Mia Willems

Ik ben gek op pod­casts. Vaak werkt het als een soort rust­ge­vend geluids­be­hang, maar soms tref ik een gesprek dat me echt raakt, zoals het gesprek met Rolf Schra­ma, para­lym­pisch zei­ler. Rolf heeft dwerg­groei, en heeft tot zijn 31ste gepro­beerd te bewij­zen dat hij ‘nor­maal’ is. Nu zet hij zijn beper­king juist in om zijn plek te vin­den in de maatschappij.

De wens en wor­ste­ling om nor­maal te wil­len zijn, is voor mij, mens met migrai­ne, heel her­ken­baar. Jaren­lang heb ik net als Rolf ‘suc­ces­vol’ gedaan als­of er niks aan de hand was, al had ik vele dagen per week migrai­ne. Ik kon rond­lo­pen met een enor­me aan­val en als iemand vroeg waar­om ik groen zag, zeg­gen dat ik ‘een beet­je hoofd­pijn’ had. Als ik onver­hoopt thuis moest blij­ven van mijn werk omdat ik kot­send in bed lag dan zei ik niet dat ik migrai­ne had, maar iets dat in mijn ogen meer geac­cep­teerd was, zoals griep.

Rolf ver­telt dat hij begon met accep­te­ren van zijn beper­king toen hij zich rea­li­seer­de dat hij zelf juist unie­ke men­sen mooi vindt. Ik zocht hulp omdat het rond mijn der­tig­ste fysiek en men­taal echt niet meer ging. Ik bezocht een psy­cho­loog en dat heeft me enorm gehol­pen om te accep­te­ren dat ik een chro­ni­sche ziek­te heb en dat het helpt als ik daar in mijn leven reke­ning mee hou (zie ook mijn erva­rings­in­zicht).

Maar, wat me echt raakt aan de pod­cast van Rolf is dat hij winst ervaart van zijn beper­king. Door te accep­te­ren dat hij een beper­king heeft, gin­gen voor hem nieu­we deu­ren open en kwam er groei. Hij vocht niet meer tegen zijn beper­king, maar gebruik­te deze juist om zijn plek te vin­den in de maat­schap­pij. Hij zet het nu in, als de wind die je gebruikt om voor­uit te komen bij het zeilen.
En dat zet me aan het den­ken. Ik heb geac­cep­teerd dat ik een chro­ni­sche ziek­te heb, maar het gebrui­ken en zien als meer­waar­de? Dat doe ik niet. Ik heb pas na eni­ge tijd op de web­si­te van Mijn Leven 2.0 toe­ge­voegd dat ik zelf ook erva­ring heb met chro­ni­sche ziek­te en beper­king. Ik pre­sen­teer mezelf vrij­wel nooit direct als erva­rings­des­kun­di­ge, want ik vind mezelf een erva­ren pro­ject­lei­der. De reden dat ik het las­tig vind om gebruik te maken van mijn erva­rings­des­kun­dig­heid, is dat ik bang ben dat ik min­der seri­eus geno­men word.

Gek eigen­lijk, want ik weet juist als pro­ject­lei­der dat het ken­nen van het per­spec­tief van de doel­groep, in dit geval dus de mens met een chro­ni­sche ziek­te of beper­king een kracht is, mijn kracht is. Het is dus mis­schien juist goed dat er anders naar me geluis­terd wordt. Dat maakt Mijn Leven 2.0 alleen maar ster­ker. Carin, mijn com­pag­non die psy­cho­loog is, heeft erva­ring als hulp­ver­le­ner en ik ben een erva­rings­des­kun­di­ge pro­ject­lei­der. Ik ben dus pati­ënt én pro­fes­si­o­nal. Deze krach­ti­ge com­bi­na­tie is wat ons uniek maakt. Dat is de wind die wij kun­nen gebrui­ken om voor­uit te komen.

PS. Benieuwd naar de pod­cast van Rolf Schra­ma? Hier kan je hem luisteren.

PPS. Wil je je ook als erva­rings­des­kun­di­ge inzet­ten? Je kan vrij­wil­li­ger wor­den bij Mijn Leven 2.0. Lees er hier meer over.