De sup­port-zoe­ker biedt een over­zicht van psy­cho­lo­gen, coa­ches en cur­sus­sen die hel­pen bij pret­tig leven met een ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king. De komen­de tijd wordt de sup­port-zoe­ker uit­ge­breid met het aan­bod van de hele pro­vin­cie Utrecht en met laag­drem­pe­li­ge psy­cho­so­ci­a­le sup­port in de vorm van yoga en mind­full­ness trainingen.

Veel men­sen met een ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king heb­ben behoef­te aan steun bij het vorm­ge­ven van hun leven. Maar wat blijkt, het vin­den van laag­drem­pe­li­ge psy­cho­so­ci­a­le hulp met de juis­te exper­ti­se is best inge­wik­keld. De sup­port-zoe­ker biedt een over­zicht van deze hulp en hulp­ver­le­ners. Je kan door het aan­bod scrol­len of op basis van 4 cri­te­ria pas­sen­de hulp selec­te­ren. We mat­chen zo vraag en aan­bod en dat is heel han­dig als je op zoek bent naar iemand met ken­nis en erva­ring met ziek­te of beperking!

Meld hulp en steun aan
De sup­port-zoe­ker bestaat al een paar jaar voor de gemeen­ten Zeist, Amers­foort en Soest. Dank­zij een sub­si­die van Handicap.nl brei­den we de komen­de tijd uit naar de hele pro­vin­cie Utrecht. Ook gaan we yoga en mind­full­ness trai­nin­gen met een aan­bod voor men­sen met ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king toe­voe­gen. Opna­me in de sup­port-zoe­ker is gratis.

Dus:
🌱 Ben jij als hulp­ver­le­ner actief in de pro­vin­cie Utrecht en heb je exper­ti­se en een psy­cho­so­ci­aal aan­bod voor men­sen met een ziek­te of licha­me­lij­ke beperking?

🌱 Of ken je een coach, psy­cho­loog of (onli­ne) cur­sus die echt niet mag mis­sen in de support-zoeker?

Laat het ons weten door je aan te mel­den of te mai­len naar info@​mijnleventweepuntnul.​nl.