Miri­am (54 jaar) uit Soest zet­te tips en ver­wij­zin­gen voor het aan­vra­gen van hulp en hulp­mid­de­len op een rij­tje, van­uit haar eigen erva­ring op dit gebied; ze heeft MS.

Rosanne: #vindikleuk

omdat ik geloof in het delen van erva­rin­gen. In de loop der jaren heb ik door mijn werk als schrij­ver en fil­mer in de zorg heel veel men­sen gespro­ken die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. Wat me opvalt is hun veer­kracht, maar ook hóe nodig die is. Je moet steeds weer blij­ven zoe­ken hoe je din­gen anders kunt doen, hoe je ener­gie kunt spa­ren, waar je hulp bij zou wil­len en wel­ke hulp­mid­de­len je zou­den kun­nen hel­pen. En dan moet je ook nog je weg vin­den in zorg­land en in de wir­war van regel­ge­ving waar Neder­land zo goed in is…
Miri­am is voor mij een prach­tig voor­beeld. Zij heeft heel veel zelf moe­ten rege­len om haar leven met MS zo pret­tig moge­lijk te maken. Ze is van natu­re opti­mis­tisch en een door­zet­ter dus ze krijgt het voor elkaar ook. Hele­maal mooi vind ik dat ze daar­naast ook nog de tijd en de moei­te neemt om haar tips en ver­wij­zin­gen voor ande­ren op een rij te zet­ten. Want dat bespaart hén dan weer ener­gie! #win­win

Bekijk de tips

Tips en ver­wij­zin­gen van Miri­am voor het aan­vra­gen van hulpmiddelen.