Iedereen kan dansen

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Iedereen kan dansen

New Cho­re­o­grap­hic Design geeft uni­ver­se­le dans­work­shops en twee keer per jaar wer­ken ze aan een voor­stel­ling in Amers­foort. Men­sen met en zon­der fysie­ke beper­king dan­sen samen. De dans­do­cen­ten Nel­se van Heur­ck en Chris­toph Eberl kie­zen bewust voor deze zoge­naam­de uni­ver­se­le aan­pak. Ze heten ieder­een wel­kom met zijn of haar mogelijkheden.
Het dan­sen bij New Cho­re­o­gra­fic Design is vol­gens deel­ne­mers als een bij­zon­de­re reis. Het hoeft niet per­fect te zijn. Belang­rijk is de con­nec­tie met elkaar.

alice

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat er bij New Cho­re­o­gra­fic Design geen onder­scheid wordt gemaakt tus­sen men­sen met en zon­der fysie­ke beper­king. Ieder­een hoort erbij en ieder­een is uniek. Ik sprak twee deel­ne­mers, Pau­lien en Mig­non, bei­de zijn rol­stoel gebon­den door een spier­aan­doe­ning en zicht­be­per­king die ver­tel­len hoe zij dit erva­ren: “We kun­nen alles, alleen som­mi­ge din­gen doen we niet zoals de mees­ten dat doen.” Toen ik vroeg of er reke­ning wordt gehou­den met hun beper­king, keken ze me ver­baasd aan. “Natuur­lijk niet! Dat is niet nodig, al is het soms een uit­da­ging om iets te leren”. Ik zie twee vrou­wen die genie­ten van dan­sen en dat vind ik prach­tig om te zien.”

Lees meer of meld je aan voor

Uni­ver­se­le les­sen of Uni­ver­se­le voorstelling

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van anderen.

 

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.