In de Onbe­perkt pod­cast pra­ten Wil­fred Genee en Eva Eik­hout over hun beper­kin­gen. In een spon­taan en open gesprek wordt bespro­ken dat dit soms las­tig is en dat het een uit­da­ging kan zijn om beper­kin­gen te over­win­nen en om daar kracht uit te halen. Wil­fred is ambas­sa­deur van Fonds Gehan­di­cap­ten­sport en Eva is gebo­ren met hele kor­te armen en benen. Ze maken deze pod­cast om ande­ren te inspi­re­ren. De pod­cast is een ini­ti­a­tief van Uniek Spor­ten.

Alice: #vindikleuk

omdat heel dui­de­lijk naar voren komt dat je geen han­di­cap hoeft te heb­ben om gehan­di­capt te zijn. Uit­ein­de­lijk heb­ben we alle­maal beper­kin­gen. Bij Eva zie je haar beper­king met­een, maar Wil­fred voelt zich heel onge­mak­ke­lijk als Eva hem een aan­tal per­soon­lij­ke vra­gen stelt. Hij leidt lie­ver zelf het gesprek. Dat is zijn beperking.

Tij­dens de pod­cast con­clu­de­ren ze dat het best cool is dat je soms kan zeg­gen: “ik heb nu last van mijn beper­king of het gaat even niet zo lek­ker”.  Dat vind ik een mooie en fij­ne uit­spraak. Dit over­komt mij name­lijk ook regel­ma­tig. Het is dan lek­ker om te horen dat dit gewoon oké is! Het gaat om de stap­pen erna.

Wil­fred en Eva hopen dat men­sen, door het luis­te­ren naar de pod­cast, besef­fen dat ieder­een een han­di­cap heeft. Dat we alle­maal gelijk zijn wat dat betreft. Ze maken een serie pod­casts over dit onder­werp die ik zeker ook ga luis­te­ren. Het inspi­reert me en ik vro­lijk word van de sfeer.