Over Kunst Natuur Welzijn

 • Geduldig
 • Zorgzaam
 • Creatief/ out of the box

Als je een pro­bleem hebt van psy­cho­so­ci­a­le aard, wat het ook is, dan kan iets cre­a­tiefs doen en/of de natuur bele­ven je hel­pen om ver­der te komen. Dat is omdat je posi­tie­ve erva­rin­gen opdoet. Posi­tie­ve emo­ties zijn goed voor lichaam en geest. Ze wer­ken stress­ver­la­gend. Je gaat mer­ken dat je meer moge­lijk­he­den hebt dan je dacht en con­tact met ande­ren wordt mak­ke­lij­ker. Kunst Natuur Wel­zijn is actief in Soest/ Soes­ter­berg en in Zeist.  Let op!: de acti­vi­tei­ten in Soest en Zeist zijn verschillend.

Kan helpen bij

 • Omgaan met emoties (onzekerheid - somberheid)
 • Sociale contacten (relaties - vriendschap)
 • Stress
 • Leuk & zinvol leven
 • Persoonlijke ontwikkeling

Gespecialiseerd in

Je krijgt er letterlijk weer positieve energie van!

Werkwijze

 • Meditatie
 • Oefeningen
 • Ervaren door doen
 • Creatieve activiteit
 • Gesprek
 • Wandelen

Er zijn ver­schil­len­de cre­a­tie­ve cur­sus­sen en natuur­ac­ti­vi­tei­ten. Indi­vi­du­eel kun je bij­voor­beeld schil­de­ren, boet­se­ren, beeld­hou­wen, zin­gen of dan­sen in het ate­lier of de stu­dio van de docent(e). In een groep kun je wer­ken met mate­ri­a­len uit de natuur, schil­de­ren of samen kunst kij­ken. De bege­lei­ding wordt ver­zorgd door kun­ste­naars-docen­ten. Aan­mel­ding ver­loopt via een hulp­ver­le­ner, bij­voor­beeld je huis­arts, prak­tijk­on­der­steu­ner, een wel­zijns­coach of ande­re zorg- of hulp­ver­le­ner. Deze kan je via een e‑mail aan­mel­den bij KNW. Je mag 12 uur kos­te­loos meedoen.