Scou­ters is een web­si­te waar hulp­mid­de­len en oplos­sin­gen zijn ver­za­meld voor men­sen met een fysie­ke beper­king. De web­si­te is opge­richt door Stijn Goos­kens. Hij was 26 jaar toen hij door een onge­luk met een dwars­lae­sie kwam te zit­ten. Na reva­li­da­tie kon wel onaf­han­ke­lijk advies over prak­ti­sche hulp­mid­de­len gebrui­ken. Hij kon dit niet mak­ke­lijk vin­den. Scou­ters is er voor Stijn en de 2,2 mil­joen Neder­lan­ders met een bles­su­re, han­di­cap of men­sen die min­der goed kun­nen bewe­gen, bij­voor­beeld omdat ze ouder worden.

Alice: #vindikleuk

omdat hulp­mid­de­len je leven aan­ge­na­mer maken als je fysiek beperkt bent. In eer­ste instan­tie lijkt Scou­ters een ver­koop­si­te, maar dat is het niet. Het is eer­der een soort Con­su­men­ten­bond voor hulpmiddelen.

Zoe­ken is vrij gemak­ke­lijk. Je kan direct zoe­ken naar een bepaald hulp­mid­del of je kan zoe­ken naar een oplos­sing voor een acti­vi­teit waar je een hulp­mid­del bij zoekt. Bij­voor­beeld koken of aan­kle­den. De testvideo’s zijn heel fijn en nut­tig. Han­dig is ook dat Scou­ters sug­ges­ties geeft waar je de hulp­mid­de­len kan kopen en ook waar je kan opzoe­ken of je in aan­mer­king komt voor een ver­goe­ding en waar je die dan kan regelen.

Bekijk de website

Scou­ters