Rita (55 jaar) uit Amers­foort heeft MS. In het begin was ze voor­al boos, maar ze merk­te dat dat haar eigen­lijk niets ople­ver­de… Ze leer­de accep­te­ren dat ze nu een­maal ziek is en leeft nu bij de dag en geniet zoveel mogelijk.

Hoe kwam je tot het inzicht dat je bij de dag moet leven?

Rita:

“MS is een neu­ro­lo­gi­sche ziek­te waar­bij je lang­zaam afta­kelt en steeds meer func­ties ver­liest. Ik kan steeds min­der goed lopen, mijn spraak gaat ach­ter­uit – men­sen den­ken soms dat ik dron­ken ben — en ik heb zenuw­pijn en kram­pen in mijn benen. Als je hoort dat je MS hebt dan sode­mie­tert je hele wereld in elkaar. Ik was woe­dend en dacht: waar­om ik? Uit boos­heid smeet ik dan bij­voor­beeld een vol­le vuil­nis­zak op de grond. Maar daar­na moest ik ook weer de ener­gie opbren­gen om alles op te rapen… Ik heb ook een keer met een pan heel hard op het aan­recht gesla­gen. Het lucht­te wel even op, maar ik moest wel een nieu­we pan kopen, ook niet handig.

Ik merk­te dat ik mezelf in de weg zat. Die boos­heid belem­mert je in alles en kost heel veel ener­gie. Ik was vroe­ger altijd van de snel­le, maar dat ging gewoon niet meer. Daar­om werd mijn mot­to: go with the flow. Want alles gaat gewoon beter als je rus­tig aan doet. Ik leer­de lang­za­mer­hand met mijn ziek­te omgaan, daar­bij gehol­pen door reva­li­da­tie en con­tact met lot­ge­no­ten. Ik werd lid van een fij­ne Facebook­groep voor men­sen met MS. Onder gelijk­ge­stem­den is niks taboe en daar kreeg ik veel steun en begrip. Het was ook een fij­ne manier om ken­nis te ver­ga­ren, want ik had zoveel vra­gen en ik ken­de ver­der nie­mand met MS.”

Wat ben je door dit inzicht anders gaan doen?

“Ik bekijk ’s och­tends eerst hoe ik wak­ker word en dan pas bedenk ik hoe ik de dag ga invul­len. Ik pro­beer niet te veel ver­wach­tin­gen te heb­ben, maar kijk gewoon hoe het loopt. En je moet ook los­la­ten wat je niet meer kan. Het huis­hou­den bij­voor­beeld, dat kost mij te veel ener­gie om zelf te doen. Het is hier nu vaak een rot­zooi in dit man­nen­huis­hou­den met twee opgroei­en­de zoons. In het begin pro­beer­de ik hen nog ach­ter de vod­den te zit­ten, maar dat had totaal geen zin. ‘Lek­ker belang­rijk’, zeg ik nu, en ik kies ervoor mijn ener­gie voor ande­re din­gen te gebruiken.

Ik heb gaan­de­weg gemerkt dat je accep­ta­tie echt kunt leren. Je móet natuur­lijk wel, maar ik ben ook echt din­gen anders gaan doen. Vroe­ger was ik bij­voor­beeld altijd de men­sen om me heen aan het hel­pen, maar nu denk ik eerst aan mezelf. Dat bespaart ener­gie en geeft een goed gevoel; ik heb geleerd hoe belang­rijk zelf­lief­de is. En door din­gen uit te pro­be­ren merk je dat het best anders kan dan je altijd dacht. Ik haal mijn vol­doe­ning tegen­woor­dig ook uit hele ande­re din­gen: lek­ker even naar bui­ten, leu­ke din­gen doen met mijn man nu het nog kan. Voor­al het con­tact met men­sen vind ik fijn.

Go with the flow bete­kent ook dat ik nu vrij­wil­li­gers­werk doe. Mijn werk als recep­ti­o­nis­te ging niet meer, maar er zijn ande­re din­gen die ik nog wél kan. Ik help nu bij­voor­beeld mee een ont­moe­tings­cen­trum in de wijk op te zet­ten. Laatst deed ik mee aan een onli­ne ont­moe­ting van Mijn Leven 2.0 en na afloop vroeg een van de deel­ne­mers mij voor de stich­ting Onbe­perkt Amers­foort. Zij den­ken mee over de toe­gan­ke­lijk­heid van open­ba­re gebou­wen en win­kels in de stad, super­leuk! Ik merk dat het me gewoon goed doet, dat je er nog toe doet en dat je toch nog wat voor een ander kunt doen.”

Tip van RIta bij een Leven 2.0

“Ga medi­te­ren! Eerst dacht ik: niks voor mij, veel te zwe­ve­rig! Maar ik heb het toch gepro­beerd en wat blijkt? Het geeft rust! Vaak zit er zoveel in mijn hoofd en door de MS ben ik ook snel over­prik­keld. Dan zet ik gewoon zo’n medi­ta­tie aan op mijn tele­foon of ik kies voor een muziek­je of bos­ge­lui­den met vogel­tjes, heer­lijk!” Rita gebruikt de app Medita­ti­on Moments.