Online ontmoeting

Ga in gesprek over prettig leven met een ziekte of beperking

Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert gra­tis onli­ne ont­moe­tin­gen voor men­sen die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. De eerst­vol­gen­de is maan­dag 11 decem­ber van 11–12 uur. Het the­ma is ‘vriend­schap’. We wis­se­len erva­rin­gen en tips uit. Het mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!

Het maakt niet uit of je al kor­te­re of lan­ge­re tijd leeft met een beper­king, of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. De ont­moe­tin­gen zijn voor ieder­een. De ont­moe­tin­gen wor­den gehost door Ali­ce en Ingrid, zij leven zelf met fysie­ke beper­kin­gen. We wer­ken met Zoom en er kun­nen onge­veer 7 men­sen mee­doen. Deel­na­me is gra­tis. Aan de hand van kor­te film­pjes wis­se­len we eigen erva­rin­gen en tips uit.

Aan­mel­den voor de ont­moe­tin­gen kan hier­on­der. Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

“Het is voor mij totaal verbazend hoe prettig het is om te horen van andermans lot. Je voelt je dan minder alleen. En dat lucht gek genoeg op! ”

Deel­ne­mer mei 2023

Doe je mee?

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.