Parkinson is niet de doodstraf

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Parkinson is niet de doodstraf

In het Alge­meen Dag­blad lazen we een inter­view met Phill Robin­son, top­man van het Delft­se soft­wa­re­be­drijf Exact. Hij ver­telt dat je nog kan func­ti­o­ne­ren op je werk nadat je de dia­gno­se Parkin­son krijgt. Onder­zoek naar je moge­lijk­he­den, open­heid en eer­lijk­heid vindt hij daar­bij essen­ti­eel.

CheeseWorks-0016

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat we vaak geneigd zijn onge­mak­ken en beper­kin­gen te ‘ver­stop­pen’. Maar Phill laat zien dat door je goed te (laten) infor­me­ren over het ver­loop van een ziek­te of fysie­ke aan­doe­ning én door eer­lijk naar jezelf en je omge­ving te zijn, je moge­lijk­he­den en kan­sen kan cre­ë­ren. Zo blijkt het bij hem moge­lijk om aan­pas­sin­gen op het werk in te bou­wen (bij­voor­beeld min­der wer­ken) waar­door hij toch nog zijn doe­len bereikt en dro­men waar­maakt.

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Wennen en doorgaan

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Wennen en doorgaan

In de docu­men­tai­re Fen­na­meen wordt de blin­de Fen­na Ger­lings een week gevolgd. Ze woont in Zeist en leidt daar een actief, zelf­stan­dig en roe­rig leven. Ze wan­delt, doet haar huis­hou­den, bezoekt vrien­den, valt, moet naar het zie­ken­huis en stapt daar­na gewoon weer op de fiets. Het is een film over een posi­tief leven met een beper­king.

Portretten-CenM-13-700x700

Mia: “#vin­den­wij­leuk omdat Fen­na zo mooi laat zien hoe het haar lukt om een inte­res­sant leven te lei­den en din­gen te onder­ne­men. Je ziet hoe belang­rijk het voor haar is om zo veel moge­lijk zelf te doen en posi­tief te zijn. Zoals zij zelf zegt “Het is een kwes­tie van wen­nen en door­gaan”. En: “hoe meer je lacht, hoe beter het gaat.” Wat een inspi­re­ren­de vrouw!

Bekijk de documentaire (ca. 50 min)

Fen­na­meen

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Ontvang gratis video’s met inspiratie

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Ontvang gratis video’s met inspiratie

De video­ser­vi­ce van Mijn leven 2.0 is bedoeld om je te inspi­re­ren bij het (opnieuw) vorm­ge­ven van het leven met ziek­te of fysie­ke beper­king. Je kan je hier gra­tis aan­mel­den en ont­vangt dan 3 of 5 keer een kor­te video waar­in men­sen die al lan­ger leven met een licha­me­lij­ke beper­king laten zien hoe zij hun ‘leven 2.0’ heb­ben opge­pakt. Er is een video­ser­vi­ce van Zeist en Amers­foort.

Portretten-CenM-11-700x700

Carin: “#vin­den­wij­leuk omdat men­sen die de video’s heb­ben beke­ken, ver­tel­len dat ze inspi­ra­tie heb­ben opge­daan voor het vorm­ge­ven van hun Leven 2.0. Som­mi­ge men­sen zeg­gen zelfs dat ze meer ver­trou­wen heb­ben gekre­gen in hun moge­lijk­he­den om een goed leven met een fysie­ke beper­king op te bou­wen.”

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Genezen is iets anders dan beter worden

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Genezen is iets anders dan beter worden

Op het onli­ne maga­zi­ne met actu­eel zorg­nieuws Ski­pr kwa­men we een arti­kel tegen dat gaat over de psy­chi­sche impact van de dia­gno­se kan­ker. Mascha Rid­der-Jan­sen kreeg in 2010 borst­kan­ker en ver­telt in het arti­kel hoe ze pas echt met de psy­chi­sche gevol­gen gecon­fron­teerd werd toen de medi­sche behan­de­lin­gen al een tijd ach­ter de rug waren.

Portretten-CenM-11-700x700

Carin: “#vin­den­wij­leuk omdat Mascha aan­geeft dat ze zich door gesprek­ken met een psy­cho­loog van het Helen Dow­ling Insti­tuut (HDI) rea­li­seer­de dat ze niet gek was maar dat haar gevoel pas­te bij het pro­ces dat ze door­maak­te. Deze weten­schap stel­de haar gerust en gaf haar ook de moge­lijk­heid om te kij­ken wat ze kon doen om de draad weer op te pak­ken. Daar geloof ik zelf ook in. Bekijk hier het aan­bod van het HDI. ”

Lees het verhaal van Mascha Ridder-Janssen

Gene­zen is een ding, maar beter wor­den is echt iets anders.

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.