Mijn dilemma:

Als ik vertel over mijn ziekte en beperkingen, gaan mensen me vaak behandelen als een zielige zieke. Ze nemen bijvoorbeeld ongevraagd dingen van me over. Hoe kan ik open zijn, maar toch niet zielig gevonden worden?

Hoe zou jij rea­ge­ren? Mijn Leven 2.0 leg­de dit dilem­ma voor aan een aan­tal men­sen met een fysie­ke beper­king. Ze ver­tel­len wat zij zou­den doen:

Houd zelf de regie

“Je kunt zeg­gen dat je jezelf niet zie­lig vindt, maar dat de ziek­te je wel enke­le beper­kin­gen ople­vert waar je reke­ning mee dient te hou­den. Zo geef je direct aan dat je alleen te dea­len hebt met fei­ten, name­lijk die beper­kin­gen waar je reke­ning mee moet hou­den, en dus niet zie­lig bent. En als je daar ver­vol­gens dan ook nog zelf naar han­delt en daad­wer­ke­lijk reke­ning houdt met je beper­kin­gen, straal je uit dat jij zelf de regie hebt. Men­sen die toch din­gen van je over­ne­men, kun je aan­ge­ven dat je hen zult inscha­ke­len als je hulp nodig hebt, maar dat jij daar zelf het voor­touw in zult nemen. En balen van je ziek­te of beper­kin­gen mag je natuur­lijk ook wel eens, dat is men­se­lijk, maar houd de regie bij jezelf.”

— Anke (55 jaar) uit Zeist, heeft verschillende chronische ziekten

Focus op gezelligheid

“Dat is inder­daad las­tig. Bij mij geldt dat ik het eigen­lijk zo min moge­lijk over mijn beper­king wil heb­ben. Ik wil genie­ten van de gezel­lig­heid en daar de focus heb­ben, hoe­wel het op zich wel fijn is dat er reke­ning met mij gehou­den wordt. Als ik bij­voor­beeld gezel­lig met iemand ga win­ke­len, vind ik het niet fijn als er vaak gevraagd wordt of ik niet even moet zit­ten en of het nog wel gaat. Ik wil daar zelf ver­ant­woor­de­lijk voor zijn. Als dit gebeurt, dan zeg ik dat ook eigen­lijk altijd, want anders loop ik me er de hele tijd aan te erge­ren en dat gaat dan weer ten kos­te van de sfeer. En ik wil­de juist graag de focus op een goe­de en gezel­li­ge sfeer.… Het zoe­ken naar de balans op zo’n dag gaat bij mij van­zelf, het is een gewoon­te geworden.”

— Alice (50 jaar) uit Amersfoort, heeft versleten heupen

Deel jouw ervaringen

Heb je een dilem­ma of pro­bleem en wil je advies van ande­ren met een fysie­ke beper­king? Mail je pro­bleem in maxi­maal 200 woor­den naar info@​mijnleventweepuntnul.​nl.