Inspiratiesessie met ervaringsdeskundige coach

Mis­schien vind je het fij­ner om samen met iemand na te den­ken obrt wat jouw leven pret­ti­ger zou maken. Dat kan ook! Je krijgt dan met een coach naar keu­ze via (beeld)bellen een inspi­ra­tie­ses­sie van onge­veer 30 minu­ten. De coach geeft je ook feed­back op je plan­nen.

Voor men­sen uit de gemeen­ten Soest, Zeist en Amers­foort is deze bege­lei­ding gra­tis. Kom je uit een ande­re gemeen­te? Neem dat con­tact op over de moge­lijk­he­den.

Op dit moment zijn er 2 coa­ches. Ze heb­ben zelf erva­ring met het pret­tig leven met een ziek­te of beper­king.

 

Mijn Leven 2.0

Tele­foon: 06–12272027
(ma t/m vr bereik­baar tus­sen 9.00–18.00 uur)

E‑mail: info@​mijnleventweepuntnul.​nl
(we nemen bin­nen 2 werk­da­gen con­tact op)

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.