Over Esther Warnaar

 • Duidelijk
 • Nuchter
 • Concreet

Ik werk al jaren als ergo­the­ra­peut. Hap­to­the­ra­pie is een mooie aan­vul­ling en kan ook inge­zet wor­den om jezelf ver­der te ont­wik­ke­len. Het helpt om het den­ken, voe­len en doen in balans te bren­gen. Dat brengt je dich­ter bij jezelf en geeft rust. Door mid­del van aan­ra­kin­gen en oefe­nin­gen krij­gen we inzicht in je patroon, ster­ke en te ont­wik­ke­len kan­ten. Ik ben doel­ge­richt en kan vlot samen met jou tot de kern komen.

Kan helpen bij

 • Omgaan met emoties (onzekerheid - somberheid)
 • Leuk & zinvol leven
 • Persoonlijke ontwikkeling

Gespecialiseerd in

 • Chronische ziekte
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • Chronische pijn
 • Chronische vermoeidheid
 • Post Commotioneel Syndroom (PCS) / Whiplash

Als je gevoel meedoet, voel je beter wat bij je past, wat je behoeften zijn en waar je grenzen liggen. 

Werkwijze

 • Confronterend
 • Gesprek
 • Met aanraking

Hap­to­no­mie is een com­bi­na­tie van lichaams­ge­rich­te oefe­nin­gen, aan­ra­kin­gen en gesprek­ken. Aldoen­de ont­dek­ken we op wel­ke manie­ren je gewend bent te rea­ge­ren en wat dit je ople­vert, zowel in posi­tie­ve en nega­tie­ve zin. Hier­na kun je ervoor kie­zen of je ande­re manie­ren van rea­ge­ren wilt aanleren.