Mia Willems

“Veel stress of een onge­zon­de leef­stijl heb­ben niets met migrai­ne te maken. En de ’goed­be­doel­de’ advie­zen om het eens wat rus­ti­ger aan te doen? Alle­maal non­sens.” Ik lees dit in een arti­kel waar­in een neu­ro­loog bena­drukt dat migrai­ne een erfe­lij­ke ziek­te van de her­se­nen is. Ik twij­fel: vind ik het fijn of juist niet dat deze arts zegt dat stress en leef­stijl geen invloed hebben?

Ik ervaar, als mens met migrai­ne, een soort spa­gaat. Ener­zijds ben ik blij dat deze arts bena­drukt dat migrai­ne een licha­me­lij­ke ziek­te is. Dat geeft me het gevoel dat het dus niet aan mij ligt dat ik keer op keer voor pam­pus lig. Het is immers niet mijn schuld dat mijn her­se­nen niet goed func­ti­o­ne­ren. Ik kan daar niks aan doen, en ik hoef dus ook niet ein­de­loos te zoe­ken naar een oplos­sing in mezelf of in de manier waar­op ik leef.
Maar wat hij zegt ergert me ook, want het neemt me iets af, name­lijk een moge­lijk­heid om zelf iets te doen om me beter te voe­len. Boven­dien strookt het niet met mijn eigen erva­ring. Ik krijg na een stress­vol­le, druk­ke peri­o­de wel dege­lijk meer migrai­ne. En als ik in een bete­re con­di­tie ben, goed eet en op tijd ga sla­pen, dan gaat het ook echt beter met mij én mijn hoofd.

Alleen al het idee dat als ik een slech­te peri­o­de heb, ik wel kan pro­be­ren weer grip te krij­gen, vind ik fijn. Ik kan naar de dok­ter gaan en samen zoe­ken naar een pas­sen­de behan­de­ling, maar ik kan ook zelf wer­ken aan mijn balans en belast­baar­heid. Door te doen wat goed voor me is, te let­ten op wat ik eet, regel­ma­tig te spor­ten en te ontspannen.

Nu ik er lan­ger over nadenk: Voor mij doet het er niet toe of migrai­ne strikt een licha­me­lijk oor­zaak heeft. Ook niet of er voor men­sen met migrai­ne is aan­ge­toond dat stress of onge­zon­de leef­stijl een nega­tief effect heeft. Het kan ook best alle­bei waar zijn. In mijn geval ervaar ik dat migrai­ne een erfe­lij­ke her­sen­aan­doe­ning is waar mijn leef­stijl wel dege­lijk invloed op heeft (onder­zoek met N=1 ;-). Wan­neer ik goed voor mezelf zorg, kan ik de migrai­ne beter ver­dra­gen en heb ik gewoon­weg min­der last.
Mijn leef­stijl is niet de oor­zaak van mijn migrai­ne en ik kan het er ook niet mee gene­zen, maar de manier waar­op ik leef kan mij wel hel­pen een fij­ner leven te heb­ben. Alleen al die over­tui­ging geeft mij het idee dat ik enigs­zins regie heb en niet com­pleet ben over­ge­le­verd aan het lot. En dát, heeft zeker een dui­de­lijk posi­tief effect op hoe pret­tig mijn leven is!

Mia Wil­lems

PS. Dat het belang­rijk is om uit te gaan van je wat je zelf voelt en ervaart, horen we vaker terug van men­sen die we bij Mijn Leven 2.0 inter­vie­wen. Lees bij­voor­beeld hier het mooie ver­haal van Merel met als titel ‘ik moet mijn lijf en klach­ten seri­eus nemen’.