Meet-ups Levenskunst 2.0

Na het suc­ces­vol­le fes­ti­val Levens­kunst 2.0 orga­ni­se­ren we dit jaar drie klein­scha­li­ge meet-ups waar­in pret­tig leven cen­traal staat. Omgaan met een ziek­te of fysie­ke beper­king gaat immers niet van­zelf. Het vraagt Levens­kunst 2.0. Deel­na­me is gra­tis. Schrijf je snel in (onder­aan de pagi­na), want het aan­tal plek­ken is beperkt! Zater­dag 10 juni was de eer­ste meet-up in Zeist en maak­ten we deze sfeer­im­pres­sie. Zo kan je zien wat je kunt verwachten.

“Allemaal mensen met mentale energie om iets van hun leven te maken. Dat was heel inspirerend. En je hoeft even niet uit te leggen dat je ‘ergens’ last van hebt..”

Bezoe­ker meet-up Levens­kunst 2.0 in Zeist

Algemeen programma van alle meet-ups

De meet-ups zijn op zater­da­gen van 10 tot 13 uur en zijn inclu­sief een smaak­vol­le lunch.
- Inloop (van­af 9.45 uur), geniet van koffie/thee en muziek
- Ope­ning met Han­ne­ke Dul­le­mond en het Mijn Leven 2.0 Levenskunst-spel
- Goed gesprek over Levens­kunst (aan de hand van het thema)
- Keu­ze uit 2 work­shops: ervaar en pro­beer uit
- Vul je men­ta­le goodie bag met inspiratie
- Lunch ver­zorgd door BijRandolf

Het pro­gram­ma is bij alle meet-ups in gro­te lij­nen het­zelf­de. Wel is er per meet-up een ander the­ma en ande­re work­shops. Daar­over lees je hier­on­der meer.

Meet-up 3. op zaterdag 30 september in Vianen, thema: Levenskunst is (mee)bewegen

Als je leeft met een ziek­te of han­di­cap is bewe­gen niet altijd van­zelf­spre­kend, maar het kan wel hel­pen om je beter te voe­len. En denk ook aan ‘mee­be­we­gen’, bij­voor­beeld met ver­an­de­rin­gen of met reac­ties van ande­ren. Kom jij tij­dens deze bij­een­komst in beweging?
Waar: in de Pren­ter, Gro­te Geusplein 1, 4131ZE in Vianen.
Muziek: Die­de­rik van der Laag en David Sca­ger, impro­vi­sa­tie op twee gitaren
Work­shops:
1.
Zit-yoga. Yoga geeft ener­gie, ple­zier en rust/ontspanning. Je komt beter in je vel en maak posi­tief con­tact met je lichaam. Ieder op zijn eigen niveau en behoef­te kan mee­doen en krijgt een posi­tie­ve erva­ring. Ook jij! Met Cor­ry Mul­ler van Fysio­Ba­lans.
2.Sporten. Maak op laag­drem­pe­li­ge wij­ze ken­nis met ver­schil­len­de beweeg­ac­ti­vi­tei­ten met Team Sport­ser­vi­ce! Wan­neer spor­ten niet (meer) van­zelf­spre­kend is, wordt bewe­gen juist belang­rijk. Doe mee en ervaar ver­schil­len­de moge­lijk­he­den om zelf­stan­dig actief te zijn. Van stoel­fit tot cog­ni­tie­ve fit­ness. Voor elk per­soon is er een pas­sen­de acti­vi­teit om in bewe­ging te blij­ven. Geen voor­ken­nis of erva­ring nodig.

Wees wel­kom!

Aanmelden:

Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

Partners

Het festival is een initiatief van de coöperatie Ecare4you, en krijgt (financiële) steun van de gemeente Zeist, gemeente Soest, gemeente Vijfheerenlanden, iCON en HandicapNL,.

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.