Title Image

[vc_row row_type=“row” use_row_as_full_screen_section=“no” type=“full_width” text_align=“left” background_animation=“none” css_animation=“”][vc_column offset=“vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=“row” use_row_as_full_screen_section=“no” type=“full_width” text_align=“left” background_animation=“none” css_animation=“”][vc_column][vc_column_text]

Privacyverklaring Mijn Leven 2.0

[/vc_column_text][vc_empty_space height=“48px”][vc_column_text]

Wij res­pec­te­ren je pri­va­cy en zor­gen ervoor dat de per­soon­lij­ke infor­ma­tie die je ons geeft ver­trou­we­lijk wordt behan­deld. Met deze pri­va­cy­ver­kla­ring wil­len wij je graag infor­me­ren over wel­ke gege­vens wij ver­za­me­len als je onze web­si­te bezoekt of gebruik maakt van onze dien­sten en hoe wij omgaan met deze gegevens.

 

Ver­sie 9 okto­ber 2020

 

Mijn Leven 2.0 is een ini­ti­a­tief van de coö­pe­ra­tie ecare4you U.A. geves­tigd aan de Breestraat 22, 3811 BJ Amers­foort kvk nr. 71205683. Con­tact opne­men kan via mail carin.​schroder@​ecare4you.​nl of tele­foon 0625177990.

 

Voor wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze pri­va­cy­ver­kla­ring is van toe­pas­sing voor de vol­gen­de cate­go­rie­ën van personen

 • Bezoe­kers van de web­si­te www.mijnleventweepuntnul.nl
 • Bezoe­kers die zich aan­mel­den voor de video-ser­vi­ce van Mijn Leven 2.0
 • Bezoe­kers die voor het vin­den van sup­port ‘advies op maat’ vragen
 • Hulp­ver­le­ners of con­tact­per­so­nen van hulp die opge­no­men zijn of wil­len wor­den in de sup­port­zoe­ker van Mijn Leven 2.0
 • Coa­chees van de onli­ne coa­ching ‘Stap in je leven 2.0”
 • Alle ove­ri­ge per­so­nen die con­tact opne­men met Mijn Leven 2.0.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Bij bekij­ken van de web­si­te ver­za­me­len we o.a. met behulp van coo­kies en goog­le analytics:

 • je domein­naam, wel­ke pagina’s je hebt bezocht, je loca­tie en op wat voor appa­raat je kijkt

Bij het invul­len van het con­tact­for­mu­lier van de Sup­port zoe­ker ver­za­me­len we:

 • je naam, email adres, tele­foon­num­mer en even­tu­e­le ande­re gege­vens als je dit aan ons com­mu­ni­ceert en de datum waar­op je deze aan ons hebt gegeven.

 

Bij het abon­ne­ren op de video­ser­vi­ce ver­za­me­len we met behulp van Vimeo en mailchimp:

 • je domein­naam, je email adres en de datum waar­op je deze aan ons hebt gege­ven, of je onze video nieuws­brie­ven hebt geo­pend of op de links in onze mails hebt geklikt., of je onze video’s hebt beke­ken en ande­re infor­ma­tie die je vrij­wil­lig aan ons ver­strekt hebt

Wan­neer je deel­neemt aan de onli­ne coa­ching Stap in je leven 2.0 hou­den we, als je coa­chee bent van de bege­lei­de vari­ant van de onli­ne coa­ching, de vol­gen­de gege­vens van je bij:

 • je naam en e‑mail adres en/of tele­foon­num­mer en ande­re infor­ma­tie die je vrij­wil­lig aan ons verstrekt .

 

Doeleinden van verwerking

Wij gebrui­ken de gege­vens zoals hier­bo­ven beschre­ven voor de vol­gen­de doeleinden:

 • om je de web­si­te te kun­nen tonen
 • om te ana­ly­se­ren hoe­veel bezoe­kers onze web­si­te krijgt, wel­ke webpagina’s wor­den bezocht en waar de bezoe­kers van­daan komen. Met deze gege­vens kun­nen wij de web­si­te en de dien­sten van Mijn Leven 2.0 verbeteren.
 • om de inhoud en de pre­sen­ta­tie van de site aan te pas­sen op basis van je brow­ser­ty­pe of van ande­re infor­ma­tie die door de brow­ser ver­stuurd wordt.

 

Je e‑mailadres wordt gebruikt om:

 • tege­moet te komen aan je vraag of ver­zoek en/of
 • je de nieuws­brie­ven met video’s toe te stu­ren en/of
 • je advies op maat te kun­nen geven bij het vin­den van sup­port voor pret­tig leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king en/of
 • je de onli­ne coa­ching Stap in je leven 2.0 aan te bie­den wan­neer je kiest voor coa­ching met bege­lei­ding en/of
 • je vra­gen ter eva­lu­a­tie van onze dien­sten toe te stu­ren en/of
 • je op de hoog­te te stel­len van onze (toe­kom­sti­ge) activiteiten

 

Rechtsgrond

De juri­di­sche grond­slag voor deze ver­wer­kin­gen zijn:

 • jouw toe­stem­ming (met uit­zon­de­ring van func­ti­o­ne­le coo­kies en coo­kies met gerin­ge gevol­gen voor jouw privacy)
 • het gerecht­vaar­digd belang van Mijn leven 2.0 om haar dienst­ver­le­ning te kun­nen verbeteren.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

We bewa­ren je per­soons­ge­ge­vens zolang je het goed vindt.

 

Wij delen je gegevens niet

Wij delen je per­soon­lij­ke gege­vens niet met der­den. Mijn leven 2.0 kan voor het ver­wer­ken van gege­vens dienst­ver­le­ners in scha­ke­len. Mijn Leven 2.0 sluit met ver­wer­kers een ver­wer­kers­over­een­komst af die vol­doet aan de eisen van de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG).

 

Gebruik van social media

Mijn leven 2.0 is op ver­schil­len­de soci­a­le media te vin­den, name­lijk Facebook en Inst­agram. Wan­neer je ons volgt op soci­a­le media krij­gen wij moge­lijk toe­gang tot een deel van je pro­fiel­ge­ge­vens. Dit is afhan­ke­lijk van je instel­lin­gen op deze soci­a­le media­plat­for­men. Mijn Leven 2.0 kan bij­hou­den hoe vaak een bepaald bericht is gedeeld en “geli­ked” via soci­a­le media, om het bereik van het bericht te analyseren.

 

Afmelden of heb je vragen

Wil je je per­soon­lij­ke gege­vens inkij­ken, ver­an­de­ren of ver­wij­de­ren? Of heb je vra­gen? Stuur dan een mail naar Carin Schrö­der carin.​schroder@​ecare4you.​nl

[/vc_column_text][vc_empty_space height=“52px”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=“row” use_row_as_full_screen_section=“no” type=“full_width” text_align=“left” background_animation=“none” css_animation=“”][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.