Passen en meten

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Passen en meten

In deze video ver­telt Ire­ne waar ze tegen­aan liep toen ze weer aan het werk ging nadat ze een jaar lang behan­de­ling onder­ging voor de ingrij­pen­de dia­gno­se kan­ker. Ze wil­de en moest weer aan het werk. Maar dit viel tegen. Ze kon moei­lijk wen­nen en de draad weer oppak­ken. Voor­al het tem­po, con­cen­tre­ren en focus­sen ging moei­lijk. Ze werd over­val­len door deze cog­ni­tie­ve pro­ble­men en dit accep­te­ren was las­tig.
Ze vond uit­ein­de­lijk pas­sen­de bege­lei­ding met oog voor haar cog­ni­tie­ve pro­ble­men. Met behulp van haar coach en samen met haar werk­ge­ver en bedrijfs­arts lukt het haar om weer aan het werk te zijn met ple­zier en vol­doe­ning.
Ire­ne coacht nu zelf men­sen met kan­ker of een ande­re licha­me­lij­ke beper­king.

CheeseWorks-0016

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk  omdat het ver­haal van Ire­ne laat zien dat het heel logisch is dat je bege­lei­ding nodig hebt om weer aan het werk te gaan nadat je zwa­re behan­de­lin­gen hebt onder­gaan. De ‘lan­ge ter­mijn gevol­gen’ wor­den vaak onder­schat of niet gezien. Door de werk­ge­ver en de bedrijfs­arts, maar ook door ‘de pati­ënt’ zelf.
Ik vind het knap dat Ire­ne zelf de regie heeft geno­men en samen met haar werk­ge­ver een pas­sen­de manier heeft gevon­den om goed te re-inte­gre­ren. Haar werk­ge­ver zag zelfs in dat hier meer aan­dacht voor had moe­ten zijn.
Toen ik zelf in een ver­ge­lijk­ba­re situ­a­tie ver­keer­de, keek mijn werk­ge­ver niet naar waar er moge­lijk­he­den waren, maar richt­te zich voor­al op wat ik alle­maal niet meer kon. Hier­door ben ik vol­le­dig afge­keurd. Deze video is een goed voor­beeld van hoe het anders kan en ik hoop dat dit ook werk­ge­vers en bedrijfs­art­sen inspi­reert. Ik ben er in ieder geval van over­tuigd dat op deze manier meer men­sen kun­nen terug­ke­ren in hun eigen func­tie en min­der men­sen in een UWV-tra­ject belan­den.

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Online cultuur

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Online cultuur

Er is qua cul­tuur veel te bele­ven op het inter­net. Er zijn films, ten­toon­stel­lin­gen, the­a­ter en zelfs ope­ra en dans­fees­ten. We heb­ben wat sug­ges­ties voor je op een rij gezet.

CheeseWorks-0016

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat er van­uit je eigen huis­ka­mer veel te zien is. Zo kan je er een gezel­li­ge avond van maken zon­der dat je de deur uit hoeft. Een hap­je en drank­je erbij en genie­ten.

Bekijk onze suggesties

Onli­ne cul­tuur 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Stuurkracht

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Stuurkracht

Mary Hogen­kamp komt uit Amers­foort en orga­ni­seert met Stuur­kracht fiets­toch­ten voor men­sen met een chro­ni­sche aan­doe­ning of beper­king. Het idee voor Stuur­kracht komt voort uit Mary’s eigen erva­ring. Ze heeft een fysie­ke beper­king en het is haar gelukt om haar focus te ver­leg­gen van ‘ziek zijn’ naar ‘zin­ge­ving’; ze mar­keer­de een peri­o­de van ‘ziek zijn’ door in 2013 een pel­grims­fiets­tocht van Amers­foort naar San­tia­go de Com­po­s­tel­la te maken. Dit lever­de haar heel veel op. Onder ande­re pijn­ver­min­de­ring, meer ver­trou­wen in haar lijf, veer­kracht en ont­span­ning.

Sinds 2016 biedt ze fiets­ac­ti­vi­tei­ten aan op elk niveau voor men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king. Het pro­gram­ma loopt van maart tot okto­ber. Je kan mee­doen met een fiets­dag, fiets­week­end of een fiet­strek­tocht in Euro­pa.

CheeseWorks-0016

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat ik er veel in her­ken. Toen ik een beper­king kreeg, ben ik gaan zwem­men en dat had voor mij een­zelf­de effect. Hier­door werd ik fysiek ster­ker en kreeg meer ver­trou­wen in mijn lijf en leven. Ook pijn­klach­ten wer­den min­der. Hier­door wer­den (en wor­den) mijn beper­kin­gen fysiek maar ook men­taal mil­der en kan ik veel meer aan.
Met Stuur­kracht faci­li­teert Mary dit pro­ces ook voor ande­ren. Op de web­si­te vind je veel inspi­re­ren­de infor­ma­tie en prach­ti­ge foto’s. Of ze je ook leert ban­den plak­ken weet ik niet😉
Past fiet­sen niet echt bij je? Dan kan het toch leuk zijn om de web­si­te te bezoe­ken. Mary’s ver­haal en manier van schrij­ven geeft mij ver­trou­wen dat een pret­tig leven voor ieder­een moge­lijk is.

Bekijk de website

Stuur­kracht

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

De kracht van kleur

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

De kracht van kleur

Al sur­fend op inter­net von­den we dit arti­kel over Nele Symons uit Bel­gië. Nele is slecht­ziend door een ziek­te die haar trof op haar 18e. Het beang­stig­de haar dat ze haar vrou­we­lijk­heid zou ver­lie­zen, omdat ze zich niet meer goed kon opma­ken. Maar ze heeft daar iets op bedacht. Ze ont­wik­kel­de tech­nie­ken om je op te kun­nen maken ook als je niet goed ziet en volg­de een pro­fes­si­o­ne­le make-up oplei­ding. Nu geeft ze indi­vi­du­e­le work­shops aan blin­de en slecht­zien­de vrou­wen in Bel­gie. In Neder­land heb­ben we iets der­ge­lijks helaas niet kun­nen vin­den.

CheeseWorks-0016

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat ik goed snap dat je graag make-up wilt gebrui­ken, ook als je blind of slecht­ziend bent. Je bent immers het visi­te­kaart­je van jezelf. Als je daar voor je gevoel geen of min­der grip op hebt, kan dat je onze­ker maken.

Ik vind het ook inspi­re­rend hoe Nele van haar vij­and, haar oog­ziek­te, haar part­ner heeft gemaakt: Ze ont­wik­kel­de een tech­niek en deelt dit met ande­ren blin­den en slecht­zien­den via make-up work­shops. Bij­zon­der is dat de men­sen die bij haar een work­shop heb­ben gevolgd, aan­ge­ven zich ook echt anders te voe­len. Zo geeft ze men­sen niet alleen kleur maar ook kracht!

Lees het artikel

Makeup hear­tist

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Een beperking is pas een beperking als je jezelf erdoor laat beperken

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Een beperking is pas een beperking als je jezelf erdoor laat beperken

De Stad Amers­foort inter­view­de de Amers­foort­se para­kim­mer Eva Mol. Eva ver­telt hoe ze zich niet laat beper­ken door haar beper­kin­gen. Als iets niet lijkt te luk­ken, ver­zint ze iets anders. Ze zocht (en zoekt) naar manie­ren waar­door ze toch kan doen wat ze graag doet en hangt regel­ma­tig meters boven haar rol­stoel in de boul­der­hal in Amers­foort. Door haar gren­zen te ver­leg­gen en te den­ken in moge­lijk­he­den komt ze er keer op keer ach­ter dat ze een hele­boel kan.

CheeseWorks-0016

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat Eva laat zien dat leven met een beper­king niet hoeft te bete­ke­nen dat iets niet kan. Door het op ande­re manie­ren te pro­be­ren en je lichaam en hulp­mid­de­len slim te gebrui­ken kan het vaak wel. Eva laat zich niet weer­hou­den door alles wat niet kan, maar ver­legt haar gren­zen. Elke suc­ce­s­er­va­ring geeft haar ener­gie en moti­va­tie om door te gaan. Ik zeg: “Ga op zoek naar wat jou leuk lijkt en laat je inspi­re­ren door Eva. Zoek naar een manier waar­door jij je doel haalt. En leef net als Eva ‘een tof leven’”

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Iedereen kan dansen

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Iedereen kan dansen

New Cho­re­o­grap­hic Design geeft uni­ver­se­le dans­work­shops en twee keer per jaar wer­ken ze aan een voor­stel­ling in Amers­foort. Men­sen met en zon­der fysie­ke beper­king dan­sen samen. De dans­do­cen­ten Nel­se van Heur­ck en Chris­toph Eberl kie­zen bewust voor deze zoge­naam­de uni­ver­se­le aan­pak. Ze heten ieder­een wel­kom met zijn of haar moge­lijk­he­den.
Het dan­sen bij New Cho­re­o­gra­fic Design is vol­gens deel­ne­mers als een bij­zon­de­re reis. Het hoeft niet per­fect te zijn. Belang­rijk is de con­nec­tie met elkaar.

CheeseWorks-0016

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat er bij New Cho­re­o­gra­fic Design geen onder­scheid wordt gemaakt tus­sen men­sen met en zon­der fysie­ke beper­king. Ieder­een hoort erbij en ieder­een is uniek. Ik sprak twee deel­ne­mers, Pau­lien en Mig­non, bei­de zijn rol­stoel gebon­den door een spier­aan­doe­ning en zicht­be­per­king die ver­tel­len hoe zij dit erva­ren: “We kun­nen alles, alleen som­mi­ge din­gen doen we niet zoals de mees­ten dat doen.” Toen ik vroeg of er reke­ning wordt gehou­den met hun beper­king, keken ze me ver­baasd aan. “Natuur­lijk niet! Dat is niet nodig, al is het soms een uit­da­ging om iets te leren”. Ik zie twee vrou­wen die genie­ten van dan­sen en dat vind ik prach­tig om te zien.”

Lees meer of meld je aan voor

Uni­ver­se­le les­sen of Uni­ver­se­le voor­stel­ling

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Als je het zelf wilt doen

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Als je het zelf wilt doen

Het zelf­hulp­boek ‘leven met een licha­me­lij­ke beper­king’ wil hel­pen om nega­tie­ve of som­be­re gevoe­lens die zijn ont­staan door een ziek­te of fysie­ke beper­king te door­bre­ken. De opdrach­ten rich­ten zich op drie vaar­dig­he­den die daar belang­rijk voor zijn: ont­span­ning, het ver­an­de­ren van nega­tie­ve gedach­ten en het vin­den van nieu­we doe­len. De opdrach­ten kun je thuis, in je eigen tem­po uit­voe­ren. Het boek biedt een werk­sche­ma van 4 weken. Stap voor stap wordt uit­ge­legd wel­ke vol­gen­de oefe­ning je kan doen. Ach­ter­in het boek vind je ook een CD met ont­span­nings­oe­fe­nin­gen.

CheeseWorks-0016

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat dit een boek is dat men­sen kan hel­pen om door een moei­lij­ke peri­o­de te komen. Ik heb zelf erva­ren dat een licha­me­lij­ke beper­king gevol­gen kan heb­ben voor je gemoeds­toe­stand. Het inle­ve­ren van din­gen die je voor de fysie­ke beper­king wel kon doen, doet pijn. Ik denk dat ik des­tijds iets aan dit boek zou heb­ben gehad, omdat ik de stap naar een psy­cho­loog moei­lijk vond en daar­om te lang heb uit­ge­steld. Hier­door heb ik me onno­dig lang som­ber gevoeld. Ik heb het voor­na­me­lijk alleen, met hulp van mijn omge­ving en uit­ein­de­lijk een psy­cho­loog uit­ge­vo­geld.
Een boek was voor mij een laag­drem­pe­li­ge manier geweest om stap voor stap en in mijn eigen tem­po aan de slag te gaan met mijn som­be­re gevoe­lens. Om het werk­sche­ma vol te hou­den vraagt wel dis­ci­pli­ne en door­zet­tings­ver­mo­gen. Zeker in een peri­o­de dat je al niet zo lek­ker in je vel zit, kan dat las­tig zijn.”

Lees meer over het boek of bestel

Leven met een licha­me­lij­ke beper­king

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Centrum voor levensvragen Eemland

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Centrum voor levensvragen Eemland

Bij het Cen­trum voor levens­vra­gen kan je terecht met vra­gen over het leven. Na een tele­fo­ni­sche inta­ke word je aan een pro­fes­si­o­ne­le gees­te­lijk ver­zor­ger gekop­peld. Deze luis­tert zon­der te oor­de­len en zoekt met jou naar hou­vast en zin van leven. De mede­wer­kers bezoe­ken je thuis. Je kan 3 tot 5 keer (kos­te­loos) een gesprek heb­ben. De gesprek­ken zijn kos­te­loos als je ouder dan 50 jaar bent of als je ter­mi­naal ziek bent.

CheeseWorks-0016

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat gesprek­ken met een gees­te­lijk ver­zor­ger tot voor kort alleen beschik­baar waren voor men­sen die in een zie­ken­huis of ver­pleeg­huis ver­blij­ven. Nu is het er ook voor men­sen die thuis zijn en levens­vra­gen heb­ben. Zelf dacht ik boven­dien dat con­tact met een gees­te­lijk ver­zor­ger alleen iets is voor men­sen die gelo­vig en ter­mi­naal ziek zijn, maar dat is niet zo. Ieder­een kan er terecht die de bakens moet ver­zet­ten. Dit kan, lijkt mij, heel hel­pend zijn. Ik weet immers uit eigen erva­ring hoe belang­rijk je men­ta­le gesteld­heid is voor het vorm­ge­ven van je leven met een fysie­ke beper­king. Een men­ta­le bar­ri­è­re kan fysiek her­stel zelfs in de weg staan.

 

Bekijk hier de website

Cen­trum voor levens­vra­gen Eem­land

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Parkinson is niet de doodstraf

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Parkinson is niet de doodstraf

In het Alge­meen Dag­blad lazen we een inter­view met Phill Robin­son, top­man van het Delft­se soft­wa­re­be­drijf Exact. Hij ver­telt dat je nog kan func­ti­o­ne­ren op je werk nadat je de dia­gno­se Parkin­son krijgt. Onder­zoek naar je moge­lijk­he­den, open­heid en eer­lijk­heid vindt hij daar­bij essen­ti­eel.

CheeseWorks-0016

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat we vaak geneigd zijn onge­mak­ken en beper­kin­gen te ‘ver­stop­pen’. Maar Phill laat zien dat door je goed te (laten) infor­me­ren over het ver­loop van een ziek­te of fysie­ke aan­doe­ning én door eer­lijk naar jezelf en je omge­ving te zijn, je moge­lijk­he­den en kan­sen kan cre­ë­ren. Zo blijkt het bij hem moge­lijk om aan­pas­sin­gen op het werk in te bou­wen (bij­voor­beeld min­der wer­ken) waar­door hij toch nog zijn doe­len bereikt en dro­men waar­maakt.

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Wennen en doorgaan

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Wennen en doorgaan

In de docu­men­tai­re Fen­na­meen wordt de blin­de Fen­na Ger­lings een week gevolgd. Ze woont in Zeist en leidt daar een actief, zelf­stan­dig en roe­rig leven. Ze wan­delt, doet haar huis­hou­den, bezoekt vrien­den, valt, moet naar het zie­ken­huis en stapt daar­na gewoon weer op de fiets. Het is een film over een posi­tief leven met een beper­king.

Portretten-CenM-13-700x700

Mia: “#vin­den­wij­leuk omdat Fen­na zo mooi laat zien hoe het haar lukt om een inte­res­sant leven te lei­den en din­gen te onder­ne­men. Je ziet hoe belang­rijk het voor haar is om zo veel moge­lijk zelf te doen en posi­tief te zijn. Zoals zij zelf zegt “Het is een kwes­tie van wen­nen en door­gaan”. En: “hoe meer je lacht, hoe beter het gaat.” Wat een inspi­re­ren­de vrouw!

Bekijk de documentaire (ca. 50 min)

Fen­na­meen

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Ontvang gratis video’s met inspiratie

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Ontvang gratis video’s met inspiratie

De video­ser­vi­ce van Mijn leven 2.0 is bedoeld om je te inspi­re­ren bij het (opnieuw) vorm­ge­ven van het leven met ziek­te of fysie­ke beper­king. Je kan je hier gra­tis aan­mel­den en ont­vangt dan 3 of 5 keer een kor­te video waar­in men­sen die al lan­ger leven met een licha­me­lij­ke beper­king laten zien hoe zij hun ‘leven 2.0’ heb­ben opge­pakt. Er is een video­ser­vi­ce van Zeist en Amers­foort.

Portretten-CenM-11-700x700

Carin: “#vin­den­wij­leuk omdat men­sen die de video’s heb­ben beke­ken, ver­tel­len dat ze inspi­ra­tie heb­ben opge­daan voor het vorm­ge­ven van hun Leven 2.0. Som­mi­ge men­sen zeg­gen zelfs dat ze meer ver­trou­wen heb­ben gekre­gen in hun moge­lijk­he­den om een goed leven met een fysie­ke beper­king op te bou­wen.”

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Genezen is iets anders dan beter worden

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Genezen is iets anders dan beter worden

Op het onli­ne maga­zi­ne met actu­eel zorg­nieuws Ski­pr kwa­men we een arti­kel tegen dat gaat over de psy­chi­sche impact van de dia­gno­se kan­ker. Mascha Rid­der-Jan­sen kreeg in 2010 borst­kan­ker en ver­telt in het arti­kel hoe ze pas echt met de psy­chi­sche gevol­gen gecon­fron­teerd werd toen de medi­sche behan­de­lin­gen al een tijd ach­ter de rug waren.

Portretten-CenM-11-700x700

Carin: “#vin­den­wij­leuk omdat Mascha aan­geeft dat ze zich door gesprek­ken met een psy­cho­loog van het Helen Dow­ling Insti­tuut (HDI) rea­li­seer­de dat ze niet gek was maar dat haar gevoel pas­te bij het pro­ces dat ze door­maak­te. Deze weten­schap stel­de haar gerust en gaf haar ook de moge­lijk­heid om te kij­ken wat ze kon doen om de draad weer op te pak­ken. Daar geloof ik zelf ook in. Bekijk hier het aan­bod van het HDI. ”

Lees het verhaal van Mascha Ridder-Janssen

Gene­zen is een ding, maar beter wor­den is echt iets anders.

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Rolstoel Roadmovie

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Gewoon of juist bijzonder?

In de tv-serie Rol­stoel Road­mo­vie reist docu­men­tai­re­ma­ker Mari San­ders door heel Euro­pa en ervaart het leven met een han­di­cap in ver­schil­len­de lan­den.

Portretten-CenM-11-700x700

#vin­den­wij­leuk, zeker de afle­ve­ring over accep­ta­tie. Die gaat over de vra­gen: ‘Moet je je han­di­cap pro­be­ren te ver­slaan of er juist gebruik van maken?’ en ‘Wil je met han­di­cap nor­maal zijn of juist bij­zon­der?’ Mari San­ders con­clu­deert: “Is het niet zo dat we allemáál gebruik maken van wat we kun­nen en wat we niet kun­nen?” Een invoel­baar dilem­ma, kij­ken dus!

Bekijk de serie op NPO Start

Rol­stoel Road­mo­vie

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.