Wer­ner (46 jaar) uit Amers­foort werkt als inte­rim­mer in de wereld van de woning­ver­huur. Hij is naar eigen zeg­gen een ‘bezig bij­tje’, sport graag en maakt elke week een eigen radio­show. Hij kreeg op zijn 25e de dia­gno­se dia­be­tes type 1 en is sinds­dien vol­le­dig insu­li­ne­af­han­ke­lijk. Een paar jaar gele­den begon hij zijn ziek­te voor het eerst seri­eus te nemen en hij ont­dek­te dat hem dat veel opleverde.

Hoe kwam je tot het inzicht dat je echt een ziekte hebt?

Werner:

“Eén zin­ne­tje van mijn eer­ste inter­nist heb ik altijd ont­hou­den: ‘Je hebt dia­be­tes maar in prin­ci­pe hoef je niets aan je leven te ver­an­de­ren’. Ik zei tegen mezelf: ‘oké, dan ga ik ook niks ver­an­de­ren ook!’ En dat heb ik heel lang vol­ge­hou­den. Een paar jaar gele­den leer­de ik mijn hui­di­ge vrouw ken­nen en zij sti­mu­leer­de mij om me er toch meer in te gaan ver­die­pen, ze vond het zelf ook inte­res­sant. Door haar enthou­si­as­me ging ik mijn bloed­waar­des bij­hou­den en meer oplet­ten wat er nou eigen­lijk pre­cies gebeur­de. Ik ver­huis­de naar Amers­foort en moest naar een ander zie­ken­huis en een ande­re dia­be­tes­ver­pleeg­kun­di­ge, met wie het goed klik­te. Het belang­rijk­ste is denk ik de steun geweest die ik ging erva­ren. Ik werd ook ouder, mijn werk ging goed, ik zat in een goe­de flow. Dat alles maak­te dat ik meer open stond voor hulp. Ik ging inzien dat dia­be­tes toch wel echt iets is waar je reke­ning mee moet hou­den en wat je soms kan beper­ken. Maar ik begon er ook slim­mer mee om te gaan. En toen bleek dat je er eigen­lijk best veel invloed op hebt.

Wat veranderde er door dit inzicht?

Ik ben ein­de­lijk over­ge­stapt op een insu­li­ne­pomp en ik meet mijn bloed­waar­des nu met de Lib­re, een sen­sor op mijn boven­arm die ik kan uit­le­zen met de tele­foon. Voor­heen had ik altijd twee tas­jes bij me, één met insu­li­ne en één met de glu­co­se­me­ter, en dan zat ik te prut­sen met vin­ger­prik­ken en zo’n injec­tie­pen… Dat hoeft nu niet meer, wat een ver­á­de­ming! En gelijk resul­taat hè: een veel bete­re balans en min­der hypo’s. Uit­ein­de­lijk zie je alles wat je eet gelijk terug in je bloed­waar­des, dus daar zal je altijd op moe­ten blij­ven let­ten, maar de basis kan ik nu heel mooi finetunen.
Ik wil eigen­lijk nog steeds het liefst laten zien dat ik gewoon alles kan, maar nu uit zich dat op een veel posi­tie­ve­re manier dan voor­heen: ik zet het om in spor­ten, in acti­vi­tei­ten, in din­gen dóen. Via de Dia­be­tes­ver­e­ni­ging leer­de ik de Bas van der Goor Foun­da­ti­on ken­nen (zie tip). Daar hoor­de ik van de Vasa-race, een lang­lauf­tocht van 90 km in Zwe­den, waar ze heen­gin­gen met een groep men­sen. En ik — als ech­te win­ter­spor­ter — wist gelijk: dát wil ik ook! Het werd een enorm waar­de­vol­le week. Bij­na ieder­een in de groep had dia­be­tes, dus je hebt het er veel over. Dat gaf mij veel inzicht en her­ken­ning. Er was ook een inter­nist bij die uit­leg gaf. Al die ken­nis heeft mij zelf­ver­ze­ker­der gemaakt, ik durf nu veel meer. En ik heb ook gemerkt dat ik een doel moet heb­ben, want dan word ik bloed­fa­na­tiek! Ik heb daar­na dan ook elk jaar mee­ge­daan aan een bij­zon­der sport­eve­ne­ment. Nu ben ik weer aan het trai­nen voor de Soci­al­run. Wat mij dat brengt? Een traan, van geluk. Stom hè, ik schiet al vol als ik erover praat… Het is steeds weer een over­win­ning op jezelf.

Tip van Werner bij een leven 2.0

Bas van de Goor is een vol­ley­bal­ler met dia­be­tes. Met zijn foun­da­ti­on orga­ni­seert hij spor­tie­ve eve­ne­men­ten met medi­sche bege­lei­ding. Naast inten­sie­ve­re spor­ten, zoals moun­tain­bi­ken, hard­lo­pen en lang­lau­fen, is er ook een wan­dele­ve­ne­ment. Er zijn ook wan­del­groe­pen in o.a. Zeist, Soest en Amers­foort, te vin­den via de web­si­te van de Nati­o­na­le Dia­be­tes Chal­len­ge.