mijn Leven 2.0

“Ik vind Mijn Leven 2.0 een prach­tig ini­ti­a­tief, omdat het niet gericht is op één ziek­te of aan­doe­ning. Het aan­bod is breed en gericht op pret­tig leven. Het gaat over vrije tijd, zin­ge­ving of sport. Ieder­een kan er iets van z’n eigen gading halen en dat vind ik zo mooi!”

Mary Hogenkamp, initiator Stuurkracht en ervaringsdeskundige

“Wat we sterk vin­den is dat Mijn Leven 2.0 echt nieuw is. Ook zien we goe­de moge­lijk­he­den dat de ser­vi­ce blijft bestaan wan­neer het proef­pro­ject afge­rond is. Het is toekomstbestendig.”

Rianne van der Zanden, Trimbos Instituut, juryvoorzitter wedstrijd mentale weerbaarheid gemeente Zeist

“Ecare4you heeft de uit­wer­king van Mijn Leven 2.0 pro­fes­si­o­neel opge­pakt. De loka­le samen­wer­king met inwo­ners, zowel men­sen met een fysie­ke beper­king als pro­fes­si­o­nals, is een suc­ces. We zijn trots op het resultaat.”

Marcel Fluitman, wethouder gemeente Zeist

Partners & onafhankelijkheid

Mijn Leven 2.0 is een initiatief van de coöperatie Ecare4you, een sociale onderneming zonder winstoogmerk, en wordt ontwikkeld in samenwerking en met steun van Onbeperkt Amersfoort, indebuurt033 en de gemeenten Zeist, Amersfoort en Soest. We bepalen zelf (dat wil zeggen samen met mensen met een ziekte of beperking) waar wij aandacht aan besteden. Dat gebeurt zonder enige invloed van het bedrijfsleven of de gemeenten die ons ondersteunen.

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.