Keuzehulp

Keuzehulp

Er zijn veel hulp­ver­le­ners, trai­nin­gen en onli­ne programma’s die hulp en steun bie­den bij psy­cho­so­ci­a­le pro­ble­men. Om je te hel­pen bij het kie­zen van hulp die bij je past, heb­ben wij een aan­tal over­we­gin­gen op een rij gezet.

Grof­weg bepa­len de soort en de ernst van de pro­ble­men die je als gevolg van je ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king ervaart wel­ke hulp of hulp­ver­le­ner geschikt is. Er is geen strak­ke schei­dings­lijn, maar onder­staan­de inde­ling kan rich­ting geven bij het maken van een keuze:

  • Wil je meer inzicht in je han­de­len of je gevoel? Wil je onder­zoe­ken of er din­gen zijn die je anders kan doen om met je ziek­te of beper­king een pret­ti­ger leven te krij­gen? Dan is coa­ching, mind­ful­ness of yoga mis­schien iets voor jou.
  • Ervaar je psy­cho­so­ci­a­le pro­ble­men waar je zelf geen oplos­sing voor weet (zoals pro­ble­men op het gebied van je rela­tie, finan­ci­ën, werk of stem­ming)? Dan kun je terecht bij een hap­to­the­ra­peut, ergo­the­ra­peut, (psy­cho­so­ma­tisch) fysi­o­the­ra­peu­ten, maat­schap­pe­lijk wer­ker of een basispsycholoog.
  • Ervaar je psy­chi­sche pro­ble­men die je dage­lijks leven belem­me­ren (zoals angst of som­ber­heid), dan kun je terecht bij een GZ-psycholoog.

Men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king geven aan dat zij graag gehol­pen wil­len wor­den door iemand die ken­nis heeft van de ziek­te of beper­king die zij heb­ben. Als de hulp­ver­le­ner al weet wat de symp­to­men zijn en hoe de ziek­te ver­loopt, hoef je dat niet meer uit te leg­gen. Ook is het fijn als de hulp­ver­le­ner erva­ring heeft in het bege­lei­den van men­sen met (dezelf­de) ziek­te of beper­king, want dan snapt hij of zij beter wat je meemaakt.

Om je te hel­pen om na te gaan of iemand ken­nis en erva­ring heeft, kun je de vol­gen­de vra­gen stellen:

  • Heb je ken­nis van mijn ziek­te? Hoe heb je die opgedaan?
  • Behan­del je vaker men­sen met mijn  ziek­te of met een ziek­te of beper­king in het alge­meen? Zo ja, hoeveel?

De (emo­ti­o­ne­le) klik met dege­ne die jou hulp biedt, is belang­rijk om de bege­lei­ding te laten sla­gen. Om dit te beoor­de­len advi­se­ren we je om altijd een gra­tis en vrij­blij­vend ken­nis­ma­kings­ge­sprek af te spre­ken, liefst zelfs met twee ver­schil­len­de hulp­ver­le­ners zodat je kan ver­ge­lij­ken. Je kan dan bij­voor­beeld vra­gen waar­om de hulp­ver­le­ner vindt dat jij voor hem of haar moet kiezen.

Na het ken­nis­ma­kings­ge­sprek is het belang­rijk om bij jezelf na te gaan of je het idee hebt dat de hulp­ver­le­ner je pro­bleem begrijpt, of de behan­de­ling en de werk­wij­ze bij je past en of je je bij deze per­soon op je gemak voelt. Het is niet gek om te stop­pen wan­neer het niet goed voelt en te zoe­ken naar iemand anders. Wan­neer de rela­tie niet goed zit, doe je jezelf tekort.

Het is goed om na te den­ken over de manier waar­op jij graag bege­lei­ding wilt ont­van­gen. We beschrij­ven hier­on­der een aan­tal opties en moge­lij­ke voordelen:

  • Zelf­hulp, bij­voor­beeld met een boek of onli­ne pro­gram­ma: voor­deel is dat je dit in je eigen tijd en eigen tem­po kan doen. Zelf­hulp lijkt min­der geschikt wan­neer je pro­ble­men ern­stig zijn.
  • Bege­lei­ding in een groep , bij­voor­beeld door deel te nemen aan een lot­ge­no­ten­groep: voor­deel is de inter­ac­tie met ande­ren. Men­sen kun­nen een spie­gel zijn voor elkaar en kun­nen elkaar steu­nen. Ook leer je waar­schijn­lijk veel van de erva­rin­gen van ande­ren die onge­veer het­zelf­de mee­ma­ken als jij.
  • Per­soon­lij­ke bege­lei­ding, voor­deel is dat er echt alleen gewerkt wordt aan jouw pro­bleem en dat de pro­fes­si­o­nal zich vol­le­dig richt op jouw pro­ces. Er wor­den afspra­ken gemaakt en deze kun­nen fun­ge­ren als ‘een stok ach­ter de deur’. Deze bege­lei­ding kan soms ook via video­bel­len wor­den geboden.
  • Onli­ne bege­lei­ding, bij­voor­beeld via e‑learning of e‑mail: Een voor­deel kan zijn dat dit ano­niem is. Als je thuis alleen ach­ter de com­pu­ter zit te wer­ken, schrijf je wel­licht mak­ke­lij­ker over je gevoe­lens omdat je niet afge­leid wordt door de aan­we­zig­heid van iemand anders. Boven­dien kan het opschrij­ven van gevoe­lens en gedach­ten bij­dra­gen aan het orde­nen daar­van. Ook draagt het bij aan zelf­re­flec­tie door­dat je je eigen tek­sten terug kan lezen en ver­an­de­ren. Ook kan je wer­ken op de tijd die je zelf wilt en is er min­der reistijd.
  • Leren door voe­len en doen i.p.v. pra­ten, bij­voor­beeld mind­ful­ness, yoga of hap­to­the­ra­pie. Door doen en erva­ren kun je nieu­we inzich­ten ver­krij­gen in hoe je kunt omgaan met jouw ziek­te en/of beperking.

Som­mi­ge hulp­ver­le­ners of cur­sus­sen kun­nen op kor­te ter­mijn wel een ken­nis­ma­kings­ge­sprek inplan­nen, maar heb­ben daar­na een wacht­tijd voor­dat je met de bege­lei­ding kunt star­ten. Het is goed om dit vóór het ken­nis­ma­kings­ge­sprek na te vra­gen, zodat je niet voor ver­ras­sin­gen komt te staan. Je kunt dan zelf bepa­len of je bereid bent om te wachten.

Gebruik je een rol­stoel of heb je moei­te met lopen of trap­lo­pen? Dan is het goed om te infor­me­ren naar de (rolstoel)toegankelijkheid van de loca­tie.

 

 

Op deze vraag is geen sim­pel ant­woord. Over­weeg onder­staan­de mogelijkheden.

Wil en kan je zelf beta­len? Het voor­deel is dat je veel keu­ze­vrij­heid hebt.

Wil jouw werk­ge­ver de kos­ten beta­len?  Van­uit de Wet Ver­be­te­ring Poort­wach­ter heeft de werk­ge­ver de ver­plich­ting om samen met jou te wer­ken aan her­stel en re-inte­gra­tie. Daar­naast heb­ben som­mi­ge werk­ge­vers een bud­get voor coa­ching of psy­cho­lo­gi­sche bege­lei­ding. Ook bie­den voor­al gro­te­re werk­ge­vers soms onli­ne modu­les aan over omgaan met pijn, ziek­te of ande­re beper­kin­gen. Het is de moei­te waard om con­tact op te nemen met je werk­ge­ver, de bedrijfs­arts of de per­so­neels­af­de­ling om dit na te vragen.

Wor­den de kos­ten ver­goed door jouw zorg­ver­ze­ke­raar? Of dit zo is, is afhan­ke­lijk van de soort hulp­ver­le­ner en van je zorg­ver­ze­ke­rings­po­lis. In het alge­meen kun­nen we daar het vol­gen­de over zeggen:

Ver­goe­ding van­uit de basisverzekering

Bege­lei­ding van een ergo­the­ra­peut wordt tot 10 uur van­uit de basis­ver­ze­ke­ring ver­goed. Meest­al is hier is geen ver­wij­zing voor nodig, check je polisvoorwaarden.

De behan­de­ling van een GZ-psy­cho­loog die een con­tract heeft afge­slo­ten met jouw zorg­ver­ze­ke­raar wordt ver­goed als aan de vol­gen­de voor­waar­den is vol­daan: (1) Je wordt door­ver­we­zen via een huis­arts, bedrijfs­arts of medisch spe­ci­a­list. (2) In de ver­wijs­brief staat een ver­moe­den van een psy­chi­sche stoor­nis die geclas­si­fi­ceerd kan wor­den vol­gens de cri­te­ria van de DSM V. Dit kan bij­voor­beeld een depressieve‑, angst‑, of soma­ti­sche symp­toom­stoor­nis zijn. (3) De GZ-psy­cho­loog moet na de inta­ke inder­daad een stoor­nis vaststellen.

De behan­de­ling door een GZ-psy­cho­loog zon­der con­tract met jouw zorg­ver­ze­ke­raar wordt (deels) ver­goed afhan­ke­lijk van het soort polis dat je hebt afge­slo­ten (met of zon­der vrije zorg­keu­ze). Ook dan gel­den boven­ge­noem­de voorwaarden.

Let op! Je betaalt altijd een wet­te­lijk ver­plicht eigen risi­co als je dat nog niet hebt ver­bruikt voor ande­re zorg.

Ver­goe­din­gen van­uit de aan­vul­len­de verzekering

Behan­de­laars zoals (psy­cho­so­ma­ti­sche) fysi­o­the­ra­peu­ten, hap­to­the­ra­peu­ten, ergo­the­ra­peu­ten (boven de 10 uur), maat­schap­pe­lijk wer­kers wor­den vaak ver­goed van­uit een aan­vul­len­de pak­ket. Ook mind­full­ness of yoga wor­den soms uit zo’n pak­ket ver­goed. Dit valt dan vaak onder com­ple­men­tai­re, alter­na­tie­ve of psy­cho­so­ci­a­le zorg en valt bui­ten het eigen risi­co, wel kan er een eigen bij­dra­ge wor­den gevraagd per behan­de­ling. Con­tro­leer de polis­voor­waar­den van jouw zorg­ver­ze­ke­ring voor de hoog­te van de ver­goe­ding en even­tu­e­le aan­vul­len­de voorwaarden.

Coa­ches en (niet GZ-) psy­cho­lo­gen wordt over het alge­meen niet ver­goed door de zorgverzekeraar.

Wil je meer weten, bekijk de zorg­wij­zer.

 

Help je mee?

 

Vertel ons wat je van Mijn Leven 2.0 vindt

 

Klik hier.