Meet-ups Levenskunst 2.0

Na het suc­ces­vol­le fes­ti­val Levens­kunst 2.0 orga­ni­se­ren we dit jaar drie klein­scha­li­ge meet-ups waar­in pret­tig leven cen­traal staat. Omgaan met een ziek­te of fysie­ke beper­king gaat immers niet van­zelf. Het vraagt Levens­kunst 2.0. Deel­na­me is gra­tis. Schrijf je snel in (onder­aan de pagi­na), want het aan­tal plek­ken is beperkt!

“Er zijn anderen die worstelen met dezelfde problemen. Iedereen vindt oplossingen. Dat ervaren is steunend..”

Bezoe­ker fes­ti­val Levens­kunst 2.0

Algemeen programma van alle meet-ups

De meet-ups zijn op zater­da­gen van 10 tot 13 uur en zijn inclu­sief een smaak­vol­le lunch.
- Inloop (van­af 9.45 uur), geniet van koffie/thee en muziek
- Ope­ning met Han­ne­ke Dul­le­mond en het Mijn Leven 2.0 Levenskunst-spel
- Goed gesprek over Levens­kunst (aan de hand van het thema)
- Keu­ze uit 2 work­shops: ervaar en pro­beer uit
- Vul je men­ta­le goodie bag met inspiratie
- Lunch ver­zorgd door BijRandolf

Het pro­gram­ma is bij alle meet-ups in gro­te lij­nen het­zelf­de. Wel is er per meet-up een ander the­ma en ande­re work­shops. Daar­over lees je hier­on­der meer.

Meet-up 1. op zaterdag 10 juni in Zeist, thema: Balanceren is Levenskunst

Leven met een ziek­te of han­di­cap is vaak balan­ce­ren tus­sen ont­span­ning en bezig zijn of tus­sen (medi­sche) afspra­ken en leu­ke din­gen doen. Hoe doe jij dit? En ont­dek wat in jouw situ­a­tie moge­lijk is.
Waar: In het gebouw van iCON health care, Utrecht­se­weg 129a, 3702 AC Zeist
Muziek: Ruben Stein­buch op de piano
Work­shops:
1. Maak ken­nis met hap­to­no­mie. Met erva­rings­oe­fe­nin­gen leer je beter luis­te­ren naar de taal van je lichaam. Met Esther War­naar, hap­to­the­ra­peut en coach in Zeist.
2. Zelf­re­flec­tie met een ‘Bio­gra­fisch Drie­luik’. Door een situ­a­tie in je leven te teke­nen krijg je nieu­we inzich­ten. Je hoeft niet goed te kun­nen teke­nen om mee te doen. Met Lot van Bock­ho­ven, coach in Zeist.

 

Meet-up 2. op zaterdag 2 september in Soest, thema: Creatief met Levenskunst

Cre­a­ti­vi­teit speelt vaak een rol als je leeft met een ziek­te of han­di­cap. Denk aan cre­a­tief bezig zijn als tegen­wicht tegen min­der leu­ke din­gen, maar ook aan het inzet­ten van cre­a­ti­vi­teit bij het zoe­ken naar wat nog wél kan.
Waar: in ’t Lou-vre, van Wee­de­straat 97, 3761 CD Soest
Muziek: Anna-Frie­da Klu­en op gitaar
Work­shops:
1. Samen zin­gen. Na een­vou­di­ge stem­oe­fe­nin­gen gaan we lek­ker samen canon zin­gen. Je hoeft niet mooi te kun­nen zin­gen om mee te kun­nen doen. Met Hele­na Sael­man van Kunst Natuur Welzijn
2. Natuur­te­ke­nen. Teke­nen, maar voor­al heel goed kij­ken naar natuur­vond­sten. Je hoeft niet goed te kun­nen teke­nen om mee te doen. Met Ange­la van Ier­sel van Kunst Natuur Wel­zijn.

 

Meet-up 3. op zaterdag 30 september in Vijfheerenlanden, thema: Levenskunst is (mee)bewegen

Als je leeft met een ziek­te of han­di­cap is bewe­gen niet altijd van­zelf­spre­kend, maar het kan wel hel­pen om je beter te voe­len. En denk ook aan ‘mee­be­we­gen’, bij­voor­beeld met ver­an­de­rin­gen of met reac­ties van ande­ren. Kom jij tij­dens deze bij­een­komst in beweging?
Waar: in de Pren­ter, Gro­te Geusplein 1, 4131ZE in Vianen.
Muziek: Die­de­rik van der Laag en David Sca­ger, impro­vi­sa­tie op twee gitaren
Work­shops: nog niet bekend, maar ga er maar van­uit dat het iets met bewe­ging te maken heeft en dat er geen voor­ken­nis of erva­ring nodig is.

Wees wel­kom!

Aanmelden:

Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

Partners

Het festival is een initiatief van de coöperatie Ecare4you, en krijgt (financiële) steun van de gemeente Zeist, gemeente Soest, gemeente Vijfheerenlanden, iCON en HandicapNL,.

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.