Anke is onze regiocoördinator

Even voorstellen: Anke, onze nieuwe regiocoördinator

Mijn Leven 2.0 werkt ook dit jaar — met steun van Han­di­capNL — ver­der aan het uit­rol­len van het net­werk naar de regio Utrecht. Anke de Jong-Koe­lé gaat ons als regio­co­ör­di­na­tor hel­pen ons net­werk uit te brei­den en te versterken.

Anke: “Ik heb er zin in. Mijn Leven 2.0 is een mooi netwerk, dat ik graag onder de aandacht breng. Vanuit mijn ervaring als coach én ervaringsdeskundige kan ik een mooie bijdrage leveren.”

Anke heeft zelf erva­ring met ziek zijn – o.a. door een auto-immuun­ziek­te en chro­ni­sche pijn – en werk­te daar­naast tot voor kort als coach. Zij gaat de komen­de tijd gesprek­ken voe­ren met poten­ti­ë­le ver­wij­zers: mede­wer­kers in de reva­li­da­tie en in zie­ken­hui­zen, fysi­o­the­ra­peu­ten en psy­cho­lo­gen, die wer­ken met men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king. Door inten­sie­ver samen te wer­ken, hopen we dat steeds meer men­sen pro­fijt heb­ben van de inspi­re­ren­de ver­ha­len op onze web­si­te en soci­a­le media, van onze onli­ne ont­moe­tin­gen, de onli­ne mini-coa­ching Stap in je leven 2.0 met de inspi­ra­tie­ses­sies en natuur­lijk van de support-zoeker.

🌱Wij zijn heel blij met onze nieu­we mede­wer­ker, wel­kom Anke!

🌱Heb je vra­gen of wil je met Anke in gesprek? Je kunt haar berei­ken via info@​mijnleventweepuntnul.​nl of 06 42 07 40 72.