Over Geert Joosten

  • Zorgzaam
  • Analytisch
  • Rustig

Ik heb 10 jaar de ziek­te ME/CVS gehad en heb nu al weer 19 jaar de ziek­te van Lyme. Ik ben erva­ren in het omgaan met fysie­ke beper­kin­gen. Tegen­woor­dig sta ik zeer posi­tief in het leven. Ik zit in de WAO maar bege­leid part­ti­me oude­ren. Daar­naast geef ik soms een cur­sus posi­tie­ve psy­cho­lo­gie en werk ik als coach. Ik heb een NLP- en NLP Mas­ter-coa­chop­lei­ding gedaan. Graag sta ik ande­ren bij.

Lees ook mijn erva­rings­in­zicht of dit inter­view waar­in ik ver­tel hoe ik ondanks mijn beper­king een goed leven heb. Ook schreef ik een column waar­in ik mijn 7 tips geef hoe om te gaan met tegen­slag.

Gespecialiseerd in

  • Lichamelijke beperking
  • Chronische ziekte
  • Chronische vermoeidheid
  • Ziekte van Lyme

Alles wat je aandacht geeft groeit

Werkwijze

  • Luisterend
  • Vragend

Ik luis­ter naar je ver­haal en door vra­gen te stel­len kan ik met je onder­zoe­ken hoe je een fij­ner leven kan heb­ben met je beper­king. Door bewust­wor­ding krijg je een rui­me­re blik met meer moge­lijk­he­den. Elk mens heeft keu­zes. We ont­dek­ken wat je ener­gie geeft en wat je inspi­reert. Ik help je in bewe­ging te komen. Door te kij­ken naar je mind­set en door actie te onder­ne­men kan je stap­jes maken rich­ting een meer gewens­te toekomst.