Over Rommy Venema

  • Humoristisch
  • Aanpakker/ praktisch
  • Rustig

Hal­lo! Mijn naam is Rom­my Ven­e­ma. Van oor­sprong ben ik Frie­zin, opge­groeid in Gro­nin­gen. Ik word deze zomer 65 jaar en woon in Utrecht, samen met mijn vrouw Caro­li­ne. Ik heb ruim 20 jaar gewerkt als coach en trai­ner, voor­al op het gebied van per­soon­lijk lei­der­schap. Door mijn ziek­te moest ik helaas stop­pen met wer­ken: ik hoor­de in 2017 dat ik uit­ge­zaai­de borst­kan­ker heb. Sinds kort ben ik vrij­wil­li­ger bij “Stap in je leven 2.0”.

Gespecialiseerd in

  • Lichamelijke beperking
  • Chronische ziekte
  • Kanker
  • Gehoorverlies / Tinnitus
  • Migraine

Rommy heeft mij geholpen onvermoede kanten van mijzelf aan de praat te krijgen.

Werkwijze

Bin­nen de pro­ce­du­re van “Leven 2.0” kan ik een aan­tal ele­men­ten uit mijn werk­wij­ze zeker kwijt: mijn war­me nuch­ter­heid, mijn scher­pe oog voor men­sen en mijn dui­de­lij­ke en zach­te manier van spie­ge­len. Deze feed­back krijg ik altijd. Ik heb veel erva­ring met men­sen die zijn vast­ge­lo­pen in werk of pri­vé. Ik zie deze coa­ching in mijn Leven 2.0 als bij­zon­der zingevend!