Mijn Leven 2.0 is het digitale platform in de provincie Utrecht 

over leven met een ziekte of fysieke beperking.

Bij Mijn Leven 2.0 vind je inspi­ra­tie en steun voor een pret­tig leven met ziek­te of beper­king. Ieder­een is wel­kom die inspi­ra­tie kan gebrui­ken, of inspi­ra­tie wil delen.  Het maakt niet uit of je kort of lang leeft met een beper­king en of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. Ons mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!
Laat je inspi­re­ren door de ver­ha­len op onze web­si­te. Praat mee via Facebook of Inst­agram. Doe mee met de onli­ne mini-coa­ching ‘stap in je leven 2.0’ of een onli­ne ont­moe­ting. Of zoek in de sup­port-zoe­ker naar een cur­sus, coach of psy­cho­loog die je onder­steunt bij het leven met een ziek­te of beperking.

De inspiratie is universeel, maar de focus is lokaal

De mensen achter Mijn Leven 2.0

Een actieve groep ervaringsdeskundigen is betrokken bij Mijn Leven 2.0. Ze delen hun ideeën en ervaringen in de klankbordgroep. Ze denken mee over de ontwikkeling van (nieuwe) diensten en producten en geven gevraagd en ongevraagd advies. De initiatiefnemers van Mijn Leven 2.0 zijn Mia Willems en Carin Schröder.

Carin Schöder

Carin Schröder

Initiatiefnemer & GZ-psycholoog

Lees meer op LinkedIn

Het mooie vind ik dat we zowel ervaringsdeskundigheid als wetenschappelijke kennis over gedragsverandering inzetten.

Ik ben gepro­mo­veerd GZ-psy­cho­loog en gespe­ci­a­li­seerd in gedrags­ver­an­de­ring en het ont­wer­pen van psy­cho­so­ci­a­le zorg voor men­sen met een ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king. Mijn ken­nis en erva­ring helpt me bij het rea­li­se­ren van zorg­ver­be­te­rin­gen, want die gaan altijd gepaard met het ver­an­de­ren van gedrag van zowel pati­ën­ten als zorg­ver­le­ners. Ik werk ook als psy­cho­loog in mijn eigen prak­tijk Healthsupport4you.

Mia Willems

Mia Willems

Initiatiefnemer & Innovatie manager

Lees meer op LinkedIn

Ik vind het bijzonder dat het bijna iedereen lukt om de draad weer op te pakken ondanks ziekte of beperking

Ik ben seni­or inno­va­tiema­na­ger en altijd op zoek naar kan­sen voor inno­va­ties in de zorg. Mijn drijf­veer is om de zorg echt te ver­be­te­ren voor de men­sen die er gebruik van maken. Ik wil een prak­tisch en wer­kend resul­taat zien. Ik heb zelf een ern­sti­ge vorm van migrai­ne en ben actief als bestuurs­lid van de pati­ën­ten­ver­e­ni­ging Hoofd­pijn­net. Lees ook mijn erva­rings­in­zicht en blog over wat ik zelf leer van Mijn Leven 2.0.

Wat vinden anderen van Mijn Leven 2.0

“Ik vind Mijn Leven 2.0 een prach­tig ini­ti­a­tief, omdat het niet gericht is op één ziek­te of aan­doe­ning. Het aan­bod is breed en gericht op pret­tig leven. Het gaat over vrije tijd, zin­ge­ving of sport. Ieder­een kan er iets van z’n eigen gading halen en dat vind ik zo mooi!”

Mary Hogenkamp, initiator Stuurkracht en ervaringsdeskundige

“Wat we sterk vin­den is dat Mijn Leven 2.0 echt nieuw is. Ook zien we goe­de moge­lijk­he­den dat de ser­vi­ce blijft bestaan wan­neer het proef­pro­ject afge­rond is. Het is toekomstbestendig.”

Rianne van der Zanden, Trimbos Instituut, juryvoorzitter wedstrijd mentale weerbaarheid gemeente Zeist

“Ecare4you heeft de uit­wer­king van Mijn Leven 2.0 pro­fes­si­o­neel opge­pakt. De loka­le samen­wer­king met inwo­ners, zowel men­sen met een fysie­ke beper­king als pro­fes­si­o­nals, is een suc­ces. We zijn trots op het resultaat.”

Marcel Fluitman, wethouder gemeente Zeist

Partners van Mijn Leven 2.0

Mijn Leven 2.0 is een initiatief van de coöperatie Ecare4you, een sociale onderneming, en wordt ontwikkeld in samenwerking en met steun van Onbeperkt Amersfoort, indebuurt033 en de gemeenten Zeist, Amersfoort en Soest.

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.