Het zelf­hulp­boek ‘leven met een licha­me­lij­ke beper­king’ wil hel­pen om nega­tie­ve of som­be­re gevoe­lens die zijn ont­staan door een ziek­te of fysie­ke beper­king te door­bre­ken. De opdrach­ten rich­ten zich op drie vaar­dig­he­den die daar belang­rijk voor zijn: ont­span­ning, het ver­an­de­ren van nega­tie­ve gedach­ten en het vin­den van nieu­we doe­len. De opdrach­ten kun je thuis, in je eigen tem­po uit­voe­ren. Het boek biedt een werk­sche­ma van 4 weken. Stap voor stap wordt uit­ge­legd wel­ke vol­gen­de oefe­ning je kan doen. Ach­ter­in het boek vind je ook een CD met ontspanningsoefeningen.

Alice: #vindikleuk

Omdat dit een boek is dat men­sen kan hel­pen om door een moei­lij­ke peri­o­de te komen. Ik heb zelf erva­ren dat een licha­me­lij­ke beper­king gevol­gen kan heb­ben voor je gemoeds­toe­stand. Het inle­ve­ren van din­gen die je voor de fysie­ke beper­king wel kon doen, doet pijn. Ik denk dat ik des­tijds iets aan dit boek zou heb­ben gehad, omdat ik de stap naar een psy­cho­loog moei­lijk vond en daar­om te lang heb uit­ge­steld. Hier­door heb ik me onno­dig lang som­ber gevoeld. Ik heb het voor­na­me­lijk alleen, met hulp van mijn omge­ving en uit­ein­de­lijk een psy­cho­loog uitgevogeld.
Een boek was voor mij een laag­drem­pe­li­ge manier geweest om stap voor stap en in mijn eigen tem­po aan de slag te gaan met mijn som­be­re gevoe­lens. Om het werk­sche­ma vol te hou­den vraagt wel dis­ci­pli­ne en door­zet­tings­ver­mo­gen. Zeker in een peri­o­de dat je al niet zo lek­ker in je vel zit, kan dat las­tig zijn.”