Online ontmoeting

Ga in gesprek over prettig leven met een ziekte of beperking

Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert regel­ma­tig gra­tis onli­ne ont­moe­tin­gen voor men­sen die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. De eerst­vol­gen­de is dins­dag 23 novem­ber 16–17 uur (the­ma is rela­tie en vriend­schap). Het mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!

Deze ont­moe­ting is voor ieder­een die wel wat inspi­ra­tie kan gebrui­ken, of wil delen, over rela­tie en vriend­schap. Als je ziek of fysiek beperkt bent, heeft dat ook invloed op je omge­ving: je bent niet alleen ziek! We pra­ten over vra­gen als: Voel jij je wel eens schul­dig naar je omge­ving? Vraag je hen hulp? En hoe hou je vriend­schap­pen en je rela­tie goed als je ziek of beperkt bent? Aan de hand van kor­te film­pjes wis­se­len we eigen erva­rin­gen en tips uit.

Het maakt niet uit of je al kor­te­re of lan­ge­re tijd leeft met een beper­king, of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. De ont­moe­tin­gen zijn voor ieder­een. De ont­moe­tin­gen wor­den gehost door men­sen die zelf een ziek­te of beper­king heb­ben. We wer­ken met Zoom en er kun­nen maxi­maal 7 men­sen mee­doen. Aan­mel­den kan hier­on­der. Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

“Een tip van die en een tip van die en dan kom je er wel.”

Ali uit den Dolder

Doe je mee?

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.