Online ontmoeting

Ga in gesprek over prettig leven met een ziekte of beperking

We wis­se­len erva­rin­gen en tips uit. Het mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!
Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert gra­tis onli­ne ont­moe­tin­gen voor men­sen die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. De eerst­vol­gen­de is maan­dag 22 mei van 11–12 uur, Het the­ma is, kan je je ziek­te of beper­king accep­te­ren? We wis­se­len erva­rin­gen en tips uit. Het mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!

Het maakt niet uit of je al kor­te­re of lan­ge­re tijd leeft met een beper­king, of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. De ont­moe­tin­gen zijn voor ieder­een. De ont­moe­tin­gen wor­den gehost door Ali­ce en Ingrid, zij leven zelf met fysie­ke beper­kin­gen. We wer­ken met Zoom en er kun­nen onge­veer 7 men­sen mee­doen. Aan de hand van kor­te film­pjes wis­se­len we eigen erva­rin­gen en tips uit.

Ook voor de rest van het jaar zijn er weer onli­ne ont­moe­tin­gen gepland:

  • Maan­dag 22 mei 2023 11–12 uur, the­ma kan je je ziek­te of beper­king accepteren?
  • Maan­dag 2 okto­ber 2023 11–12 uur, week van de toe­gan­ke­lijk­heid, the­ma wordt nog bepaald
  • Maan­dag 11 decem­ber 2023 11–12 uur, the­ma vriendschap

Aan­mel­den voor de ont­moe­tin­gen kan hier­on­der. Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

“Een tip van die en een tip van die en dan kom je er wel.”

Ali uit den Dolder

Doe je mee?

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.