Tot nu toe is Mijn Leven 2.0 actief in de gemeen­ten Amers­foort, Zeist, Soest en Vijf­hee­ren­lan­den. Dank­zij samen­wer­king met Handicap.nl kan de komen­de tijd staps­ge­wijs wor­den opge­schaald naar de rest van de pro­vin­cie Utrecht. Het ini­ti­a­tief wordt zo rele­vant voor nog meer men­sen die leven met een ziek­te of licha­me­lij­ke beperking.

Mijn Leven 2.0 is in 2018 gestart omdat men­sen die leven met een ziek­te of beper­king aan­ge­ven onvol­doen­de psy­cho­so­ci­a­le onder­steu­ning te krij­gen en ook de weg naar beschik­ba­re psy­cho­so­ci­a­le zorg niet goed weten te vin­den. Carin Schrö­der, mede-ini­ti­a­tief­ne­mer van Mijn Leven 2.0, is blij met de samen­wer­king met Handicap.nl: “Bei­den ambi­ë­ren we om men­sen die leven met een licha­me­lij­ke beper­king van­uit hun eigen kracht te onder­steu­nen. Met de inhou­de­lij­ke en finan­ci­ë­le steun van Handicap.nl gaan we meer men­sen hel­pen bij het rea­li­se­ren van een pret­tig leven.”

Met pre­ven­tie­ve dien­sten onder­steunt Mijn Leven 2.0 men­sen om zich weer­baar­der te voe­len, zelf­red­za­mer te zijn en actie­ver te par­ti­ci­pe­ren in de maat­schap­pij. Dit is dan ook de reden dat handicap.nl Mijn Leven 2.0 een inte­res­sant pro­ject vindt om te onder­steu­nen: “Men­sen die met een chro­ni­sche beper­king te maken heb­ben, kun­nen door Mijn Leven 2.0 effec­tief en laag­drem­pe­lig wor­den gehol­pen via peer sup­port. Zodoen­de biedt dit een aan­vul­ling op for­me­le en regu­lie­re zorg.”

🌱 Ben je actief in de pro­vin­cie Utrecht en wil je meer samen­wer­ken met Mijn Leven 2.0? Of leef je met een ziek­te of beper­king en ben je geïn­te­res­seerd om vrij­wil­lig een bij­dra­ge te leve­ren aan Mijn Leven 2.0? We komen graag met je in contact!

Mail naar info@​mijnleventweepuntnul.​nl