Online ontmoeting

Ga in gesprek over prettig leven met een ziekte of beperking

Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert regel­ma­tig gra­tis onli­ne ont­moe­tin­gen voor men­sen die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. De  eerst­vol­gen­de zijn woens­dag 19 mei (met terug­kom­bij­een­komst op 9 juni) en dins­dag 8 juni (met the­ma werk). Het mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!

Hoe weet je wat je leven leu­ker maakt? Wat is een eer­ste stap die jij kan zet­ten? De bij­een­komst van woens­dag 19 mei (van 11–12 uur) heeft als the­ma ‘stap in je leven 2.0’ en is voor ieder­een die denkt dat zijn leven mis­schien pret­ti­ger kan. Je wis­selt idee­ën uit en bedenkt wat een eer­ste (klei­ne) stap is die jij kan zet­ten rich­ting dat pret­ti­ger leven. Ver­vol­gens maakt ieder voor zich, aan de hand van onze mini-coa­ching ‘stap in je leven 2.0’, zelf een actie­plan en gaat dat uit­voe­ren. De groep ont­moet elkaar een tweede keer (9 juni van 11–12 uur) om uit te wis­se­len of het gelukt is die stap ook echt te zet­ten. We ver­wach­ten dat een geza­men­lij­ke start en een terug­kom­bij­een­komst je sti­mu­leert en inspi­reert om je plan­nen echt uit te voeren!

De bij­een­komst van dins­dag  8 juni (van 16–17 uur) heeft al the­ma werk. Het is voor ieder­een die wel wat inspi­ra­tie kan gebrui­ken, of wat inspi­ra­tie wil delen, over wer­ken met een ziek­te of fysie­ke beper­king. We pra­ten over vra­gen als: Hoe ver­tel je over je ziek­te of beper­king op het werk of tij­dens een sol­li­ci­ta­tie? Hoe hou je het werk op een pret­ti­ge manier vol? Het leven met ziek­te of beper­king is immers niet altijd mak­ke­lijk. Mis­schien voel je je onze­ker. Aan de hand van kor­te film­pjes wis­se­len we eigen erva­rin­gen en tips uit.

Het maakt niet uit of je al kor­te­re of lan­ge­re tijd leeft met een beper­king, of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. De ont­moe­tin­gen zijn voor ieder­een. De ont­moe­tin­gen wor­den gehost door men­sen die zelf een ziek­te of beper­king heb­ben. We wer­ken met Zoom en er kun­nen maxi­maal 7 men­sen mee­doen. Aan­mel­den kan hier­on­der. Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

“Een tip van die en een tip van die en dan kom je er wel.”

Ali uit den Dolder

Doe je mee?

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.