Ingrid (56 jaar) uit Amers­foort heeft een been­am­pu­ta­tie en zit in een rol­stoel. Humor en vast­hou­dend­heid hel­pen haar zo onaf­han­ke­lijk moge­lijk te zijn, zo blijkt uit deze drie filmpjes.

1. Humor helpt bij ongemak

Ingrid vindt soci­a­le con­tac­ten belang­rijk. Als het goed is, speelt haar rol­stoel daar­bij geen rol. Bekijk hier wat Ingrid doet als een con­tact toch wat onge­mak­ke­lijk is.

TIP: Zou jij wel eens van gedach­ten wil­len wis­se­len met ande­ren die leven met een ziek­te of beper­king? Dat kan tij­dens één van onze onli­ne ont­moe­tin­gen.

 

2. Blijf er zelf achteraan gaan

Het aan­vra­gen van hulp­mid­de­len kost veel ener­gie. Ingrid ver­telt hoe zij dit aanpakt.

TIP: Hulp nodig bij het aan­vra­gen van hulp­mid­de­len? Het WMO loket of wijk­team in jouw gemeen­te kan daar­bij hel­pen. In Amers­foort kun je con­tact opne­men met het WMO Wijk­team.

 

3. Gebruik een lach bij ongevraagde hulp

Het is niet altijd fijn als men­sen naar je kij­ken en je wil­len hel­pen. Ingrid vindt dat een grap­je maken helpt.

TIP: Mijn Leven 2.0 legt regel­ma­tig dilemma’s voor aan men­sen met een fysie­ke beper­king. In deze afle­ve­ring van de rubriek #hoe­doe­jij­dat ver­tel­len ze bij­voor­beeld hoe zij omgaan met onge­vraag­de hulp. Wil je zelf een dilem­ma voor­leg­gen? Laat maar horen!

Films: Julia Feller juulsmedia