Moni­que (59 jaar) uit Utrecht leeft met het post­com­mo­ti­o­neel syn­droom (NAH). Ze ging op zoek naar de din­gen die waar­de geven aan haar leven en ont­dek­te dat ze houdt van nieu­we uit­da­gin­gen. Dit helpt haar bij het opnieuw vorm­ge­ven van haar leven. Ze doet vrij­wil­li­gers­werk in een hos­pi­ce en liep al twee keer de Cami­no de San­tia­go. Moni­que: ‘Ik kan bepaal­de din­gen niet, maar wat ik wél kan, doe ik ook en dat geeft mij vrijheid.’

Monique:

“Vier jaar gele­den viel ik tij­dens een hon­dens­le­de­tocht in Lap­land ach­ter­over op het ijs. Twee weken later stort­te ik vol­le­dig in. Ik kon niet meer op woor­den komen, niet meer recht lopen en was dood­moe. Klach­ten die pas­sen bij een her­sen­schud­ding en die nor­maal gespro­ken na zes weken over zijn, maar bij mij ble­ven ze. En op een MRI was niets te zien. Ik was dus ‘onzicht­baar ziek’. Er volg­de een fase van reva­li­da­tie en het uit­pro­be­ren van aller­lei the­ra­pie­ën. En een lang tra­ject waar­in ik mijn werk als pro­ject­ma­na­ger en beleids­ad­vi­seur in de zorg moest gaan los­la­ten. Na twee mis­luk­te re-inte­gra­tie­po­gin­gen ver­loor ik mijn baan. Dat was een las­ti­ge peri­o­de, want als je geen werk meer hebt, wat ga je dan doen? Daar werd ik som­ber van.

Wat heeft jou toen geholpen?

Ik ging pra­ten met een psy­cho­loog. Dat gaf me meer zicht op mijn klach­ten en hand­vat­ten om er mee om te gaan. Zij liet me onder ande­re ‘waar­de­kaart­jes’ uit­zoe­ken (onder­deel van een ACT-cur­sus).Uit hon­derd ver­schil­len­de waar­den moest ik die waar­den uit­zoe­ken die bij mij pas­ten. Daar kwam onder ande­re uit dat ik graag ergens bij wil horen, iets zin­nigs wil doen en dat ik houd van uit­da­gin­gen. Dat gaf rich­ting aan mijn zoek­tocht naar een nieu­we invul­ling. Ik ging vrij­wil­li­gers­werk doen bij een hos­pi­ce, waar ik ont­bij­tjes maak voor de gas­ten. Ik weet nog goed dat ik de eer­ste keer via de groepsapp een oproep kreeg voor een och­tend­dienst. Ik dacht: hoe­ra, ik ben weer nodig!

Ook ben ik de Cami­no de San­tia­go gaan lopen, zes weken lang dik twin­tig kilo­me­ter per dag. Die bewe­ging is heel fijn, dan stroomt het lek­ker door, ook in mijn hoofd. Het is een sim­pel leven en je kunt het invul­len zoals je zelf wilt. Ik liep meest­al alleen maar kwam onder­weg alle­maal aar­di­ge men­sen tegen en sprak ver­schil­len­de talen, alle­maal din­gen die pas­sen bij mijn waar­den. Toen besef­te ik dat ik wel­is­waar een aan­tal din­gen niet meer kan, maar dat ik dit wél kon en dat gaf een enor­me vrijheid.

Hoe zorg jij dat je leven zo prettig mogelijk blijft?

Een pret­tig leven is belang­rijk, maar wel moei­lijk, zeker als je zoals ik ook te maken hebt met som­ber­heid. Bij mij hel­pen voor­uit­zich­ten, dat ik weet dat ik straks iets leuks ga doen. Door de uit­da­ging te blij­ven zoe­ken, houd je het een beet­je span­nend voor jezelf. Eerst dacht ik dat ik al die din­gen niet zou kun­nen, maar de psy­cho­loog leer­de mij om niet te gaan zit­ten wach­ten tot je klach­ten­vrij bent en gewoon maar te gaan ‘doen’. Daar­door merk­te ik dat ik meer kon dan ik dacht. En als het niet ging, pas­te ik mijn plan aan of nam ik ach­ter­af meer rust, eigen­lijk ook niet erg.

Zo leef ik mijn leven en kan ik de din­gen doen die ik belang­rijk vind. Wel min­der vaak en aan­ge­past maar dat is niet erg. En het is gek genoeg ook een soort van zegen, want het biedt me de kans op nieu­we din­gen die ik leuk vind. Bin­nen­kort ga ik zelfs voor drie maan­den vrij­wil­li­gers­werk doen op een scha­pen­farm in Zuid Afri­ka. Ja, ik kan écht zeg­gen dat ik een goed leven heb.”

Tip van Monique voor een leven 2.0

“Houd eens een ‘stay­ca­ti­on’ (stay-at-home vaca­ti­on). Maak je agen­da leeg en plan wat leu­ke din­gen in de buurt; zorg wel dat je echt een ande­re dag­in­de­ling hebt dan nor­maal. Er valt dicht bij huis zoveel te ont­dek­ken! Wij heb­ben laatst het Riet­veld Schrö­der­huis bezocht en een bij­zon­de­re rond­lei­ding gedaan op de zol­der van de Dom­kerk in Utrecht . En in de bios­coop zijn veel prach­ti­ge, rus­ti­ge films te zien en over­dag is het er meest­al stil.”