Anke is erva­rings­des­kun­dig coach in Zeist en schrijft regel­ma­tig blogs over rouw en levend ver­lies en hoe zij daar mee omgaat in haar eigen leven en in haar prak­tijk. Anke: “Ik heb zelf erva­ren hoe fijn bege­lei­ding kan zijn als je je weg moet vin­den met of na een ziek­te. Want je leven nood­ge­dwon­gen om moe­ten gooi­en is gewoon een rouw­pro­ces dat om aan­dacht vraagt.”

Rosanne: #vindikleuk

“omdat ik denk dat het een gou­den com­bi­na­tie is: een pro­fes­si­o­ne­le coach die tege­lijk ook erva­rings­des­kun­di­ge is en daar ook nog eens mooi over kan schrij­ven. Anke snapt hoe het is als din­gen niet meer van­zelf­spre­kend goed gaan in je leven. Anke: “Ik zie het veel gebeu­ren, dat het men­sen na een onge­luk of ziek­te niet goed lukt om weer hele­maal de oude te wor­den. Din­gen die je voor­heen mak­ke­lijk deed luk­ken niet meer en frus­tra­tie, boos­heid en ver­driet strij­den om aan­dacht. Het is belang­rijk om daar aan­dacht voor te hebben.

In één van haar blogs gebruikt Anke de meta­foor ‘touw­trek­ken met een mon­ster’ voor de wor­ste­ling van één van haar cli­ën­ten met zijn nieu­we iden­ti­teit. Een wor­ste­ling die in eer­ste instan­tie leek op een wed­strijd die hij bij voor­baat niet ging win­nen… Ze beschrijft hoe er ver­vol­gens toch ruim­te kwam voor nieu­we moge­lijk­he­den, júist door ook de nega­tie­ve emo­ties er te laten zijn. En dat is iets wat ik zelf her­ken uit mijn zoek­tocht bij het omgaan met apneu en tin­ni­tus. Ik bleef han­gen in de weer­stand tot­dat mijn emo­ties door medi­ta­tie meer ruim­te kre­gen. Door het ver­driet en onge­mak echt te door­voe­len nam de kracht ervan af en daar­na kwa­men er nieu­we inzichten.”

Meer blogs van Anke

Lees meer blogs van Anke op de web­si­te van de Vir­tus­prak­tijk of vraag een (gra­tis) ken­nis­ma­kings­ge­sprek met haar aan via de sup­port-zoe­ker.