Over Lot van Bockhoven

 • Rustig
 • Geduldig
 • Humoristisch

Recent heb ik mijn oplei­ding Bio­gra­fisch Coa­chen afge­rond. Ik heb hier­voor 22 jaar als fysi­o­the­ra­peut gewerkt in het reva­li­da­tie­cen­trum De Hoogstraat. Ik heb gemerkt hoe essen­ti­eel en inge­wik­keld het na een fysie­ke kras in de levens­lijn is om tot een een bete­ke­nis­vol leven te komen. Bio­gra­fisch coa­chen is voor mij de stap van fysie­ke trai­ning naar inner­lijk in bewe­ging zijn.

Kan helpen bij

 • Omgaan met emoties (onzekerheid - somberheid)
 • Sociale contacten (relaties - vriendschap)
 • Acceptatie & rouw
 • Leuk & zinvol leven
 • Persoonlijke ontwikkeling

Gespecialiseerd in

 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • Chronische pijn
 • Kanker
 • Dwarslaesie
 • Amputatie

Als je niet weet waar je heen gaat kijk dan terug om te weten waar je vandaan komt en te weten waar je naartoe wilt.

Kieregaard

Werkwijze

 • Creatieve activiteit
 • Gesprek

In de gesprek­ken gaat de client aan het werk met zijn/haar bio­gra­fiek: Door mid­del van opdrach­ten en cre­a­tie­ve werk­vor­men kan er zicht komen op de levens­loop en is er moge­lijk­heid om een balans op te maken. Het onder­zoe­ken, beschrij­ven en wer­ken met de wet­ma­tig­he­den in de levens­loop geeft je als mens een moge­lijk­heid tot groei en zelfverwerkelijking.