Online ontmoeting

Ga in gesprek over prettig leven met een ziekte of beperking

Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert regel­ma­tig gra­tis onli­ne ont­moe­tin­gen voor men­sen die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. De eerst­vol­gen­de is maan­dag 21 febru­a­ri van 11–12 uur. Het the­ma is dan leven met pijn. We pra­ten over of het moge­lijk is om pret­tig te leven als je (altijd) pijn hebt en wis­se­len tips uit hoe je dat dan doet. Het mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!

Het maakt niet uit of je al kor­te­re of lan­ge­re tijd leeft met een beper­king, of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. De ont­moe­tin­gen zijn voor ieder­een. De ont­moe­tin­gen wor­den gehost door Ali­ce en Ingrid, zij leven zelf met fysie­ke beper­kin­gen. We wer­ken met Zoom en er kun­nen maxi­maal 7 men­sen mee­doen. Aan de hand van kor­te film­pjes wis­se­len we eigen erva­rin­gen en tips uit. Aan­mel­den kan hieronder.

De ove­ri­ge data van de ont­moe­tin­gen dit jaar zijn (je kan je al aanmelden!):

  • woens­dag 20 april 12–13 uur the­ma balans in je leven
  • maan­dag 27 juni 11–12 uur
  • woens­dag 5 okto­ber 12–13 uur
  • maan­dag 12 decem­ber 11–12 uur

Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

“Een tip van die en een tip van die en dan kom je er wel.”

Ali uit den Dolder

Doe je mee?

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.