Online ontmoeting

Ga in gesprek over prettig leven met een ziekte of beperking

Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert regel­ma­tig gra­tis onli­ne ont­moe­tin­gen voor men­sen die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. De eerst­vol­gen­de zijn woens­dag 6 okto­ber 11–12 uur (the­ma is ‘de ide­a­le wereld’) en dins­dag 23 novem­ber 16–17 uur (the­ma is dan rela­ties). Het mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!

De bij­een­komst van woens­dag 6 okto­ber heeft als the­ma ‘de ide­a­le wereld’. De wereld is niet altijd aan­ge­past aan men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king. Er zijn wei­nig inva­li­de toi­let­ten, er wordt gestaard naar men­sen die er anders uit­zien en als je niet kan wer­ken, moet je dat steeds weer uit­leg­gen. Hoe ga jij hier­mee om? Vind jij dat erg of heb jij daar geen last van. Hoe ziet de ide­a­le wereld voor men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king er eigen­lijk uit? Aan de hand van kor­te film­pjes wis­se­len we eigen erva­rin­gen en tips uit.

Het maakt niet uit of je al kor­te­re of lan­ge­re tijd leeft met een beper­king, of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. De ont­moe­tin­gen zijn voor ieder­een. De ont­moe­tin­gen wor­den gehost door men­sen die zelf een ziek­te of beper­king heb­ben. We wer­ken met Zoom en er kun­nen maxi­maal 7 men­sen mee­doen. Aan­mel­den kan hier­on­der. Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

“Een tip van die en een tip van die en dan kom je er wel.”

Ali uit den Dolder

Doe je mee?

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.