Een enthou­si­as­te groep vrij­wil­li­gers draagt op aller­lei manie­ren bij aan het werk van Mijn Leven 2.0. Gaan­de­weg ont­stond behoef­te aan een coör­di­na­tor voor deze groep en dat pro­fiel bleek Ali­ce van Boxel pre­cies te passen.

Het begon in maart 2019, toen Ali­ce haar erva­rings­ver­haal deel­de met Mia, één van de twee ini­ti­a­tief­ne­mers. Ze voel­de een klik met haar en raak­te enthou­si­ast over de visie en doel­stel­lin­gen van Mijn Leven 2.0. En bood aan om te hel­pen en ondersteunen.

Ver­rij­king voor jezelf

Ali­ces werk­zaam­he­den wer­den in de loop der tijd uit­ge­breid en inmid­dels is ze weke­lijks een paar uur bezig en heeft haar eigen werk­zaam­he­den. Ze denkt mee, schrijft soci­a­le media­be­rich­ten en arti­ke­len voor de web­si­te, en host onli­ne ont­moe­tin­gen. Alles met veel over­tui­ging en plezier.

Alice: “En wat geniet ik daarvan! Vrijwilligerswerk doen maakt je gezonder, stressbestendiger en gelukkiger. Je zou denken dat je dit doet om de ander te helpen en dat is natuurlijk ook zo. Maar het is zeker ook een verrijking voor jezelf. Ik ben van betekenis en heb thuis aan tafel ook iets te vertellen als we ’s avonds de dag doornemen.”

Per­soon­lij­ke ontwikkeling

In de loop der jaren groei­de onze groep vrij­wil­li­gers en hun bij­dra­ge aan Mijn Leven 2.0 werd ook steeds gro­ter. Ze gin­gen onder meer ook inspi­ra­tie­ses­sies hou­den en — net als Ali­ce — onli­ne ont­moe­tin­gen hos­ten. Daar zijn we ont­zet­tend blij mee! Mijn Leven 2.0 wil graag bij­dra­gen aan de per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling van onze vrij­wil­li­gers. We vin­den het mooi als het vrij­wil­li­gers­werk bij­draagt aan zin­ge­ving of bij­voor­beeld een opstap kan zijn naar betaald werk.

Vast aan­spreek­punt

Maar met de groei van de groep groei­de ook onze behoef­te aan een vast aan­spreek­punt voor de vrij­wil­li­gers, iemand die hen ver­bindt en bege­leid en mee­denkt over het beleid. Hoe leuk dat we die per­soon von­den in Ali­ce, die zowel alle vrij­wil­li­gers als Mijn Leven 2.0 al zo goed kent en met haar aan­ste­ke­lij­ke enthou­si­as­me deze nieu­we rol sinds begin dit jaar invult. Heel fijn Alice!

🌱Ali­ce leeft met chro­ni­sche pijn; ze kreeg twee nieu­we heu­pen na laat ont­dek­te heup­dys­pla­sie. Lees hier haar ver­haal.

🌱Denk je erover om als vrij­wil­li­ger met ons mee te doen en zou je daar­over eens met Ali­ce van gedach­ten wil­len wis­se­len? Op dit moment zoe­ken we bij­voor­beeld men­sen die onli­ne ont­moe­tin­gen wil­len hos­ten, maar ook ande­re bij­dra­gen zijn wel­kom. Je kunt Ali­ce berei­ken via alicevanboxel@​mijnleventweepuntnul.​nl of op 06 10 28 35 21.