New Cho­re­o­grap­hic Design geeft uni­ver­se­le dans­work­shops en twee keer per jaar wer­ken ze aan een voor­stel­ling in Amers­foort. Men­sen met en zon­der fysie­ke beper­king dan­sen samen. De dans­do­cen­ten Nel­se van Heur­ck en Chris­toph Eberl kie­zen bewust voor deze zoge­naam­de uni­ver­se­le aan­pak. Ze heten ieder­een wel­kom met zijn of haar moge­lijk­he­den. Het dan­sen bij New Cho­re­o­gra­fic Design is vol­gens deel­ne­mers als een bij­zon­de­re reis. Het hoeft niet per­fect te zijn. Belang­rijk is de con­nec­tie met elkaar.

Alice: #vindenwijleuk

Bij New Cho­re­o­gra­fic Design geen onder­scheid wordt gemaakt tus­sen men­sen met en zon­der fysie­ke beper­king. Ieder­een hoort erbij en ieder­een is uniek. Ik sprak twee deel­ne­mers, Pau­lien en Mig­non, bei­de zijn rol­stoel gebon­den door een spier­aan­doe­ning en zicht­be­per­king die ver­tel­len hoe zij dit erva­ren: “We kun­nen alles, alleen som­mi­ge din­gen doen we niet zoals de mees­ten dat doen.” Toen ik vroeg of er reke­ning wordt gehou­den met hun beper­king, keken ze me ver­baasd aan. “Natuur­lijk niet! Dat is niet nodig, al is het soms een uit­da­ging om iets te leren”. Ik zie twee vrou­wen die genie­ten van dan­sen en dat vind ik prach­tig om te zien.

Meer info over New Choreographic

Lees meer op de web­si­te van New Cho­re­o­grap­hic.