Online ontmoeting

Ga in gesprek over prettig leven met een ziekte of beperking

Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert regel­ma­tig gra­tis onli­ne ont­moe­tin­gen voor men­sen die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. De eerst­vol­gen­de zijn woens­dag 6 okto­ber (11–12 uur) en dins­dag 23 novem­ber (16–17 uur). Het mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!

De bij­een­komst van woens­dag 6 okto­ber is voor ieder­een die wel wat inspi­ra­tie kan gebrui­ken, of wat inspi­ra­tie wil delen, over leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. We pra­ten over vra­gen als: Hoe weet je wat je leven leu­ker maakt? Wat is een eer­ste stap die je kunt zet­ten? Het leven met ziek­te of beper­king is immers niet altijd mak­ke­lijk. Mis­schien voel je je onze­ker. Of kan je je werk of hobby’s niet meer doen. Aan de hand van kor­te film­pjes wis­se­len we eigen erva­rin­gen en tips uit. Soms staat een the­ma cen­traal zoals dat op dins­dag 23 novem­ber het geval is. Dan is het the­ma rela­ties.

Het maakt niet uit of je al kor­te­re of lan­ge­re tijd leeft met een beper­king, of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. De ont­moe­tin­gen zijn voor ieder­een. De ont­moe­tin­gen wor­den gehost door men­sen die zelf een ziek­te of beper­king heb­ben. We wer­ken met Zoom en er kun­nen maxi­maal 7 men­sen mee­doen. Aan­mel­den kan hier­on­der. Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

“Een tip van die en een tip van die en dan kom je er wel.”

Ali uit den Dolder

Doe je mee?

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.