Over Kunst Natuur Welzijn

  • Geduldig
  • Zorgzaam
  • Creatief/ out of the box

Als je een pro­bleem hebt van psy­cho­so­ci­a­le aard, wat het ook is, dan kan het aan­spre­ken van je cre­a­ti­vi­teit of de bele­ving van natuur je hel­pen om ver­der te komen. De posi­tie­ve emo­ties die dit oproept zijn goed voor lichaam en geest. Ze kun­nen bij­voor­beeld stress ver­min­de­ren, meer ener­gie geven en meer zelf­ver­trou­wen. Je gaat mer­ken dat je meer moge­lijk­he­den hebt dan je dacht en con­tact met ande­ren wordt mak­ke­lij­ker. Als je je goed voelt, maak je bete­re keu­zes en wordt het leven lichter.

Kan helpen bij

  • Omgaan met emoties (onzekerheid - somberheid)
  • Sociale contacten (relaties - vriendschap)
  • Acceptatie & rouw
  • Stress
  • Omgaan met pijn

Gespecialiseerd in

Kunst Natuur Welzijn werkt met aandacht.

een deelnemer

Werkwijze

  • Werkt met methodiek
  • Luisterend

Bij Kunst Natuur Wel­zijn kun je 12 uur kos­te­loos een cre­a­tie­ve acti­vi­teit doen, indi­vi­du­eel of in een groep. Indi­vi­du­eel kun je schil­de­ren, boet­se­ren, beeld­hou­wen, zin­gen of dan­sen in het ate­lier of de stu­dio van de docent(e). In een groep kun je wer­ken met mate­ri­a­len uit de natuur, schil­de­ren of samen kunst kij­ken. Dit laat­ste gaat om kij­ken, luis­te­ren, pra­ten en gehoord wor­den via kunst. Je kunt een acti­vi­teit doen na aan­mel­ding door een zorg- of hulp­ver­le­ner (bv. een prak­tijk­on­der­steu­ner, fysi­o­the­ra­peut, psy­cho­loog of beweeg­ma­ke­laar). Meer infor­ma­tie op kunstnatuurwelzijn.nl