tekening over hoe je het leven prettig maakt

Leven met een ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king kan uit­da­gend zijn. Maar juist in moei­lij­ke omstan­dig­he­den is het goed om te zor­gen dat je het toch fijn hebt. Bij ons vind je inspi­ra­tie en steun om je leven pret­tig te maken en kan je leren van ande­ren die het­zelf­de meemaken.

Een pret­tig leven krijg je niet van­zelf, zeker niet als je ziek bent of een licha­me­lij­ke beper­king hebt. Dan zijn er vaak extra obsta­kels. Het kan bij­voor­beeld zijn dat je al je ener­gie nodig hebt om de dag door te komen. Je bent mis­schien druk met over­le­ven, her­stel­len en reva­li­de­ren. Het gewo­ne leven lijkt op pau­ze te staan en het fijn heb­ben ver­dwijnt naar de ach­ter­grond. Mis­schien weet je zelfs niet meer zo goed hoe je dat doet — pret­tig leven — ter­wijl je toe­komst onze­ker is of totaal anders dan je had gehoopt of verwacht.

Iedereen kan beter worden in ‘prettig leven’

Onze bood­schap is: inves­te­ren in ‘leuk’ en ‘fijn’ als je iets man­keert is nog belang­rij­ker dan wan­neer je fit en gezond bent. Immers, ziek zijn eist men­ta­le tol, het vraagt veel van je veer­kracht, en posi­tie­ve ener­gie om bij te tan­ken is dan extra nodig. En het goe­de nieuws is: de een leert het mak­ke­lij­ker dan de ander, maar ieder­een kan beter wor­den in ‘pret­tig leven’. Je hebt er zelf invloed op én er is een vij­ver aan moge­lijk­he­den om het leven pret­ti­ger te maken. Wat in jouw geval jouw leven pret­tig gaat maken, dat kan alleen jij­zelf bepa­len. Dus het gaat er om dat jij uit de vij­ver dat­ge­ne vist dat jouw leven beter gaat maken. Nie­mand kan (en zal) dat voor je doen, maar wij kun­nen je er wel bij ondersteunen.

Wat biedt Mijn Leven 2.0?

Om je te hel­pen om uit te vin­den wat jouw leven fijn kan maken, bie­den wij van alles, zoals:
Ver­ha­len en video’s, onli­ne ont­moe­tin­gen en meet-ups voor steun, prak­ti­sche tips en inspiratie.
•De inspi­ra­tie­ses­sie en mini-coa­ching ‘stap in je leven 2.0’ om je te hel­pen een stap te zet­ten in het rea­li­se­ren van een prettig(er)leven.
•De sup­port-zoe­ker met een over­zicht aan coa­ches, cur­sus­sen en psy­cho­lo­gen in de regio Utrecht. Ze heb­ben alle­maal ken­nis en erva­ring met ziek­te of beperking.

Kijk rond op onze site of down­load de ‘praat­plaat’: een teke­ning die uit­no­digt om aan de praat te raken over alles wat je leven pret­ti­ger kan maken. Met han­di­ge QR codes naar de steun die Mijn Leven 2.0 biedt.

Heb je nog vra­gen of sug­ges­ties? Laat het ons weten op info@​mijnleventweepuntnul.​nl

Veel suc­ces en plezier!
Carin Schrö­der en Mia Willems

Bekijk ook ons promotiefilmpje: