Keuzehulp

Keuzehulp

Er zijn veel hulp­ver­le­ners, trai­nin­gen en onli­ne programma’s die hulp en steun bie­den bij psy­cho­so­ci­a­le pro­ble­men. Om je te hel­pen bij het kie­zen van hulp die bij je past, heb­ben wij een aan­tal over­we­gin­gen op een rij gezet.

Grof­weg bepa­len de soort en de ernst van de pro­ble­men die je ervaart wel­ke hulp of hulp­ver­le­ner geschikt is. Er is geen strak­ke schei­dings­lijn, maar onder­staan­de inde­ling kan rich­ting geven bij het maken van een keuze:

 • Wil je meer inzicht in je han­de­len of je gevoel? Wil je onder­zoe­ken of er din­gen zijn die je anders kan doen om met je ziek­te of beper­king een pret­ti­ger leven te krij­gen? Dan kun je terecht bij een coach of een erva­rings­des­kun­di­ge coach.
 • Ervaar je psy­cho­so­ci­a­le pro­ble­men als gevolg van je ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king waar je zelf geen oplos­sing voor weet (zoals pro­ble­men op het gebied van je rela­tie, finan­ci­ën, werk of stem­ming)? Dan kun je terecht bij een (erva­rings­des­kun­di­ge) coach, de prak­tijk­on­der­steu­ner van de huis­arts (POH-GGZ) of een psycholoog.
 • Ervaar je psy­chi­sche pro­ble­men als gevolg van je ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king die je dage­lijks leven belem­me­ren (zoals angst of som­ber­heid), dan kun je terecht bij een GZ-psy­cho­loog of psychotherapeut.
 • Wor­stel je met levens­vra­gen (zoals waar­om moet ik zo lij­den? Waar heb ik dit aan ver­diend?) dan kun je terecht bij een gees­te­lijk verzorger.

Wil je meer weten over de soor­ten hulp­ver­le­ners kijk dan bij de veel­ge­stel­de vra­gen onder­aan de zoek sup­port pagi­na.

Men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king geven aan dat zij graag gehol­pen wil­len wor­den door iemand die ken­nis heeft van de ziek­te of beper­king die zij heb­ben. Als de hulp­ver­le­ner al weet wat de symp­to­men zijn en hoe de ziek­te ver­loopt, hoef je dat niet meer uit te leg­gen. Ook is het fijn als de hulp­ver­le­ner erva­ring heeft in het bege­lei­den van men­sen met (dezelf­de) ziek­te of beper­king, want dan snapt hij of zij beter wat je meemaakt.

Om je te hel­pen om na te gaan of iemand ken­nis en erva­ring heeft, kun je de vol­gen­de vra­gen stellen:

 • Heb je ken­nis van mijn ziek­te? Hoe heb je die opgedaan?
 • Behan­del je vaker men­sen met mijn  ziek­te of met een ziek­te of beper­king in het alge­meen? Zo ja, hoeveel?

De (emo­ti­o­ne­le) klik met dege­ne die jou hulp biedt, is belang­rijk om de bege­lei­ding te laten sla­gen. Om dit te beoor­de­len advi­se­ren we je om altijd een gra­tis en vrij­blij­vend ken­nis­ma­kings­ge­sprek af te spre­ken, liefst zelfs met twee ver­schil­len­de hulp­ver­le­ners zodat je kan ver­ge­lij­ken. Je kan dan bij­voor­beeld vra­gen waar­om de hulp­ver­le­ner vindt dat jij voor hem of haar moet kiezen.

Na het ken­nis­ma­kings­ge­sprek is het belang­rijk om bij jezelf na te gaan of je het idee hebt dat de hulp­ver­le­ner je pro­bleem begrijpt, of de behan­de­ling en de werk­wij­ze bij je past en of je je bij deze per­soon op je gemak voelt. Het is niet gek om te stop­pen wan­neer het niet goed voelt en te zoe­ken naar iemand anders. Wan­neer de rela­tie niet goed zit, doe je jezelf tekort.

Het is goed om na te den­ken over de manier waar­op jij graag bege­lei­ding wilt ont­van­gen. We beschrij­ven hier­on­der een aan­tal opties en moge­lij­ke voordelen:

 • Zelf­hulp, bij­voor­beeld met een boek of onli­ne pro­gram­ma: voor­deel is dat je dit in je eigen tijd en eigen tem­po kan doen. Zelf­hulp lijkt min­der geschikt wan­neer je pro­ble­men ern­stig zijn.
 • Lot­ge­no­ten­con­tact, bij­voor­beeld door deel te nemen aan een lot­ge­no­ten­groep: voor­deel is de inter­ac­tie met ande­ren. Men­sen kun­nen een spie­gel zijn voor elkaar en kun­nen elkaar steu­nen. Ook leer je waar­schijn­lijk veel van de erva­rin­gen van ande­ren die onge­veer het­zelf­de mee­ma­ken als jij.
 • Per­soon­lij­ke bege­lei­ding, voor­deel is dat er echt alleen gewerkt wordt aan jouw pro­bleem en dat de pro­fes­si­o­nal zich vol­le­dig richt op jouw pro­ces. Er wor­den afspra­ken gemaakt en deze kun­nen fun­ge­ren als ‘een stok ach­ter de deur’. Deze bege­lei­ding kan soms ook via video­bel­len wor­den geboden.
 • Onli­ne bege­lei­ding, bij­voor­beeld via e‑learning of e‑mail: Een voor­deel kan zijn dat dit ano­niem is. Als je thuis alleen ach­ter de com­pu­ter zit te wer­ken, schrijf je wel­licht mak­ke­lij­ker over je gevoe­lens omdat je niet afge­leid wordt door de aan­we­zig­heid van iemand anders. Boven­dien kan het opschrij­ven van gevoe­lens en gedach­ten bij­dra­gen aan het orde­nen daar­van. Ook draagt het bij aan zelf­re­flec­tie door­dat je je eigen tek­sten terug kan lezen en ver­an­de­ren. Ook kan je wer­ken op de tijd die je zelf wilt en is er min­der reistijd.

Som­mi­ge hulp­ver­le­ners of cur­sus­sen kun­nen op kor­te ter­mijn wel een ken­nis­ma­kings­ge­sprek inplan­nen, maar heb­ben daar­na een wacht­tijd voor­dat je met de bege­lei­ding kunt star­ten. Het is goed om dit vóór het ken­nis­ma­kings­ge­sprek na te vra­gen, zodat je niet voor ver­ras­sin­gen komt te staan. Je kunt dan zelf bepa­len of je bereid bent om te wachten.

Gebruik je een rol­stoel of heb je moei­te met lopen of trap­lo­pen? Dan is het goed om te infor­me­ren naar de (rolstoel)toegankelijkheid van de loca­tie.

 

 

Op deze vraag is geen sim­pel ant­woord. Over­weeg onder­staan­de mogelijkheden.

 • Je kunt ervoor kie­zen de kos­ten zelf te beta­len. Het voor­deel is dat je meer keu­ze­vrij­heid hebt.
 • Soms wil je werk­ge­ver de kos­ten  beta­len. Van­uit de Wet Ver­be­te­ring Poort­wach­ter heeft de werk­ge­ver de ver­plich­ting om samen met jou te wer­ken aan her­stel en re-inte­gra­tie. Daar­naast heb­ben som­mi­ge werk­ge­vers een bud­get voor coa­ching of psy­cho­so­ci­a­le bege­lei­ding. Ook bie­den voor­al gro­te­re werk­ge­vers soms onli­ne modu­les aan over omgaan met pijn, ziek­te of ande­re beper­kin­gen. Het is de moei­te waard om con­tact op te nemen met je werk­ge­ver, de bedrijfs­arts of de per­so­neels­af­de­ling om dit na te vragen.
 • Je kunt nagaan of de zorg­ver­ze­ke­raar de kos­ten wil beta­len. Of dit zo is, is afhan­ke­lijk van de soort hulp­ver­le­ner en van je zorg­ver­ze­ke­rings­po­lis. In het alge­meen kun­nen we daar het vol­gen­de over zeggen: 
  • De bege­lei­ding van de prak­tijk­on­der­steu­ner van de huis­arts (POH-GGZ) wordt ver­goed van­uit de basis­ver­ze­ke­ring. Hier­voor geldt geen eigen risi­co. Wel is ver­wij­zing van de huis­arts noodzakelijk.
  • De behan­de­ling door een GZ-psy­cho­loog die een con­tract heeft afge­slo­ten met jouw zorg­ver­ze­ke­raar wordt ver­goed als aan een aan­tal voor­waar­den wordt vol­daan: (1) Je wordt door­ver­we­zen via een huis­arts, bedrijfs­arts of medisch spe­ci­a­list. (2) In de ver­wijs­brief staat een ver­moe­den van een psy­chi­sche stoor­nis die geclas­si­fi­ceerd kan wor­den vol­gens de cri­te­ria van de DSM V. Dit kan bij­voor­beeld een depressieve‑, angst-’, of soma­ti­sche symp­toom­stoor­nis zijn. (3) De GZ-psy­cho­loog moet na de inta­ke inder­daad een stoor­nis vaststellen.
  • De behan­de­ling door een GZ-psy­cho­loog zon­der con­tract met jouw zorg­ver­ze­ke­raar wordt (deels) ver­goed wan­neer je een res­ti­tu­tie­po­lis hebt afge­slo­ten. Dan heb je vrije zorg­keu­ze. Ook dan gel­den de boven­ge­noem­de voorwaarden.
  • LET OP: Je betaalt altijd een wet­te­lijk ver­plicht eigen risi­co van 385 euro (in 2020) als je dat nog niet hebt ver­bruikt voor ande­re zorg. Wil je meer weten, bekijk de zorg­wij­zer.
  • Bege­lei­ding door coa­ches en gewo­ne (niet GZ-)psychologen wordt over het alge­meen niet ver­goed door de zorgverzekeraar.
 • De bege­lei­ding van een gees­te­lijk ver­zor­ger is gra­tis als je ouder bent dan 50 jaar of in de laat­ste levens­fa­se bent. De gees­te­lijk ver­zor­ger die je raad­pleegt moet wel gere­gi­streerd zijn bij de stich­ting kwa­li­teits­re­gis­ter gees­te­lij­ke verzorgers.

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.