In het Alge­meen Dag­blad lazen we een inter­view met Phill Robin­son, top­man van het Delft­se soft­wa­re­be­drijf Exact. Hij ver­telt dat je nog kan func­ti­o­ne­ren op je werk nadat je de dia­gno­se Parkin­son krijgt. Onder­zoek naar je moge­lijk­he­den, open­heid en eer­lijk­heid vindt hij daar­bij essentieel.

Alice: #Vindenwijleuk

omdat we vaak geneigd zijn onge­mak­ken en beper­kin­gen te ‘ver­stop­pen’. Maar Phill laat zien dat door je goed te (laten) infor­me­ren over het ver­loop van een ziek­te of fysie­ke aan­doe­ning én door eer­lijk naar jezelf en je omge­ving te zijn, je moge­lijk­he­den en kan­sen kan cre­ë­ren. Zo blijkt het bij hem moge­lijk om aan­pas­sin­gen op het werk in te bou­wen (bij­voor­beeld min­der wer­ken) waar­door hij toch nog zijn doe­len bereikt en dro­men waarmaakt.