Hoe zou jij rea­ge­ren? Mijn Leven 2.0 leg­de dit dilem­ma voor aan een aan­tal men­sen met een fysie­ke beper­king. Ze ver­tel­len wat zij zou­den doen:

Houd zelf de regie

“Je kunt zeg­gen dat je jezelf niet zie­lig vindt, maar dat de ziek­te je wel enke­le beper­kin­gen ople­vert waar je reke­ning mee dient te hou­den. Zo geef je direct aan dat je alleen te dea­len hebt met fei­ten, name­lijk die beper­kin­gen waar je reke­ning mee moet hou­den, en dus niet zie­lig bent. En als je daar ver­vol­gens dan ook nog zelf naar han­delt en daad­wer­ke­lijk reke­ning houdt met je beper­kin­gen, straal je uit dat jij zelf de regie hebt. Men­sen die toch din­gen van je over­ne­men, kun je aan­ge­ven dat je hen zult inscha­ke­len als je hulp nodig hebt, maar dat jij daar zelf het voor­touw in zult nemen. En balen van je ziek­te of beper­kin­gen mag je natuur­lijk ook wel eens, dat is men­se­lijk, maar houd de regie bij jezelf.”

— Anke (55 jaar) uit Zeist, heeft verschillende chronische ziekten

Focus op gezelligheid

“Dat is inder­daad las­tig. Bij mij geldt dat ik het eigen­lijk zo min moge­lijk over mijn beper­king wil heb­ben. Ik wil genie­ten van de gezel­lig­heid en daar de focus heb­ben, hoe­wel het op zich wel fijn is dat er reke­ning met mij gehou­den wordt. Als ik bij­voor­beeld gezel­lig met iemand ga win­ke­len, vind ik het niet fijn als er vaak gevraagd wordt of ik niet even moet zit­ten en of het nog wel gaat. Ik wil daar zelf ver­ant­woor­de­lijk voor zijn. Als dit gebeurt, dan zeg ik dat ook eigen­lijk altijd, want anders loop ik me er de hele tijd aan te erge­ren en dat gaat dan weer ten kos­te van de sfeer. En ik wil­de juist graag de focus op een goe­de en gezel­li­ge sfeer.… Het zoe­ken naar de balans op zo’n dag gaat bij mij van­zelf, het is een gewoon­te geworden.”

— Alice (50 jaar) uit Amersfoort, heeft versleten heupen

Deel jouw ervaringen

Heb je een dilem­ma of pro­bleem en wil je advies van ande­ren met een fysie­ke beper­king? Mail je pro­bleem in maxi­maal 200 woor­den naar info@​mijnleventweepuntnul.​nl.