Schil­de­res Anne­ke (72 jaar) uit Hou­ten viel twee jaar gele­den ’s nachts thuis van de trap door­dat ze zich niet goed voel­de na een klei­ne ope­ra­tie. Bij die val brak ze een hele rij wer­vels. Na een ope­ra­tie, een coma en een hele reeks onfor­tuin­lij­ke com­pli­ca­ties heeft ze waar­schijn­lijk blij­vend te maken met een hoge dwars­lae­sie. Geluk­kig kan ze haar armen nog wél gebruiken.

Anneke:

“In het begin was ik voor­al heel boos. Ik zat ineens in een rol­stoel en moest bene­den sla­pen omdat ik de trap niet meer op kon. Daar­bij was er in het begin onvol­doen­de thuis­zorg en ook geen ken­nis van wat nood­za­ke­lijk is bij een dwars­lae­sie. Ze zei­den steeds: “U moet wel zelf de regie hou­den”. Maar er kwam zoveel op me af, ik kon het hele­maal niet over­zien en dacht: “Hou toch op met je regie!”. Het heeft me wel geleerd asser­tie­ver te zijn. Je móet voor jezelf opko­men want er kun­nen echt din­gen mis­gaan. Inmid­dels weet ik heel goed wat er moet gebeu­ren en als er iets niet klopt zeg ik er met­een wat van. Dus uit­ein­de­lijk toch die ‘eigen regie’…

Waarom is het belangrijk te blijven investeren in een leuk leven?

Het eer­ste wat ik zei toen ik bij­kwam was: “Ik kan nog schil­de­ren!” Schil­de­ren is voor mij heel belang­rijk. Het houdt me op de been, nou ja niet let­ter­lijk dan… Maar als ik schil­der, ben ik even heel ergens anders en denk ik er niet aan dat ik in een rol­stoel zit. En niet alleen het schil­de­ren zelf is nog net zo leuk als daar­voor, maar dat geldt ook voor de soci­a­le con­tac­ten die ik daar­door heb, die geven me zoveel energie!

Wat doe je nu anders dan voorheen?

Nu ik steeds con­cre­ter kan invul­len wat ik wel en niet kan, ga ik ook steeds meer moge­lijk­he­den zien om te kun­nen blij­ven doen wat ik deed. Dit voor­jaar waren weer de jaar­lijk­se Kunst­fiets­da­gen in Hou­ten waar ik altijd expo­seer. Mijn vrien­din­nen heb­ben de expo­si­tie inge­richt, mij erheen gebracht en alles ook weer opge­ruimd. Het was hart­stik­ke leuk en fijn dat het leven weer even ‘gewoon’ was. Ik maak het liefst groot werk, maar dat gaat nog niet omdat mijn romp­ba­lans niet goed is. Ik heb ont­dekt dat klein ook leuk is: vogels, land­schap­jes, een lam­me­tje… Ik maak zelfs schil­de­rij­tjes op het for­maat van een siga­ret­ten­pak­je en ver­koop ze via www.pakjekunst.com.

Goed advies

Ik merk dat de boos­heid gelei­de­lijk aan is afge­no­men; het heeft gewoon geen zin om boos te blij­ven. Ach­ter­af zeg ik dat erover pra­ten wel gehol­pen heeft, zowel met vrien­din­nen als met ver­ple­ging en behan­de­laars in het reva­li­da­tie­cen­trum. Alleen van zelf les­ge­ven weet ik nog niet of dat nog kan. Ik had samen met een vrien­din een por­tret­school hier in Hou­ten, daar ben ik nu nog niet geweest. Een goe­de vriend zei laatst: “Ga eerst eens langs, kijk hoe je je daar voelt en of je er uit de voe­ten kunt.” Dat lijkt me een goed advies. En voor de schil­der­les­sen hier thuis denk ik aan een knip­kaart: je betaalt per les en dan is het geen pro­bleem als er eens een les uit­valt omdat ik het niet red. Zo pro­beer ik steeds zoveel moge­lijk te blij­ven doen wat ik deed.”

Anne­ke expo­seert in augus­tus en sep­tem­ber 2023 in Bezoe­kers­cen­trum De Veen­wei­den in Alp­hen aan de Rijn. Zie ook Anneke’s web­si­te.

Tip van Anne­ke voor een leven 2.0

“Vraag om hulp. Ik merk dat men­sen het fijn vin­den om te hel­pen. Mijn zus­je wast tegen­woor­dig mijn haar en ik vroeg haar laatst of ze dat niet ver­ve­lend vindt. Ze zei: “Hele­maal niet, ik ben juist blij dat ik iets kan dóen!” Mijn tip: laat men­sen weten hoe je leven ver­an­derd is en geef aan waar ze je mee kun­nen helpen.”