Anne (62 jaar) uit Zeist werd vier jaar gele­den blind en kreeg poly­neu­ro­pa­thie aan haar han­den en voe­ten. Ze woont alleen en had plot­se­ling veel zorg nodig. Daar­om vroeg ze haar doch­ter Saar – toen 24 jaar – om weer thuis te komen wonen. Een las­ti­ge keu­ze voor alle­bei, die veel moois bracht, maar af en toe ook heel zwaar was.

Hoe kwam je tot het inzicht dat het tempo van verwerking voor iedereen anders is?

Anne:

“Ik was ineens vol­le­dig afhan­ke­lijk, dus ik moest het Saar wel vra­gen, maar ik vond het ook vre­se­lijk. Ze stu­deer­de, woon­de op zich­zelf, was net begon­nen aan haar eigen leven. Geen goed moment om weer naar huis te moe­ten komen. Saar vond het een las­ti­ge en moei­lij­ke keu­ze, maar ze is geko­men om te hel­pen. Het was voor haar heel zwaar om te zien dat ik zo afhan­ke­lijk en ziek was. Het was ook een tijd van vele onder­zoe­ken, omdat niet gelijk dui­de­lijk was wat ik pre­cies had, dus ze werd ineens de wereld van de zorg inge­trok­ken en ook dat was heftig.
Toen het wat beter ging, wil­de ik mij zo snel moge­lijk leren aan­pas­sen. Er moest heel veel uit­ge­zocht wor­den en helaas sloot de zorg niet altijd goed aan bij wat ik als pati­ënt wil­de. Dat vroeg om geduld en kost­te ons alle­bei veel ener­gie. Lang­za­mer­hand leer­de ik stoklo­pen, kreeg een aan­ge­pas­te stok en een blin­den­ge­lei­de­hond. En daar­na kwam er ruim­te om mijn nieu­we leven weer op te bou­wen. Maar op dat moment kwam bij Saar pas de ver­wer­king, de boos­heid en het ver­driet. Zij had toen veel behoef­te om te pra­ten over alles wat we mee­ge­maakt had­den, ter­wijl ik daar juist niet meer mee bezig wil­de zijn.

Wat veranderde er door dit inzicht?

“We zijn ons nu bewust van dit ver­schil in tem­po. Soms pra­ten we erover en soms juist niet. Ik pro­beer in elk geval te laten mer­ken dat ik haar seri­eus neem. Je maakt toch een rouw­pro­ces door, je neemt afscheid van het leven zoals het was. Dit pro­ces ver­loopt voor ieder­een ver­schil­lend en dat geeft irri­ta­ties, niet omdat we dat wil­len, maar omdat dat blijk­baar zo gaat. Leef­tijd en karak­ter spe­len een rol, maar er is nog een groot ver­schil: ik, als pati­ënt, onder­ging alles, ter­wijl Saar alles er omheen moest rege­len, het bezoek, de was, de ein­de­lo­ze dok­ters­be­zoe­ken, ál die regel­din­gen. Dat was een gro­te last voor haar, ook al deed ze het van­uit lief­de. Het is goed om te erken­nen dat dit echt heel zwaar geweest is. We heb­ben daar­bij ook hulp voor haar gezocht. Dit luk­te niet gelijk, maar uit­ein­de­lijk heeft ze daar wel veel aan gehad. Je hebt gewoon iemand nodig om mee te pra­ten. Mijn advies aan ande­ren: zoek hulp en denk voor­al niet dat je de eni­ge bent die hier­mee zit. Het is nor­maal en het komt goed. En dat is zeker bij ons zo, want wij heb­ben samen al zoveel voor elkaar gekregen!”

Tip van Anne bij een Leven 2.0

Anne: “Wees je bewust dat het ook zwaar kan zijn voor de men­sen die voor je zor­gen. Advi­seer je naas­ten om dit met ande­ren te delen.” Dat kan bij­voor­beeld bij de gemeen­te. En ze kun­nen ook kij­ken op de site van Man­tel­zorgNL of con­tact opne­men met de Man­tel­zorg­lijn (tele­foon 030 760 6055 of Whats­App 030 760 6055, op werkdagen).