Hoe zou jij rea­ge­ren? Mijn Leven 2.0 leg­de dit dilem­ma voor aan een aan­tal men­sen met een fysie­ke beper­king. Ze ver­tel­len wat zij zou­den doen:

Geef uitleg

Ik zou er in ieder geval open over zijn en uit­leg­gen dat dit rest­ver­schijn­se­len zijn van de behan­de­ling van de borst­kan­ker en dat het niet zeker is of dit weer ver­dwijnt.  Ver­tel dat je heel graag wilt wer­ken maar dat je er niets aan kunt doen dat de rest­ver­schijn­se­len je soms belem­me­ren in je werk en acti­vi­tei­ten. Je werk­ge­heu­gen zit snel­ler vol en je bent moge­lijk vat­baar­der voor aflei­den­de prik­kels. Als men­sen meer van de ach­ter­gron­den weten, kun­nen ze er ook beter reke­ning mee hou­den en er mis­schien begrip voor opbren­gen. Besef ook dat je altijd men­sen zult tref­fen die zich niet kun­nen inle­ven in iemands situ­a­tie, pro­beer jezelf daar een beet­je voor af te scher­men. Mis­schien is het ook goed om met je lei­ding­ge­ven­de te over­leg­gen of je tij­de­lijk wat meer tijd voor werk­zaam­he­den kunt krij­gen of moge­lijk wat min­der taken die je ver­vol­gens wél goed kunt uitvoeren.

Anke (55 jaar) uit Zeist, heeft astma, fibromyalgie en een zeldzame auto-immuunziekte

Schep duidelijkheid

Ik zou begin­nen mezelf de vol­gen­de vraag te stel­len: Moet ík bij het werk pas­sen of mag het werk bij mij pas­sen? Met ande­re woor­den: kan ik het werk zo maken dat het beter past bij mijn moge­lijk­he­den? Ga eens na wat voor jou goeie momen­ten zijn om je werk zo goed moge­lijk te kun­nen doen en neem op tijd pau­ze; hier­door werk je wel­licht effec­tie­ver. Mis­schien kan de volg­or­de van werk­zaam­he­den anders of kun­nen je taken wor­den aan­ge­past. Ook kan een ande­re (rus­ti­ge) werk­plek hel­pen, net als goe­de hulp­mid­de­len. Maar boven­al vind ik dat je dui­de­lijk­heid moet schep­pen voor jou en voor je collega’s, bij­voor­beeld tij­dens een team­over­leg. Om je werk beter bij jou te laten pas­sen, heb je natuur­lijk hun steun nodig. Jouw uit­leg kan voor meer begrip zorgen.

Alice (49 jaar) uit Amersfoort, heeft versleten heupen

Temper verwachtingen

Zorg dat je werk­zaam­he­den doet die over­zich­te­lijk zijn, met een dui­de­lij­ke kop en staart. Pak de klus­sen één voor één op en werk een klus eerst af voor je aan de vol­gen­de begint. Gebruik een eigen plan­sys­teem en besteed zo min moge­lijk ener­gie aan het ont­hou­den van wat je alle­maal nog moet doen. Zoek een rus­ti­ge werk­ruim­te, maak gebruik van ‘oor­tjes’ of schaf een noi­se can­cel­ling kop­te­le­foon aan. En pro­beer ten­slot­te de ver­wach­tin­gen van je mede-collega’s enigs­zins tem­pe­ren, door open te zijn over de pro­ble­men die je bij je werk ervaart.

Gerard (60 jaar) uit Rotterdam, heeft kanker gehad

Accepteer dat je anders bent

Heb­ben je collega’s gezegd dat ze zich hier­aan erge­ren of vul je dat zelf in? Wel­licht speelt het alle­bei mee. Ik heb zelf in elk geval gemerkt dat stress niet helpt. Hoe meer stress je er zelf van krijgt, hoe meer ste­ken je laat val­len. Mijn advies: accep­teer dat je anders bent dan voor de kan­ker en ver­tel dat ook aan je collega’s. Leg je collega’s uit wat dit met jou doet. Je draai weer vin­den na een ziek­te­pe­ri­o­de is zwaar, maar hoe open­lij­ker jij daar­over com­mu­ni­ceert, hoe mak­ke­lij­ker het wordt. Geef jezelf de tijd en wees lief voor jezelf; men noemt het niet voor niets ‘re-inte­gre­ren’. Ik heb geen idee wat voor werk je doet, maar mocht het na een tijd nog steeds niet lek­ker gaan, kun je altijd nog een stap­je terug doen of het roer omgooien.

Marianne (46 jaar) uit Zeist, heeft 2 keer kanker gehad

Deel jouw ervaringen

Heb je een dilem­ma, vraag of pro­bleem en ben je benieuwd hoe ande­ren hier­mee (zou­den) omgaan? Mail je vraag in maxi­maal 200 woor­den naar info@​mijnleventweepuntnul.​nl