Online ontmoeting

Ga in gesprek over prettig leven met een ziekte of beperking

Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert regel­ma­tig gra­tis onli­ne ont­moe­tin­gen voor men­sen die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. De eerst­vol­gen­de is woens­dag 5 okto­ber 12–13 uur. Dit is in de week van de toe­gan­ke­lijk­heid en we slui­ten aan bij het the­ma van die week, name­lijk ‘gewoon wel­kom’. Wan­neer voel jij je wel­kom? Krijg jij wel eens onbe­grip of onge­wens­te hulp? En hoe rea­geer je daar­op (of hoe zou jij wil­len rea­ge­ren)? Voel jij je wel eens min­der­waar­dig en daar­door min­der wel­kom? We wis­se­len erva­rin­gen en tips uit. Het mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!

Het maakt niet uit of je al kor­te­re of lan­ge­re tijd leeft met een beper­king, of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. De ont­moe­tin­gen zijn voor ieder­een. De ont­moe­tin­gen wor­den gehost door Ali­ce en Ingrid, zij leven zelf met fysie­ke beper­kin­gen. We wer­ken met Zoom en er kun­nen onge­veer 7 men­sen mee­doen. Aan de hand van kor­te film­pjes wis­se­len we eigen erva­rin­gen en tips uit. Aan­mel­den kan hieronder.

De ove­ri­ge data van de ont­moe­tin­gen dit jaar zijn (je kan je al aanmelden!):

  • maan­dag 12 decem­ber 11–12 uur the­ma ‘asser­tief zijn’

Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

“Een tip van die en een tip van die en dan kom je er wel.”

Ali uit den Dolder

Doe je mee?

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.