Over Jessica Pepermans

 • Creatief/ out of the box
 • Concreet
 • Humoristisch

Het over­lij­den van mijn moe­der leer­de me dat ieders gezond­heid door een zicht­baar (leef­stijl, mili­eu etc.) en een onzicht­baar deel wordt bepaald. Hoe ver­schil­len­de ‘taart­pun­ten’ samen jouw gezond­heid (‘jouw taart’) bepa­len. Ik leer­de hoe dat onzicht­ba­re deel een rol heeft in het ont­staan van gezond­heids­klach­ten. Juist als ze van­uit de regu­lie­re zorg ‘onver­klaar­baar’ lij­ken te zijn. Ik ervaar­de aan den lij­ve hoe inzicht in wat er ‘onder water’ gebeurt bij kan dra­gen aan je gezond­heid. Dage­lijks zie ik hoe wei­nig men­sen dat weten. Ik draag graag mijn steen­tje bij om dat bewust­zijn in deze wereld te ver­gro­ten. Dat zor­gen voor je ‘onder­be­wus­te’ iets is dat hoort bij goed zor­gen voor een zo gezond moge­lijk ver­sie van jezelf.

Kan helpen bij

 • Omgaan met vermoeidheid
 • Omgaan met pijn
 • Leuk & zinvol leven
 • Persoonlijke ontwikkeling

Gespecialiseerd in

 • Chronische ziekte
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • Migraine

Ik heb echt minder pijn. Mijn rechterarm is zo goed als oké. Niet dat al mijn kwalen weg zijn, maar mijn spieren zijn minder gespannen. Heb geslapen als een os. Ben heel blij, wat een succes! 

Werkwijze

 • Werkt met methodiek
 • Vragend
 • Creatieve activiteit
 • Gesprek
 • Met aanraking
 • Online met begeleiding

Samen onder­zoe­ken we waar­om ziek­te of blij­ven­de (onver­klaar­ba­re) klach­ten als ver­moeid­heid, hoofd­pijn, migrai­ne, darm­klach­ten of een chro­ni­sche ziek­te bij je zijn; of en hoe je er weer bewe­ging in kunt krij­gen. Zodat je meer ener­gie over­houdt, meer ruim­te en inner­lij­ke rust ervaart en je klach­ten ver­zach­ten. Dat doen we o.a. door sys­te­misch lichaams­werk (opstel­lin­gen via het lichaam). Indi­vi­du­eel of in een groep.