subsidie van Zeist, Soest en Amersfoort

Mijn Leven 2.0 gaat door in 2021!

De gemeen­ten Zeist, Soest en Amers­foort blij­ven Mijn Leven 2.0 in 2021 (finan­ci­eel) onder­steu­nen. Dit bete­kent dat we in 2021 Mijn Leven 2.0 ver­der gaan imple­men­te­ren en bor­gen in deze gemeen­ten én dat we de sup­port-zoe­ker, de mini-coa­ching en de onli­ne ont­moe­tin­gen ook dit jaar gra­tis blij­ven aan­bie­den aan inwo­ners met een ziek­te of fysie­ke beperking.

In 2021 imple­men­te­ren en bor­gen we Mijn Leven 2.0, maar daar­naast ont­wik­ke­len we ook door. In elke gemeen­te heb­ben we een speerpunt.

Aller­eerst star­ten we, met steun van de gemeen­te Zeist, een net­werk voor hulp en hulp­ver­le­ners die onder­steu­nen bij pret­tig leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. We betrek­ken daar zowel pro­fes­si­o­ne­le zorg­ver­le­ners als meer infor­me­le hulp­ver­le­ners bij. Het doel is twee­le­dig: geza­men­lijk meer bekend­heid geven aan de laag­drem­pe­li­ge psy­cho­so­ci­a­le onder­steu­ning die er is en aan­dacht vra­gen voor de nut en nood­zaak van vroeg­tij­di­ge sup­port bij het leren leven met een ziek­te of licha­me­lij­ke beperking.

Ten twee­de wil­len we onze orga­ni­sa­tie zo inrich­ten dat nog meer men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king actief kun­nen par­ti­ci­pe­ren. De gemeen­te Amers­foort steunt ons om dit goed op te zet­ten en dit gaat hel­pen om men­sen met een ziek­te of licha­me­lij­ke beper­king de moge­lijk­heid te bie­den om bij ons rele­van­te (werk) erva­ring op te doen, zich­zelf te ont­wik­ke­len en nieu­we vaar­dig­he­den te leren.

Tot slot, kij­ken we, met steun van de gemeen­te Soest, een stap voor­uit: Het is belang­rijk dat Mijn Leven 2.0 duur­zaam is en daar­om gaan we de maat­schap­pe­lij­ke kos­ten en baten in kaart bren­gen. Kort­om, wat levert Mijn Leven 2.0 op voor men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king en de men­sen erom heen?

🌱 Ben je actief in Zeist, Amers­foort of Soest en wil je meer samen­wer­ken met ande­ren in de regio die zich rich­ten op deze doel­groep? Of leef je met een ziek­te of beper­king en ben je geïn­te­res­seerd om vrij­wil­lig een bij­dra­ge te leve­ren aan Mijn Leven 2.0? We komen graag met je in contact!

Mail naar info@​mijnleventweepuntnul.​nl