Online ontmoeting

Ga in gesprek over prettig leven met een ziekte of beperking

Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert woens­dag 2 decem­ber van 11 tot 12 uur (VOL) een gra­tis onli­ne ont­moe­ting voor men­sen die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. Ieder­een is wel­kom die in deze Coro­na tijd wel wat inspi­ra­tie kan gebrui­ken, of wat inspi­ra­tie wil delen, over het leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. Het mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!

We pra­ten over vra­gen als: Hoe weet je wat je leven leu­ker maakt? En wat is een eer­ste stap die je kunt zet­ten? Het leven met ziek­te of beper­king is immers niet altijd mak­ke­lijk. Mis­schien voel je je onze­ker. Of kan je je werk of hob­bies niet meer doen. Soms ver­an­de­ren je vriend­schap­pen of rela­tie. Aan de hand van kor­te film­pjes wis­se­len we eigen erva­rin­gen en tips uit.

Het maakt niet uit of je al kor­te­re of lan­ge­re tijd leeft met een beper­king, of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. De ont­moe­ting is voor ieder­een.

De ont­moe­ting wordt gehost door Anne (zelf blind) en Mia (heeft migrai­ne). We wer­ken met Zoom en er kun­nen maxi­maal 7 men­sen mee­doen. Aan­mel­den kan hier­on­der. Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

“Een tip van die en een tip van die en dan kom je er wel.”

Ali uit den Dol­der

Doe je mee?

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.