Online ontmoeting

Ga in gesprek over prettig leven met een ziekte of beperking

Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert maan­dag 13 mei van 11–12 uur een gra­tis onli­ne ont­moe­ting met als the­ma ver­lies van gezond­heid, wat nu? Als je ziek of beperkt bent, ver­lies je soms meer dan alleen gezond­heid. Denk aan vriend­schap­pen, werk, inko­men. We wil­len in deze ont­moe­ting idee­ën en tips uit­wis­se­len hoe je hier­mee om kan gaan. Kan er iets voor in de plaats komen? En hoe kom je erach­ter wat dat voor jou kan zijn?  Het mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!

Het maakt niet uit of je al kor­te­re of lan­ge­re tijd leeft met een beper­king, of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. De ont­moe­tin­gen zijn voor ieder­een. Meld je aan. De ont­moe­tin­gen wor­den gehost door Ali­ce en Ingrid, zij leven zelf met fysie­ke beper­kin­gen. We wer­ken met Zoom en er kun­nen onge­veer 7 men­sen mee­doen. Deel­na­me is gra­tis. Aan de hand van kor­te film­pjes wis­se­len we eigen erva­rin­gen en tips uit.

Dit jaar orga­ni­se­ren we ver­schil­len­de onli­ne ont­moe­tin­gen. Ook voor de ande­re kan je je al aanmelden.

  • maan­dag 13 mei 11–12 uur the­ma ‘ver­lies van gezond­heid, wat nu?’
  • maan­dag 23 sep­tem­ber en maan­dag 11 novem­ber twee­luik met als the­ma ‘pret­tig ouder worden’

Aan­mel­den kan hier­on­der. Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

“Het is voor mij totaal verbazend hoe prettig het is om te horen van andermans lot. Je voelt je dan minder alleen. En dat lucht gek genoeg op! ”

Deel­ne­mer mei 2023

Doe je mee?

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.