Zoek je steun bij het oppakken van je leven 2.0?

Vind hier een overzicht van cursussen, coaches en psychologen die je kunnen helpen bij een prettig leven met ziekte of beperking in de provincie Utrecht.

Ga naar de support-zoeker

Hoe kies je support die bij je past?

Er zijn aller­lei hulp­ver­le­ners, trai­nin­gen en onli­ne programma’s die hulp en steun bie­den bij psy­cho­so­ci­a­le pro­ble­men. Denk aan een coach, psy­cho­loog of erva­rings­des­kun­di­ge. Voor som­mi­ge hulp moet je zelf beta­len, ande­re kan wor­den ver­goed. Wat past het bes­te bij jou? Om je te hel­pen bij het kie­zen van hulp die bij je past, heb­ben wij een aan­tal over­we­gin­gen op een rij gezet.

Naar keuzehulp

Wil je advies op maat?

Misschien twijfel je welke vorm van hulp het beste bij jouw vraag of probleem past of weet je niet zeker of hulp inschakelen wel iets voor jou is. Wij adviseren je graag. Ons advies is vrijblijvend en kosteloos.Contact

Tele­foon: 06–12272027 (Mia Wil­lems) of 06–25177990 (Carin Schrö­der) (ma t/m vr bereik­baar tus­sen 9.00–18.00 uur) E‑mail: info@​mijnleventweepuntnul.​nl (Carin of Mia neemt dan bin­nen 2 werk­da­gen con­tact op) Lees hier meer over wie wij zijn.

Bied jij zelf hulp of steun?

Met de sup­port-zoe­ker Mijn Leven 2.0 mat­chen we vraag en aan­bod. Ben jij een coach, psy­cho­loog of ande­re hulp­ver­le­ner op psy­cho­so­ci­aal gebied en richt jij je op het bege­lei­den van men­sen met een ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king? Dan is (gra­tis) opna­me in de sup­port-zoe­ker mis­schien wel wat voor jou.

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over psychosociale problemen en de hulp en hulpverleners die zich daarmee bezig houden en de support-zoeker. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Er zijn een aan­tal voor­waar­den waar­aan de hulp en hulp­ver­le­ners moe­ten vol­doen om in de sup­port-zoe­ker te wor­den opge­no­men namelijk:

  1. ze heb­ben exper­ti­se op het gebied van licha­me­lij­ke klachten,
  2. ze heb­ben een aan­bod gericht op psy­cho­so­ci­a­le onder­steu­ning voor men­sen met een ziek­te of licha­me­lij­ke beperking,
  3. ze zijn werk­zaam in de regio Utrecht of heb­ben een onli­ne aanbod,
  4. ze bie­den een gra­tis ken­nis­ma­kings­ge­sprek aan voor geïn­te­res­seer­den die zich via mijnleventweepuntnul.nl aanmelden.

Let op! We doen geen inhou­de­lij­ke beoor­de­ling en kun­nen daar­om geen uit­spra­ken doen over de kwa­li­teit van de aan­ge­bo­den begeleiding.

Ben jij een coach, psy­cho­loog, yoga of mind­ful­ness docent of ande­re hulp­ver­le­ner op psy­cho­so­ci­aal gebied en richt jij je op het bege­lei­den van men­sen met een ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king? Dan is (gra­tis) opna­me in de sup­port-zoe­ker mis­schien wel wat voor jou. Bekijk de voor­waar­den in de vorig vraag en neem gerust con­tact op, Dan kij­ken we samen wat er  moge­lijk is.

Dat zijn pro­ble­men die te maken heb­ben met je gevoe­lens en gedach­ten. Je voelt je bij­voor­beeld som­ber, ver­la­ten, ang­stig of boos. Maar het kun­nen ook soci­a­le pro­ble­men zijn, zoals pro­ble­men die te maken heb­ben met ande­re men­sen of instan­ties denk aan de gemeen­te, woning­bouw­ver­e­ni­ging of werk­ge­ver. Je ervaart dan bij­voor­beeld pro­ble­men in je rela­tie, ruzie met vrien­den, je baas of je hebt schulden.

Men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king geven aan dat het belang­rijk is om een ‘klik’ te heb­ben met je hulp­ver­le­ner. Een ini­ti­ë­le (emo­ti­o­ne­le) klik is belang­rijk voor het suc­ces van de behan­de­ling. Al voert de hulp­ver­le­ner zijn tech­nie­ken nog zo goed uit, wan­neer de the­ra­peu­ti­sche rela­tie niet goed zit, is de kans groot dat de behan­de­ling niet zo effec­tief zal zijn. Het is dus belang­rijk dat jij je op je gemak voelt bij de hulpverlener.

Wij advi­se­ren daar­om altijd eerst een (gra­tis en vrij­blij­vend) ken­nis­ma­kings­ge­sprek te voe­ren en daar­na pas te beslui­ten of je met de hulp­ver­le­ner in zee gaat.

Bekijk onze keu­ze­hulp voor meer over­we­gin­gen die van belang zijn bij het kie­zen van hulp of een hulp­ver­le­ner die bij je past.

Veel men­sen met een ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king heb­ben behoef­te aan steun en bege­lei­ding. Het (opnieuw) vorm­ge­ven van je leven is een hele uit­da­ging en kan veel vra­gen oproe­pen. Het aan­bod van psy­cho­so­ci­a­le hulp is divers en het vin­den van iemand met de juis­te exper­ti­se is las­tig, omdat er tot nu toe geen over­zicht was van het beschik­ba­re aan­bod. We heb­ben de sup­port-zoe­ker ont­wik­keld om vraag en aan­bod beter te mat­chen en om je te hel­pen bij het vin­den van pas­sen­de hulp.

Ja, dat kan. Je kan natuur­lijk zelf onze sup­port-zoe­ker of de keu­ze­hulp raad­ple­gen om te zien of je hulp of een hulp­ver­le­ner vindt die bij je past. Maar mis­schien twij­fel je toch nog wel­ke vorm van hulp het bes­te bij jouw vraag of pro­bleem past of weet je niet zeker of hulp inscha­ke­len wel iets voor jou is. Wij kun­nen je ook op maat advi­se­ren. Neem gerust con­tact op. Advies is vrij­blij­vend en kos­te­loos en jij bepaalt zelf of je gebruik wilt maken van de hulp of steun.

Nee, het gebruik van de sup­port-zoe­ker is gra­tis. Ook een per­soon­lijk advies van Mijn leven 2.0 over je keu­ze is kos­te­loos. Alle hulp­ver­le­ners in de zoe­ker bie­den een vrij­blij­vend ken­nis­ma­kings­ge­sprek aan. Ga je na het ken­nis­ma­kings­ge­sprek gebruik­ma­ken van de hulp? Dan ga je beta­len voor de dienst­ver­le­ning (cur­sus, onli­ne pro­gram­ma of indi­vi­du­e­le bege­lei­ding). De beta­ling ver­loopt recht­streeks via de aan­bie­der van de hulp.
Mijn leven 2.0 rea­li­seert de sup­port-zoe­ker dank­zij sub­si­dies. Ook de hulp­ver­le­ners die in deze sup­port-zoe­ker zijn opge­no­men beta­len hier niet voor.

In de sup­port-zoe­ker kan je de hulp en hulp­ver­le­ners fil­te­ren op basis van de prijs. We geven een indi­ca­tie van de prijs in drie prijsklassen:
: 1 tot 40 euro per uur
€€ : 40 tot 80 euro per uur
€€€ : meer dan 80 euro per uur

 

Prijs is voor veel men­sen een rele­vant cri­te­ri­um, maar het is best inge­wik­keld om prij­zen van hulp­ver­le­ners te ver­ge­lij­ken. Hulp en hulp­ver­le­ners heb­ben immers aller­lei behan­del­vor­men en manie­ren om hun prijs te bepalen.

Om de prij­zen toch te kun­nen ver­ge­lij­ken, heb­ben wij voor ieder­een een ‘prijs per uur’ bepaald. Dat heb­ben we als volgt gedaan:
• We zijn uit­ge­gaan van de goed­koop­ste optie die je bij iemand kunt afne­men. Stel bij­voor­beeld dat een coach groeps­les­sen en indi­vi­du­e­le les­sen aan­biedt dan zijn we uit­ge­gaan van het goed­koop­ste, vaak de groepsles.
• Als ses­sies geen uur duren, maar lan­ger of kor­ter, dan heb­ben we de prijs omge­re­kend naar een prijs per uur.
• Soms is het ondui­de­lijk hoe lang een ses­sie duurt. Dit is bij­voor­beeld het geval bij onli­ne cur­sus­sen die uit een aan­tal les­sen bestaan. In dat geval zijn we ervan uit gegaan dat één les of modu­le één uur duurt.

Het is goed om te weten dat kos­ten soms wor­den ver­goed. Hier kun je er meer over lezen.

Help je mee?

 

Vertel ons wat je van Mijn Leven 2.0 vindt

 

Klik hier.