In dit boek met foto’s van men­sen na een rea­ni­ma­tie zie je ze op hun kwets­baarst. In onder­goed, zodat het lit­te­ken van de ope­ra­tie of de aan­ge­ko­men kilo’s zicht­baar zijn. Licha­men zon­der poes­pas of opsmuk en gezich­ten die boek­de­len spreken.
De man van de foto­graaf Jani­na Sas­sen kreeg een hart­stil­stand en liep blij­vend her­sen­let­sel op. Het zet­te hun leven vol­le­dig op z’n kop. Jani­ta: “Ik zag hoe hef­tig het is om een hart­stil­stand te over­le­ven, wat dat met de per­soon doet en met het gezin. Er zijn steeds meer AED’s en dus wor­den steeds meer levens gered, maar veel men­sen weten niet hoe je uit een rea­ni­ma­tie kunt komen. En ook als je er onge­schon­den uit­komt ver­an­dert je leven.” Dat ver­haal wil Jani­ta laten zien.

Alice: #vindikleuk

De com­bi­na­tie van foto’s met de pijn­lij­ke en per­soon­lij­ke ver­ha­len maken veel indruk. De foto’s laten de lit­te­kens zien. Men­sen geven zich soms let­ter­lijk bloot. Samen met de emo­tie die er te zien is en de open­heid geeft dit een mooi beeld. Ieder heeft zijn eigen ver­haal. Som­mi­ge men­sen beschrij­ven dat hun leven beter is gewor­den of de dank­baar­heid dat ze er nog zijn. Maar er zijn ook men­sen die rou­wen om wat er niet meer is.
Het boek kan je inspi­re­ren door­dat het veel veer­kracht laat zien. Het is gericht op men­sen die gere­a­ni­meerd zijn na een hart­stil­stand, maar ook als je iets anders over­komt waar­door je fysiek of men­taal beperkt raakt, kan je er iets uit halen. Ik her­ken zelf ook onder­wer­pen zoals het opnieuw vorm­ge­ven van het leven en ande­re keu­zes maken die ervoor zor­gen dat je kan bou­wen aan een “nieuw” fijn leven.

Bekijk het boek

Even dood